www.kc.gf.vu.lt

www.kc.gf.vu.lt

GII-01 GIS APIBRTYS 2007 m. vasario 6 d. ios dienos darbotvark Kas yra GIS? inome, kad tai duomen i vis geoinformatikos dali integravimo priemon, bet kas tai yra i tikrj? Ar tai kompiuterin programin ranga? Technin ranga?

mons? Nra nieko stebtina, kad GIS sunku apibrti, nes ji atlieka tiek daug dalyk daugeliui skirting moni iandien inagrinsime daugel skirting GIS apibri ir tai, k jos reikia pagrindinms su ia sistema susijusioms grupms KAS YRA GEOGRAFIN INFORMACIN SISTEMA? Geografija i esms apima daug dalyk. Joje gausu idj

ir svok i daugelio vairi srii, ir jos taikomos tiriant erdvin pasiskirstym Septintuoju ir atuntuoju deimtmeiais paaikjo, kad popieriniai emlapiai negali susitvarkyti su didiuliais duomen kiekiais, kurie buvo renkami taikant iuolaikinius mokslini tyrim metodus Kai kurios grups Jungtinse Amerikos Valstijose ir Kanadoje pripaino, kad reikjo kurti naujus erdvini duomen tvarkymo metodus. i grupi atstovai buvo vairi srii (geografijos, informatikos, duomen apdorojimo ir informacini technologij) specialistai Vliau padidjus rengini dydiams ir sudtingumui GIS sitrauk ir vadovai KAS YRA GEOGRAFIN INFORMACIN SISTEMA?

Kiekviena grup pabr erdvini duomen tvarkymo sunkumus ir sil sprendimus savo kalba Todl dabar yra daug paplitusi geografini informacini sistem apibri. Atsivelgiant js specialyb jums gali labiausiai patikti kuri nors viena i i apibri: emlapi poiris: GIS yra sudtinga emlapi saugojimo ir atvaizdavimo priemon Funkcinis poiris: GIS yra kompiuterin ranga ir programin ranga KAS YRA GEOGRAFIN INFORMACIN SISTEMA? Geografini informacini sistem apibrtys (tsinys):

Geografini duomen apdorojimo poiris: GIS yra rinkinys element, kuriuos sujungus pradinius duomenis galima paversti informacija Duomen bazi poiris: GIS naudojama geografiniams duomenims saugoti, apdoroti ir iekoti Sistem poiris: GIS yra bendro technins rangos, programins rangos, duomen, organizacij ir moni veikimo rezultatas emlapi poiris Jeigu esate geografas arba guds emlapi naudotojas, galite pamanyti, kad emlapi poiris jums atrodo tiksliausias emlapi poiriu GIS panai emlapi spint. Joje daug domi emlapi, kuriuos galima itraukti, norint perirti tam tikr srit

ia GIS yra sudtinga saugojimo priemon, sujungta su vizualizavimo priemone emlapi poiris GIS silo sudtingus darbo su emlapiais bdus. Js galite padidinti ir sumainti vaizd, sukurti panoramin vaizd, jungti ir ijungti emlapius, atitinkanius js poreikius, arba teikti uklausas gauti duomenis emlapis yra pagrindinis duomen perirjimo bdas GIS, nors yra ir kit interaktyvi metod, pvz., trimatis atvaizdas (altinis: http://www.gis.com/whatisgis/) Funkcinis poiris Jeigu esate technins srities specialistas,

imanantis kompiuterin technin rang, galite pasirinkti funkcin poir, kuris pagrindin dmes sutelkia kompiuterin programin ir periferin GIS rang Funkcinio poirio atveju GIS yra technins rangos elementai duomenims vesti, apdoroti ir atvaizduoti ia GIS yra daiktas. Svarbiausia yra kompiuterin technin ranga Funkcinis poiris ranga, kuria duomenys patenka kompiuter Klaviatros, skaitmeniniai keitikliai, skeneriai, geodezini matavim ranga, duomen rinkimo kompiuteriai, internetas Duomen apdorojimo ranga

Pakankamai galingas kompiuteris Duomen apdorojimo programin ranga Komercin arba atvirasis kodas Tam tikros galimybs btinoms uduotims atlikti Ivesties produkt krimo ir platinimo ranga Kompiuteri monitoriai, braiytuvai, internetas Geografini duomen apdorojimo poiris Jeigu esate informacijos apdorojimo specialistas, galite laikyti GIS informacijos apdorojimo priemone ia GIS yra priemons, kurias galima naudoti kartu norint gauti siekiam rezultat

Nauja informacija gaunama kuriant nauj proces, kuriame naudojami pradiniai duomenys ir priemons ia GIS yra interaktyvi struktrin schema (altinis: http://www.gis.com/whatisgis/) Duomen bazi poiris Jeigu esate informacini technologij specialistas, jums rpi kompiuterin programin ranga Duomen bazi poiris apibria GIS kaip duomen apdorojimo aplink ia GIS yra priemon. Didiausias dmesys skiriamas programinei rangai Duomen bazi poiris

Duomen bazi sistema, kurioje didioji duomen dalis yra erdviniai ir kurioje taikomos tam tikros procedros, kad bt atsakoma uklausas apie erdvinius objektus duomen bazje (Smith et al., 1987) Bet kokios rankiniu bdu atliekamos arba kompiuterins procedros, naudojamos geografinje erdvje orientuotiems duomenims saugoti ir naudoti (Aronoff, 1989) Duomen bazi poiris GIS yra daugelio vairi erdvini duomen rinkinys, sudarantis geoduomen baz, kurioje saugomi visi erdviniai duomenys sryinje duomen bazje GIS esama grafini duomen ir atribut GIS yra geografin informacin sistema

Kaip ir kitos informacins sistemos, kuriose galima saugoti ir iekoti tekst, atvaizdus, muzikos failus, vaizdo failus ir t. t. GIS turi tinkamas duomen apdorojimo priemones GIS turi duomen vertimo ivesties formatu priemones emlapiai Lentels Diagramos Animaciniai elementai Duomen bazi poiris

GIS duomenis turt bti: paprasta naudoti ir suprasti paprasta naudoti su kitais geografini duomen rinkiniais jie turi bti efektyviai sukompiliuoti ir patvirtinti turi bti aikiai dokumentuota: j turinys, paskirtis ir tikslai (altinis: http://www.gis.com/whatisgis/) Sistem poiris Jeigu esate vadovas, jums gali labiau tikti sistem poiris Sistem poiris yra holistinis ia GIS yra sistema; pagrindinis dmesys sutelkiamas organizacij ir mones, be kuri programin ir technin ranga visikai

nenaudinga Sistem poiris Organizacijos turi: Mandat (sukrimo prieastis) Taikym (problem, kuri galima isprsti naudojant GIS) Iteklius fizinius (kompiuteri programin ir technin rang) piniginius (projekto biudet) duomenis Procedras (esamus arba naujus problem sprendimo bdus) mons gali bti: GIS vadovai (stebintys projekto eig ir utikrinantys, kad kiekvienas gali atlikti savo funkcij)

GIS analitikai (sprendiantys sudtingas technines problemas) GIS technikai (atliekantys kasdienius darbus, papildantys ir taisantys duomenis; gali bti ekspertai GIS srityse) GIS naudotojai (iekantys duomen GIS, naudojantys ivesties produktus) Sistem poiris Holistinis poiris GIS, kuriame apjungiami pirmiau idstyti poiriai:

Technin ranga Programin ranga mons Duomenys Procedros Taikymai (neparodyta) (diagrama parengta remiantis: http://www.esri.com/library/whitepapers/pdfs/healthserv.pdf) Apibendrinimas GIS sukurta daugelio vairi specialybi moni Kiekviena su GIS dirbani moni grup sukr savo apraym: geografai sukr emlapi poir, kur svarbiausia yra

emlapi saugojimas GIS kompiuteri technikai sukr funkcin poir, kur svarbiausia yra GIS sudaranti technin ranga duomen apdorojimo ekspertai sukr geografini duomen apdorojimo poir, kur svarbiausia duomen valdymas Apibendrinimas Apibrtys (tsinys) Duomen bazi ekspertai sukr duomen bazi poir, kur GIS laikoma specializuota erdvini duomen baze Vadovai sukr sistem poir, kur dmesys sutelkiamas organizacijas ir mones bei kompiuterin technin ir programin rang Visi ie poiriai teisingi, bet n vienas nra

isamus Koks yra Js GIS apibrimas? iek tiek pagalvokite ir sukurkite savo paaikinim, kuriuo galtumte pasidalyti su kolegomis, draugais ir eima Pagrindiniai terminai Duomen bazi poiris

Funkcinis poiris Geoduomen baz Geografins informacins sistemos (GIS) Geografini duomen apdorojimo poiris emlapi poiris Sistem poiris LITERATRA Aronoff, Stan (1989) Geographic Information Systems: A Management Perspective. Ottawa: WDL Publications Burrough, Peter & Rachael McDonnell (1998), Principles of Geographical Information Systems (2nd Ed.). Oxford: Oxford University Press Smith T. R., S. Menon, J. L. Starr, and J. E. Estes, (1987) Requirements and principles for the implementation and construction of large-scale geographic information systems. International J. of Geographical Information Systems, 1: 13-31. "

What is GIS? (http://www.gis.com/whatisgis/) (2007 m. vasario 28 d.) GII-01 GIS VAIDMUO GEOINFORMATIKOS MOKSLE 2007 m. balandio 9 d. ios dienos darbotvark iandien isamiai pavelgsime tai, kas yra GIS ir kaip ji susijusi su geoinformatikos mokslu

Panagrinsime skirting srii specialist poirius GIS Pairsime, kaip GIS silo labai konkreias galimybes, kurias galima sujungti norint sukurti GIS taikymus GIS VAIDMUO GEOINFORMATIKOS MOKSLE

GIS vaidmuo geoinformatikos moksle Situacij nagrinjimas Erdvini duomen rinkimas Erdvini duomen saugojimas Erdvini duomen analiz Ivesties produkt krimas Geoinformatikos atmainos

Geodeziniai matavimai Palydovins navigacijos sistemos Fotogrametrija Nuotoliniai tyrimai Geografins informacins sistemos, apimanios duomen bazi valdymo sistemas kartografij geodezij GIS vaidmuo GIS gali bti centrin visos geoinformatikos veiklos saugykla Saugojimas Analiz

Pateikimas GIS galima traukti visus duomen formatus Palydovines nuotraukas GPS duomenis Geodezini matavim duomenis Fotogrametrijos duomenis GIS vaidmuo Vidinis duomen saugojimas Vektorinis duomen modelis

Diskretiniams elementams Takai, linijos ir poligonai Rastrinis duomen modelis Tolydiems elementams Objektinis duomen modelis Diskretiniams arba tolydiems elementams Vektorinio arba rastrinio modelio tobulinimas papildomai informacijai teikti Kadangi ie modeliai pagrsti svarbiausiais duomen tipais (tolydiais arba diskretiniais), beveik bet kurio tipo erdvinius duomenis galima konvertuoti iuos vidinius formatus

GIS vaidmuo Geodezini matavim duomenys Geodezini matavim duomenis galima konvertuoti vektorin duomen model naudojant koordinai geometrij (COGO) Polins koordinats konvertuojamos Dekarto koordinai sistem Palydovins navigacijos sistemos Vieta perduodama vektorin duomen model tak, linij ir poligon pavidalu Nuotoliniai tyrimai Palydovines nuotraukas galima importuoti vidin rastrin duomen model

Situacij nagrinjimas emlapi redagavimo sistema Kanados energijos, kasykl ir itekli topografavimo skyrius Nuosavybs struktros identifikavimo sistema Kanados energijos, kasykl ir itekli topografavimo centro Topografini matavim skyrius Vandens tiekimo ir kanalizacijos infrastruktros emlapi krimas Edgecombe apskritis, iaurs Karolina Laimo ligos prognozavimo emlapi krimas Westchester apskritis, Niujorko valstija

emlapi redagavimo sistema Palaiko 1 : 50 000 ir 1 : 250 000 popierini topografini emlapi gamyb Kanados energijos, kasykl ir itekli geodezini matavim skyriui (Donner, 1992) GIS pagrindu veikianti sistema pakeiia ankstesn analogin / skaitmenin sistem Visi redagavimo, emlapi krimo ir galutinio braiymo darbai atliekami skaitmeniniu bdu Skaitmeniniai stereobraiytuvai naudojami renkant atnaujintus linij duomenis i aeronuotrauk stereopor Ivestis auktos kokybs elektrostatinius braiytuvus, kurie gamina ekranui paruotus

negatyvus ant stiklo emlapi redagavimo sistema Maina snaudas Naujoji skaitmenin ranga pakeiia danai gendani analogin rang Rankiniu bdu atliekami procesai gali bti automatizuojami programuojant Subrangovus dabar galima traukti emlapi redagavimo ir gamybos proces, kas anksiau buvo nemanoma Maai inaudojamos GIS analitins galimybs Sudaromi gerai struktruoti GIS duomen failai, kurie vliau gali bti naudojami kitais tikslais

Nuosavybs struktros identifikavimo sistema Geodezini matavim duomen saugojimas, tikrinimas ir paieka Kanados energijos, kasykl ir itekli topografinio kartografavimo centro Geodezini matavim skyrius (Carkner ir Egesborg, 1992) 70 000 geodezini matavim ra Daugiau nei 100 met geodezini matavim patirtis 2 300 indn rezervat, nacionalini park, visos valstybs ir privaios ems Jkono ir iaurs Vakar teritorijose, administruojamose federaliniu lygiu Sryini duomen bazi valdymo sistema (RDBMS) + GIS sprendimas

Nuosavybs struktros identifikavimo sistema Sistemoje yra tik imatuoti geodeziniai duomenys Nuolat vedami geodeziniai ir kontrols takai, sklyp planai, oficials apraymai Nra koreguot arba ivestini duomen (nors duomenis galima perprojektuoti norint juos kelti prast koordinai sistem) Nauj matavim duomen tikrinimas Palyginimas su turimais raais Naudojama COGO geodezini matavim raams konvertuoti linijas emlapyje Pirmiausia saugojimo ir paiekos priemon Dar galima rinkti skaitmenin informacij, kuri galima panaudoti

vliau Vandens tiekimo ir kanalizacijos infrastruktros emlapi krimas Visos vandens tiekimo ir kanalizacijos infrastruktros emlapio krimas i naujo per du mnesius Edgecombe apskritis, iaurs Karolina (Fuller, 2005) 650 tiesini vandentiekio ir kanalizacijos linij kilometr idstyta 1 307 kv. km teritorijoje Reikjo suymti visas aukto slgio linijas, savitakes linijas, ulinius, reguliavimo votuvus, saugojimo rezervuarus, vandens kolonles, matavimo stotis ir siurblines Naudojo delninius kompiuterius su GPS Dienos pabaigoje duomenys automatikai perkeliami ir tikslinami

atliekant diferencin korekcij Kiekvienam elementui surinkta daugiau nei po deimt kintamj Vandens tiekimo ir kanalizacijos infrastruktros emlapi krimas altinis: http://www.thewootencompany.com/edgecombe_casestudy.pdf Vandens tiekimo ir kanalizacijos infrastruktros emlapi krimas Atlikus diferencin korekcij utikrinamas 1 m tikslumas Tikrinama lyginant su ortofotografinmis

nuotraukomis, rodaniomis infrastruktros elementus Duomen rinkimas altinis: baigtas laiku http://www.esri.com/news/arcnews/summer 05articles/edgecombe-county.html Laimo ligos prognozavimo emlapi krimas Teritorij, kur rizika susirgti Laimo liga yra didiausia, prognozavimas Westchester apskritis, Niujorko valstija (Clark, 1997)

Laimo liga yra labiausiai paplitusi infekcin liga Jungtinse Amerikos Valstijose Bakterijos perneamos sisiurbus erkei Atsiranda odos brim, aukta temperatra, galvos skausmas ir nuovargis, vliau pasireikia artrit primenantys simptomai, kyla problem dl irdies ir nerv sistemos Daugum ligoni galima gydyti antibiotikais Pirmiausia buvo suymtas infekcijos paplitimas Laimo ligos prognozavimo emlapi krimas Naudojamas statistini duomen paketas infekcijos paplitimo lygiams koreliuoti su ems dangos tipais

Vliau nustatomi ems dangos tipai pagal Landsat Thematic Mapper (TM) atvaizd Vliau taikyta vietin rastrin analiz norint nustatyti alia gyvenamj rajon buvusius ems dangos tipus su auktais infekcijos paplitimo lygiais Naudojamas 3 3 judantis langas Sukurtas moni usikrtimo rizikos emlapis visai apskriiai Erdvini duomen rinkimas Kas turi bti renkama? Reikia suprasti, kam renkami duomenys

Kokios yra GIS funkcijos? Kam kuriama GIS? Kokia yra politin aplinka? Kas apmoka sskaitas? Kokiu masteliu bus pateikiami duomenys? Turite inoti, kas svarbu Kokie duomenys pads jums isprsti problem? Kokie duomenys pads jums po met? Kokie duomenys nepads jums jokiomis aplinkybmis? Rinkti visk tai usitikrinta neskm Viskas GIS yra susij su pridtinmis ilaidomis. Jeigu renkami

nereikalingi duomenys, itekliai yra panaudojami ne pagrindiniam tikslui (DeMers, 2005) Erdvini duomen rinkimas Septynios taisykls 1. Apsisprskite, kodl kuriate GIS 2. Apibrkite savo tikslus kiek manoma tiksliau prie pasirinkdami sluoksnius 3. Venkite naudoti neprastus duomen altinius, jeigu yra tradicini 4. Naudokite geriausius ir tiksliausius js uduoiai atlikti btinus duomenis 5. Prisiminkite majanios gros dsn, kai sprsite apie duomen tikslumo lyg

6. Kai i duomen altini galima gauti papildomus duomenis, traukite juos kaip atskirus sluoksnius 7. Kiekvienas sluoksnis turi bti kuo glaudiau susijs su savo tema (DeMers, 2005, 126127 p.) Erdvini duomen rinkimas Precizikumas ir tikslumas Kasdienje kalboje ie du terminai danai vartojami ta paia reikme Moksliniame kontekste kiekvienas terminas turi specifin reikm, nesutampani su kito termino reikme Precizikumas Ireikia maiausi galim matavim padal, naudojam kiekvienam stebjimui imatuoti Matuojame decimetro, centimetro ar milimetro tikslumu?

Tikslumas Rodo, kiek artimas yra kiekvienas imatavimas tikrajai reikmei Erdvini duomen rinkimas Precizikumas ir tikslumas (a) (b) (c) (d)

emas tikslumas emas tikslumas Auktas tikslumas Auktas tikslumas emas precizikumas Auktas precizikumas emas precizikumas Auktas precizikumas altinis: Hill, John W. ir Ralph H. Petrucci (2002). General Chemistry, An Integrated Approach, 3rd Edition.

Upper Saddle River, New Jersey, Prentice-Hall. Erdvini duomen rinkimas Precizikumas Matuojame milimetro arba puss milimetro tikslumu? Erdvini duomen rinkimas Skaitmenini emlapi tikslumas Duomenys turi bti pakankamai preciziki ir tiksls Nuo skaitmeninam emlapi mastelio priklauso GIS traukiam duomen tikslumas Paprastai elementai emlapiuose laikomi tiksliais esant 0,5 mm tikslumui 1 : 10 000 masteliu 0,5 mm yra 5 m emje 1 : 50 000 masteliu 0,5 mm yra 25 m emje 1 : 250 000 masteliu 0,5 mm yra 125 m emje

Kokio precizikumo GIS norite turti? Nuo to priklauso, kokie emlapiai yra tinkami skaitmeninti Erdvini duomen rinkimas Skaitmenini emlapi tikslumas Erdvini duomen rinkimas Kaupimas viengubu ir dvigubu precizikumu Viengubas: tako vieta isaugoma naudojant 32 bit duomenis 232 = 4,29 x 109 diskretiniai skaiiai nuo -2,1 mlrd. iki +2,1 mlrd. kaip sveikasis skaiius 67 reikmingi skaitmenys kaip kintantis tak skaiius Dvigubas: tako vieta isaugoma naudojant 64 bit duomenis

264 = 1,84 x 1019 diskretiniai skaiiai nuo -9,2 x 1017 iki 9,2 x 1017 kaip sveikasis skaiius 15 arba 16 reikming skaitmen kaip kintantis tak skaiius Palyginti su viengubo precizikumo duomenimis, ia reikia dvigubai daugiau atminties ir dvigubai daugiau laiko apskaiiuoti Erdvini duomen rinkimas Kaupimas viengubu ir dvigubu precizikumu Viengubas precizikumas su 7 reikmingais skaitmenimis atitinka 1 metro tikslum UTM koordinai sistemoje pvz., UTM = 542 678,1 m R, 5 434 204 m

Perdangose kyla dideli suskaidyt poligon problem Dvigubas precizikumas leidia daug skmingiau ir be problem dirbti su perdangomis Vis pasaul galima atvaizduoti emlapyje madaug 0,004 m tikslumum tikslumu Taip galite nustatyti viruso viet ems emlapyje! Erdvini duomen rinkimas Kokia turi bti skiriamoji geba? Jeigu nustatytume per didel, turtume problem atvaizduojant smulkius elementus Jeigu nustatytume per ma, bt maai priimtin duomen altini (arba i viso nebt) Jeigu mums inomi maiausio elemento, kur norime traukti emlap, matmenys, galima remtis to

elemento matmenimis Didiausia leistina paklaida turt bti 0,5 maiausio elemento dydio Erdvini duomen rinkimas Maiausia skiriamoji geba Jeigu A statinys yra maiausias ms norimas atvaizduoti elementas, reikia nustatyti maiausi priimtin skiriamj geb, kad A sudaryt bent 2 vienetai B statin (esant idealioms slygoms) bt galima paymti emlapyje, o C statin paymti bus nemanoma A

B C Erdvini duomen rinkimas Kiek tak bus linijoje? Jeigu linija tiesi, turtume skaitmeninti tik pradios ir pabaigos tak, jeigu ios linijos nekerta kitos Jeigu linija netiesi, turtume skaitmeninti pakankamai tak, kad kreiv bt atvaizduota lygiai Jeigu linija itin kreiva, turtume j skaitmeninti taikydami atstum tarp tak, kuris yra artimas ms nustatytai maiausiai skiriamajai gebai Kokius poligonus traukiame? Sprsdami, kuriuos elementus traukti, remkims maiausia

skiriamja geba Ilgus, vingiuotus poligonus verta traukti net jeigu j plotis yra maesnis nei maiausia skiriamoji geba, nes j plotas bus gana didelis, palyginti su j ploiu Erdvini duomen rinkimas Skaitmeninimo bdai Skaitmeninimas nuo tako iki tako: operatorius spaudia mygtuk vesdamas kiekvien tak Leidia tiksliai atvaizduoti kreives naudojant maiausiai tak Tieses galima atvaizduoti tik 2 takais Srauto skaitmeninimas: operatorius pradeda skaitmeninim, o kompiuteris prideda takus, kol operatorius baigs skaitmeninim Geras metodas, jeigu yra daug kreivi

Erdvini duomen rinkimas Rastriniai duomenys Jeigu naudojama ne kaip fonas, jums reiks klasifikuoti rastr, kad bt nustatyti konkrets GIS trauktini elementai Klasifikavimo priemons Bazins GIS priemons Sudtingos priemons vaizd apdorojimo sistemose Yra kontroliuojamo ir nekontroliuojamo klasifikavimo metodai Rastrinio vaizdo transformavimas tinkam koordinai sistem paprastai btinas po importo Erdvini duomen rinkimas Duomen rinkimo procedros

Kas renkama? Kaip renkama? Kaip duomenys koduojami GIS? Duomen rinkimo standartai Nacionaliniai ir tarptautiniai duomen rinkimo standartai Yra daug vairi nacionalini standart iuo metu stengiamasi standartizuoti nacionalinius duomenis (INSPIRE) Svarbu, kai duomenis vienam projektui renka daug moni Utikrinama, kad yra nuosekls:

duomen rinkimo bdai duomen pateikimas element ir atribut saugojimas santykiai tarp objekt (Geographic Data Files, 2007) Erdvini duomen rinkimas Kai kurie nacionaliniai ir tarptautiniai pasikeitimo duomenimis standartai Erdvini duomen saugojimas Fizinis saugojimas Kaip bitai saugomi diske Duomen saugumas Duomen atsargins kopijos Saugojimo laikmenos

Loginis saugojimas Kaip organizuojami GIS duomenys Labai svarbu GIS naumui Optimals programins rangos algoritmai ir efektyvs duomen saugojimo metodai gali labai pagerinti GIS veikimo greit Vektorinis / rastrinis / objektinis modelis Erdvini duomen saugojimas Loginis saugojimas Dideli duomen rinkini organizavimas Duomen pamimas ir grinimas Saugi prieiga ir duomen redagavimas Redagavimo kontrol

Ribotas visos duomen bazs rodymas (duomen ikraipymo atveju) Atsisiuniamos tik redaguotinos ir fonins temos Erdvini duomen analiz Vektorinis modelis Redagavimo metu sukuriamos naujos temos Modifikuojama viena tema (pvz., buferi krimas) Sujungiamos temos (pvz., perdangos) Dvigubo precizikumo duomen atveju galimos precizikos perdangos

Rastrinis modelis Redagavimo metu sukuriamos naujos temos Filtrai, kauks, atstumas Veiksmai su daugeliu sluoksni (emlapi algebra) Isamiau aptariama io kurso 4 dalyje Ivesties produkt krimas emlapiai GIS dabar gali gaminti labai auktos kokybs emlapius Naujos galimybs, kuri paprastai nra iki GIS sukurtuose emlapiuose, pvz., skaidrumas Dabar esama auktos kokybs raalini ir elektrostatini braiytuv

Kompiuteri monitoriai Dinamik duomen atvaizdavimas Trimai emlapi (DTM) laiko seka Skaidrs DTM emlapi platinimas internetu Grafikai ir lentels Glaustesni, jeigu reikalinga tik apibendrinta informacija Pagrindiniai terminai

Tikslumas Koordinai geometrija (COGO) Diferencinis koregavimas Judantis langas Ortofotografin nuotrauka Precizikumas Skiriamoji geba Teminis kartografas (Thematic Mapper - TM) LITERATRA Carkner, Larry & Egesborg, Paul (1992). "Use and Maintenance of Cadastral Data in a GIS for Canada Lands" in Proceedings, GIS 92, the Canadian Conference on

GIS, March 24-26th, 1992 Ottawa Ontario. Ottawa: Canadian Institute of Surveying and Mapping, pp. 271-281 Clark, Keith C. (1997), Getting Started with Geographic Information Systems. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice-Hall DeMers, Michael (2005). Fundamentals of Geographic Information Systems, 3rd Ed. Wiley Donner, John (1992). "The Production of Topographic Maps Using a Totally Digital Cartographic Editing System." In Proceedings, GIS 92, the Canadian Conference on GIS, March 24-26th, 1992 Ottawa Ontario. Ottawa: Canadian Institute of Surveying and Mapping, pp. 71-80 Fuller, Alex (2005). "Edgecombe County, North Carolina, Maps and Inventories Water/ Wastewater Infrastructure with GIS and GPS." ArcNews (Summer, 2005). Redlands, California: Environmental Systems Research Institute. (http://www.esri.com/news/arcnews/summer05articles/edgecombe-county.html) (April 7, 2007) Geographic Data Files. Wikipedia, The Free Encyclopedia. (April 6, 2007) Wikimedia

Foundation, Inc. 10 Aug. 2004 http://en.wikipedia.org/wiki/Geographic_Data_Files Hill, John W. & Ralph H. Petrucci (2002). General Chemistry, An Integrated Approach, 3rd Edition. Upper Saddle River, New Jersey, Prentice-Hall GII-01 GIS KOMPONENTAI 2007 m. balandio 9 d. ios dienos darbotvark iandien aptarsime visus GIS komponentus sistem poiriu

Taip galsite tvirtinti savo inias apie tai, kas yra GIS ir k ji gali atlikti Aptarsime technin rang, programin rang, mones, duomenis, procedras ir taikymus, kurios sudaro GIS GIS vesties prietaisai Tiesiogins vesties prietaisai Kompiuterin periferin ranga, kurios pagrindu veikia GIS programin ranga Grafins planets

Skeneriai Netiesiogins vesties prietaisai Prijungiama prie kit kompiuteri Nuotolini tyrim jutikliai Pasyvieji nuotolini tyrim jutikliai Aktyvieji nuotolini tyrim jutikliai Daugiaspinduliniai echolotai Geodezini matavim prietaisai Palydovins navigacijos sistemos

Duomen rinkimo kompiuteriai Tiesiogins vesties prietaisai ie prietaisai tiesiogiai prijungiami prie kompiuterio, kuriame diegta GIS programin ranga Grafins planets Nuo nedideli stalini prietais iki dideli ant atramos montuojam prietais Planetje yra tankus laid tinklelis, elektros signalai perduodami laidais, o signalus gauna magnetin rit, esanti grafins planets pele vadinamame prietaise Tokiose pelse yra nuo keturi iki eiolikos klavi, kuriais valdomas skaitmeninimo procesas Grafini planei tikslumas paprastai yra iki 0,001 colio (0,025 mm)

Tiesiogins vesties prietaisai GTCO Surface-Lit AccuTab grafin planet altinis: http://www.gtcocalcomp.com/photos/PHatsl500.j Tiesiogins vesties prietaisai Skeneriai Didelio formato skeneriai gali bti naudojami visam emlapiui skenuoti vaizd galima vektorizuoti arba naudoti kaip fon vektoriniams duomenims Skeneri tipai Planetiniai skeneriai emlapis idstomas ant stiklo, tiesinio skenavimo galvut juda po emlapiu

Bgninis skeneris emlapis pritvirtinamas prie besisukanio bgno, skenerio galvut juda statmenai bgno sukimosi krypiai Skeneris su dedamais lapais emlapis judinamas vir stacionarios skenavimo galvuts Vektorizavimo programin ranga Gali bti visikai automatizuota naudotojas nustato region, kur reikia nuskenuoti Gali bti pusiau automatizuota naudotojas nurodo linijas, kurias reikia vektorizuoti Netiesiogins vesties prietaisai Nuotolini tyrim jutikliai

Nordami gauti informacij apie objekt jo nelieiant naudokite elektromagnetin spinduliavim Akys ir kameros yra nuotolini tyrim jutikli pavyzdys Nuotolini tyrim sistemas sudaro energijos altinis, daviklis, taikinys ir jutiklis Aktyvieji nuotolini tyrim jutikliai turi nuosav energijos altin (t. y. LiDAR, RADAR), o pasyvieji naudojasi sauls viesa Pirminius nuotolini tyrim duomenis reikia apdoroti i anksto, kad bt eliminuotos geometrins ir radiometrins klaidos Trkstamos skenavimo linijos, klaidingos vaizdo tak reikms Netiesiogins vesties prietaisai Pasyvieji nuotolini tyrim jutikliai

Spektriniai vaizdo skeneriai Multispektriniai, hiperspektriniai arba ultraspektriniai viesa surenkama atskirose spektro bangose analizei Kuo daugiau atskir spektro bang ir kuo siauresn kiekviena banga, tuo didesnes galimybes nustatyti objektus turi skeneris Gali gauti vies matomame spektre arba artimojoje ir iluminje infraraudonj spinduli srityje viesa gaunama naudojant krvinio ryio elementus (CCD) Netiesiogins vesties prietaisai Aktyvieji nuotolini tyrim jutikliai Turi nuosav energijos altin RADAR Objektams stebti naudoja mikrobangas Reikalauja daugiau energijos nei pasyvieji nuotolini tyrim

jutikliai, nes jutiklis turi ileisti savo signal Bet kokiomis oro slygomis, dien ir nakt Labai gerai nustato aukt, paviriaus nelygumus LiDAR Aktyvioji nuotolini tyrim sistema naudoja lazerio spindulius Labai tiksliai nustato aukt Veikia vis par, bet ne bet kokiomis oro slygomis Mikininkysts srityje gali nustatyti skirting medi laj dangos ard aukius Netiesiogins vesties prietaisai Daugiaspinduliniai echolotai Paangiosios gilumos lot versijos Siunia daugel siaur garso puls, paskirstom vduokls pavidalu po laivu Pulsais gali bti nustatomas gylis iki jros dugno, jros

dugno kietumas Knigsberg-Simrad EM300 siunia 135 individualius spindulius, kiekvieno i kuri dydis yra 1 ir 1, galima suymti gylius nuo 10 iki 5 000 m Signalus galima gauti u laivo tempiamu mikrofon rinkiniu arba prie laivo ono pritvirtintais mikrofonais Galima greitai suymti didelius jros dugno plotus; laivas gali judti 710 mazg greiiu GPS nustatoma laivo vieta Netiesiogins vesties prietaisai Daugiaspinduliniai echolotai altinis: http://www.whoi.edu/instruments/viewInstrument.do?id=15267

Netiesiogins vesties prietaisai Geodezini matavim prietaisai (ne GPS) Elektroniniuose tacheometruose naudojami lazeriai, kuriais nustatomas tikslus atstumas iki objekto ir tiksliai matuojami kampai Matavim duomenys saugomi prietaisuose, kol bus nukrauti kompiuter Geodeziniai matavimai paprastai atliekami naudojant polin koordinai sistem (atstumai ir kampai) Turi bti konvertuojama Dekarto koordinai sistem, kuri naudojama GIS Tok konvertavim atlieka koordinai geometrijos (COGO) programin ranga Netiesiogins vesties prietaisai

Palydovins navigacijos sistemos Yra daug vairi sistem, kurios jau veikia arba yra kuriamos GPS, GLONASS, Galileo Visose sistemose naudojama daug palydov Jeigu palydovo vieta tiksliai inoma ir perduodamas tikslus laikas (i atomini laikrodi, esani palydove), galima tiksliai nustatyti atstum iki palydovo Kai daug palydov siunia daug signal, galima nustatyti js tiksli viet 1020 m tikslumu Yra daug vairi GPS imtuv nuo

nebrangi delnini iki dideli prietais Netiesiogins vesties prietaisai Duomen rinkimo kompiuteriai Asmenini skaitmenini padjj (PDA) ir GPS prietais derinys Prietaisai yra tvirtesni ir atspars vandeniui Paprastai naudojama Windows CE Galima tiesiogiai vesti vietoje surinktus duomenis skaitmeniniu formatu emlapius galima kurti vietoje Dienos pabaigoje duomenis galima persisti diferenciniam koregavimui

GIS skirti kompiuteriai Dauguma GIS veikia staliniuose PK Anksiau buvo naudojamos specializuotos kompiuterins darbo stotys arba mini kompiuteriai Dabar daugelis neiojamj kompiuteri yra pakankami galingi, kad GIS bt galima naudotis vietoje Norint atlikti sudtingas duomen apdorojimo uduotis, gali prireikti kompiuteri klasteri arba paskirstyt kompiuterini sprendim Ivesties prietaisai Kompiuteri monitoriai ir grafins plokts CRT monitorius keiia LCD monitoriai CRT monitori rykumas ir kontrastas vis dar geresnis LCD monitoriai pasiymi ribotu matomumu irint i ono

Pagrindinis LCD monitori pranaumas yra tas, kad jie yra daug maesni ir uima maiau vietos ant stalo LCD monitoriai turi jiems bding skiriamj geb Tai paprastai j didiausia skiriamoji geba Skiriamj geb galima sumainti, bet kokyb bus prastesn Monitoriaus galimybs yra ribotos, jeigu bsimos grafins plokts gali turti didesn skiriamj geb Grafins plokts Dauguma grafini ploki dabar gali veikti GIS ir su dviem monitoriais Tai labai patogu dirbant su GIS Paangiausios grafins plokts dabar gali veikti su trimis monitoriais

Ivesties prietaisai Braiytuvai Dabartiniai raaliniai braiytuvai gali spausdinti 2 400 1 200 tak per col Spalvoti, auktos kokybs, su viso ploto spalvinimo galimybe Patikimi, nereikalaujantys daug prieiros (raalines kasetes lengva keisti) Didelio formato braiytuvai gali spausdinti iki 120 cm ploio ir bet kokio ilgio spausdinius, kurie yra pakankamai plats, kad juose tilpt A0, B0 arba C0 plotai

HP 820mfp skenerio ir braiytuvo derinys. altinis: http://h71016.www7.hp.com/ctoBas es.asp? oi=E9CED&BEID=19701&SBLID=& ProductLineId=503&FamilyId=2367 &LowBaseId=7088&LowPrice=$1,2 88.00# Ivesties prietaisai Trimaiai spausdintuvai Trimatis skaitmeninis reljefo modelis altinis: http://www.emsusa.com/sample_parts_architect

ural.html Naudojami kai kurie raalini spausdintuv technologijos principai, bet daai purkiami ant gipso Trimaiai modeliai sukuriami i daugelio sluoksni Modelius galima dayti raaliniu bdu norint kurti spalvotus modelius Duomen perdavimas Dauguma duomen fail dabar perduodama internetu

Nedideli failai kaip priedai elektroniniu patu Dideli failai fail perdavimo protokolu (FTP) Fizins laikmenos Ten, kur nra interneto ryio arba ryys yra labai ltas Itin dideli fail atveju (gigabaitais) Magnetini juost kasei, CD arba DVD siuntimas naudojantis pasiuntini paslaugomis mons mons yra esminis GIS komponentas Sudtingiausias elementas Didiausia sutrikim galimyb (ligos) Maiausiai patikimas (dirba maiau nei 24 valandas per par) Vienintelis komponentas, kuris gali mokytis

Vienintelis komponentas, kuris gali taisyti kitus komponentus! Veikia individualiai ir grupmis Funkcijos veikianioje GIS GIS vadovas GIS analitikas GIS technikas mons GIS vadovas Pareigos Nustato udavinius Priima galutinius sprendimus dl technologij Utikrina, kad projektas vykt sklandiai Utikrina, kad tikslai bt gyvendinami Utikrina, kad svarbiausios uduotys bt vykdomos (pvz.,

atsargins kopijos) Didiausias dmesys skiriamas GIS ir visos organizacijos klausimams Turi suvokti GIS vaidmen organizacijoje Personalo valdymas Danai veikia kaip aistruoli vadas sporto varybose ir kaip aikiaregys Gali neimanyti vis technini detali mons GIS vadovas gdiai

Apskaitos pagrindai Sugebjimas efektyviai perteikti informacij odiu ir ratu Geri asmeniniai bendravimo gdiai Geras GIS funkcijos organizacijoje suvokimas Geri techniniai gdiai (daugiau bendravimui su techniniais darbuotojais nei problemoms sprsti) mons GIS analitikas Pareigos Nustatyti ir sprsti pagrindines technines problemas Bendras tikslas tobulinti GIS veikim

gdiai Patyrs programuotojas Geras vis GIS veiksm suvokimas GIS technikas Pareigos Kasdien veikla, skaitant duomen vedim, duomen konvertavim i vieno formato kit, duomen taisym, analiz ir emlapi gamyb gdiai Bendras GIS suvokimas Vienos arba daugiau GIS srii imanymas mons

Sertifikavimas Pltojasi GIS profesional sertifikavimo judjimas Dalykas pltojasi, procedros standartizuojamos Ne tas pats, kas matinink ir ininieri licencijavimas Savanorikas Jokia organizacija negali i js atimti GIS licencijos u kok nors paeidim Amerikos fotogrametrijos ir nuotolini tyrim draugija Sertifikuotasis emlapi krimo specialistas, GIS/LIS Surengiamas egzaminas ir tikrinama profesin patirtis GIS sertifikavimo institutas Sertifikavimas remiantis atliktais projektais Nuolatinis mokymas ir gdi tobulinimas sertifikavimo statusui

palaikyti Egzamin nra mons Organizacijos Profesins, nacionalins ir tarptautins organizacijos Profesins Svarbiausia funkcija skleisti inias rengiant konferencijas / susitikimus ir spausdinant leidinius Miest ir regionini informacini sistem asociacija (URISA) GIS savivaldybi valdymui Amerikos fotogrametrijos ir nuotolini tyrim draugija (ASPRS) Technins GIS ir ems moksl GIS

mons Organizacijos Nacionalins Pagrindin funkcija yra standart rengimas Deimtys nacionalini organizacij, daug panai Pavyzdys: Topografijos tarnyba (Jungtin Karalyst) (Ordnance Survey) Nustato nacionalinius emlapi krimo standartus JK Nustato pasikeitimo duomenimis standartus Tarptautins Europos sktin geografins informacijos organizacija (EUROGI)

Ne pelno siekianti, nevyriausybin ir nepriklausoma organizacija Atstovauja visai GIS pramonei Europoje Skatina geografins informacijos naudojim visoje Europoje Jungia nacionalines GIS organizacijas mons Organizacijos Tarptautins (tsinys) Europos bendrijos erdvins informacijos infrastruktra (INSPIRE) EB iniciatyva, kurios tikslas yra kurti nacionalini duomen rinkinius ES prieigai nustatyti ir skaitymui

Interneto portal krimas Duomen konvertavimas standartinius formatus Standartizuot metaduomen krimas duomen rinkiniams Pasaulins erdvini duomen infrastruktros asociacija (GSDI) Nepriklausoma grup, skatinanti nacionalini erdvini duomen infrastruktr krim mons Organizacijos Tarptautins (tsinys) Geoerdvini duomen atvir standart konsorciumas (OGC) Daugelio erdvini duomen perdavimo standart rengimas Geografinio apraymo kalba GML (XML pagrindu)

Tarptautin standartizacijos organizacija (ISO) Geografins informacijos ir GIS veiklos standartizavimas Techninis komitetas 211 (TC 211) Geoerdvini duomen atvir standart konsorciumo standart primimas Daug kit ISO standart, susijusi su geografiniais duomenimis ISO 6709: Platumos, ilgumos ir aukio pateikimas ISO 8211: Pasikeitimo informacija duomen apraymo failas ISO 15046: geografin informacija Programin ranga Komercin programin ranga Daug tiekj, rinkoje vyksta konsolidacija Galinga programin ranga, kuriama deimtmeiais Rinkos dalis (2001)

Aplinkos sistem tyrim institutas (ESRI), 35 proc. Intergraph, 13 proc. Leica (Mapinfo), 12 proc. Autodesk (Autocad), 7 proc. GE Network Solutions (Smallworld), 7 proc. (Howarth, 2004) Gali bti labai brangi Atvirojo kodo programin ranga Daug nedideli konkreioms problemoms sprsti skirt projekt

Daugiausia dmesio skiriama duomen saugojimui ir atvaizdavimui Keli isams paketai Galima nemokamai naudoti, platinti ir keisti GIS duomenys Duomen formatai Daug vairi format Dl greitos technologij paangos kai kurie formatai paseno, nes nebegaljo perduoti kai kuri duomen ri Konkurencija tarp tiekj Patentuoti standartai Tiekj bandymas neleisti pereiti pas kitus tiekjus Sistemos gali skaityti daug format, bet rayti gali tik keliais Nepaisant to, kad jie patentuoti, daugelis i standart dabar plaiai

naudojami Nepatentuoti standartai Danai rengia valstybins emlapi gamybos staigos Retai plaiai taikomi ne valstybiniame sektoriuje Seni formatai neinyksta, jie archyvuojami Sunku atnaujinti senus formatus Bendrovs reikalauja, kad programin ranga vis dar galt skaityti senus formatus GIS duomenys Nepatentini standart pavyzdys GIS duomenys Patentini bendro naudojimo standart pavyzdys

Taikymai Kartografija Sudting emlapi, kuriuos anksiau buvo sunku arba nemanoma pagaminti, gamyba Erdvins uklausos Grafini duomen ar atribut paieka GIS Erdvin analiz GIS duomen valdymas naujai informacijai sukurti Bus aptarta 4 dalyje Padties nustatymo / priskyrimo problemos Nauj rengini optimalios vietos nustatymas arba Nustatymas, kurie mons turt eiti kuri staig

Taikymai Geokodavimas Adreso nustatymas remiantis inomu adres diapazonu Marrutai Optimalaus marruto gatvmis nustatymas norint sumainti laik arba atstum Skaitmeniniai reljefo modeliai (DTM) Trimaiai ems paviriaus modeliai, naudojami atvaizdavimui ir analizei Keli funkcijos Nustatomas kelias per nelygaus paviriaus teritorijas

atsivelgiant judjimo snaudas, reljefo ir vjo poveik Taikymai Geostatistin analiz Erdvinio objekt isidstymo GIS nagrinjimas Hidrologin analiz Nustatoma vandenskyros rib vieta, apskaiiuojamas prognozuojamas upi srautas pagal skaitmenin reljefo model Apibendrinimas Sistem poiriu GIS sudaro ei komponentai:

Technin ranga Programin ranga mons Duomenys Procedros Taikymai Aptarme juos visus, kad js geriau suvoktumte GIS. Dabar turtumte geriau inoti, kas yra GIS ir kokios jos galimybs

Pagrindiniai terminai Tikslumas Aktyvusis nuotolini tyrim jutiklis

Komercin programin ranga Kompiuterin darbo stotis Koordinai geometrija (COGO) Duomen rinkimo kompiuteris Diferencinis koregavimas Skaitmeniniai reljefo modeliai (DTM) Grafin planet Galileo palydovin navigacijos sistema Geokodavimas Geostatistin analiz Pagrindiniai terminai

GIS analitikas GIS sertifikavimas GIS vadovas GIS technikas Pasaulin vietos nustatymo sistema GLONASS palydovin navigacijos sistema Hidrologin analiz

Raalinis braiytuvas Padties nustatymo / priskyrimo problemos Judantis langas Daugiaspindulinis echolotas Atvirojo kodo programin ranga Pagrindiniai terminai

Ortofotografin nuotrauka Pasyvusis nuotolini tyrim jutiklis Keli funkcijos Braiytuvas Precizikumas Patentiniai duomen formatai Skiriamoji geba Marrutai Skeneris Erdvin analiz Spektrinis vaizdo skeneris Erdvins uklausos

Pagrindiniai terminai Teminis kartografas (Thematic Mapper - TM) Elektroninis tacheometras LITERATRA Aalders, Henri J. G. L. (2000). Some Experiences with Managing Standards. (GIS Technology II: Standards and Tools for Data Exchange) (http://repository.tudelft.nl/consumption/idcplg? IdcService=GET_FILE&RevisionSelectionMethod=latestReleased&dDocName= 202134) (Mar. 26, 2007) Carmack, Carmen & Jeff Tyson. "How Computer Monitors Work". Howstuffworks (Apr. 8, 2007) (http://computer.howstuffworks.com/monitor6.htm) Covey, Randall J. (1999). Remote Sensing in Precision Agriculture: an Educational Primer (http://www.amesremote.com/title.htm) (Feb. 24, 2007) DeMers, Michael (2005). Fundamentals of Geographic Information Systems, 3rd Ed.

Wiley European Umbrella Organization for Geographic Information (April 8, 2007) (http://www.eurogi.org/) Geographic Data Files. Wikipedia, The Free Encyclopedia. (April 6, 2007) Wikimedia Foundation, Inc. 10 Aug. 2004 http://en.wikipedia.org/wiki/Geographic_Data_Files GIS Certification Institute (April 8, 2007) (http://www.gisci.org/) GSDI Association (April 8, 2007) (http://www.gsdi.org) Howarth, Jeff (2004). SPACE - Spatial Perspectives on Analysis for Curriculum Enhancement (April 9, 2007) (http://www.csiss.org/SPACE/resources/gis.php? printable=true - Sector) INSPIRE Directive (April 8, 2007) (http://www.ec-gis.org/inspire). ISO TC 211 Newsletter 8 (April 8, 2007) (http://www.isotc211.org/Outreach/Newsletter/ Newsletter_08_2005/TC_211_Newsletter_08.doc) LITERATRA

Mitchell, Tyler (2005) An Introduction to Open Source Geospatial Tools (http://www.oreillynet.com/pub/a/network/2005/06/10/osgeospatial.html) (April 8, 2007) Ocean Instruments "Kongsberg-Simrad EM300 Multibeam Echo Sounder" http://www.whoi.edu/instruments/viewInstrument.do?id=15267 (April 9, 2007) Ramsay, Paul (2006). The State of Open Source GIS. Victoria, B.C.: Refractions Research (http://www.refractions.net/white_papers/oss_briefing/2006-06-OSSBriefing.pdf) (April 8, 2007) Shannon, C. E., 1948. "The Mathematical Theory of Communication." Bell System Technical Journal, 27: 379-423, 623-656 Smith T. R., S. Menon, J. L. Starr, and J. E. Estes, (1987) Requirements and principles for the implementation and construction of large-scale geographic information systems. International J. of Geographical Information Systems, 1: 13-31

Recently Viewed Presentations

 • Gy 111 Concepts

  Gy 111 Concepts

  HISTORICAL GEOLOGY What does Historical Geology deal with? Earth's origin and evolution Changes in the distribution of lands and seas, Growth and reduction of mountains, and Succession of animals and plants through time Why is Historical Geology important? The present...
 • Vue densemble de la liste de contrle EVD

  Vue densemble de la liste de contrle EVD

  Vue d'ensemble de la liste de contrôle Liste de contrôle de la préparation à l'épidémie de la maladie à virus Ebola 1/2 La flambée de maladie à virus Ebola dans les pays touchés d'Afrique de l'Ouest et sans précédent par...
 • 2018 MACRA Final Rule and Top Health IT Priorities

  2018 MACRA Final Rule and Top Health IT Priorities

  To Establish Advanced APM Status for 2019 QP Performance Period. Source: CMS; Advisory Board research and analysis. The deadlines are different between payer types. CMS also allows an EC-initiated process (that includes requests from APM entities), and submission periods occur...
 • Slides to IAEA Nuclear Medicine Physics Handbook

  Slides to IAEA Nuclear Medicine Physics Handbook

  Nuclide chart characteristics. The darkened fields of the nuclide chart represent stable elements. Nuclides to the left of the stable ones are deficient in neutrons and those to the right are rich in neutrons. Nuclear Medicine Physics: A Handbook for...
 • Nerve activates contraction - Biology Junction

  Nerve activates contraction - Biology Junction

  Sulfate lowers the pH, liming increases the pH. A major problem with acid soils, particularly in tropical areas, is that aluminum dissolves in the soil at low pH and becomes toxic to roots. Some plants can cope with high aluminum...
 • Leverage Points - hsca.cecnsw.catholic.edu.au

  Leverage Points - hsca.cecnsw.catholic.edu.au

  Leverage Points Points of influence in HSC data for Principals Definitions of Success Marketing? Or - knowing how you are really going? The Flight Centre mistake: believing your own marketing, without checking - "Lowest Air Fares every time, GUARANTEED" The...
 • Fyrirsgn frutiger bold Meginml frutiger roman

  Fyrirsgn frutiger bold Meginml frutiger roman

  Arial MS Pゴシック Frutiger-Bold Frutiger-Roman Calibri Office Theme 1_Office Theme Fyrirsögn frutiger bold ...
 • Final Exam Solutions

  Final Exam Solutions

  Fall 2017. Problem 1. A stock has two possible prices two years from today: $125 and $200, each with 50% probability. A European call option for this stock with an exercise price of $115 expires two years from today. What...