Teoretická příprava - vse.cz

Teoretická příprava - vse.cz

Teoretick pprava Vzkum je nutn zakotvit v takov teorii, kter se bezprostedn popisuje a vysvtluje zkoumanou oblast jev. (Nap. se jedn o teorii motivace, teorie malch socilnch skupin, teorie organizace, teorie masovho psoben, psychologie trhu, apod.) Nutnost teoretickho zakotven vzkumu vyplv: z poteby vymanit se z nahodilosti bnho poznvn a ze snahy vst poznvn pln (komplexn) a eln. z nutnosti vyuit pojm (symbolickho vyjden skutenosti). Teorie umouje co nejpesnj vyjden skutenosti v ustlench a stejn pouvanch pojmech a podporuje efektivn racionln komunikaci. z nutnosti poznn celku socilnho jevu. I kdy ve vzkumu nikdy nen jev jako celek pedmtem zkoumn, mus bt vdy zejm, jakou st se ve

vzkumu zabvme a v jakm pomru je tato st k jinm stem. z toho, e teorie umouje piazovat sledovanm skutenostem vznamy (dleit, hlavn x nedleit, vedlej). To je dno tm, e teorie je logickou konstrukc celku podle tchto vznam. z toho, e teorie naznauje dal smry rozvoje poznn, nebo v souladu s teori se formuluj hypotzy. Teoretick pprava Ve vzkumu nelze nikdy zkoumat veker celek, kde ve souvis se vm, vdy bude nae poznn dl. Pi urovn zkouman sti je nutn formulovat tzv. pirozenou soustavu. Pirozen soustava je celek na ni rovni obecnosti, kter

reaguje na vnj podnty a tyto reakce jsou pozorovateln. Mnostv vazeb v rmci pirozen soustavy je vy, ne mnostv vazeb k jinm soustavm. (Nap. podnik a jeho okol nebo podmnky vkonu pracovnho tmu.) Teoretick pprava obsahuje studium pramen a literatury, konzultace, pedbn ternn sonde. Hypotzy Kdy mme vysvtlit (zdvodnit, dokzat) njak fakt a nemme mezi uznanmi tezemi teorie potvrzen soud o nm, vyslovme njakou novou tezi, o kter ovem nevme, jestli je pravdiv nebo falen.

Tuto novou tezi hypotzu podrobme procesu ovovn verifikaci. Z toho plyne: Hypotzy se tvo v souladu s teori, mus se jednat o soud v souladu s uritou teori. Hypotzy se nevyslovuj v ppad, kdy nen co vysvtlovat (V ppad, e nelze hypotzy formulovat, uv se msto hypotz vrok, ve kterch je pedmt vzkumu strukturovn.) Hypotzy Hypotza se formuluje tak, e zahrnuje poznatky oven i neoven a tyto jsou spojeny bez logickch rozpor. Zpsoby formulace hypotz:

Hypotza jako nov konstrukce vysvtlujc stvajc poznatky novm zpsobem. Hypotza, jako rozen nebo dotaen existujc teorie na nebo do dal tdy jev. (Neformln skupina v organizacch neformln skupiny ve spolenosti.) Hypotza jako analogie existujc vysvtlujc teorie se penese do zcela jin oblasti. (Biologick chpn organismu se stalo vzorem pro organick pojet organizace.)

Hypotza jako zalenn novho empirickho poznatku do teoretickho systmu. (Hawthornsk experiment.) Hypotzy rove hypotz odpovd rovni vzkum. 1. Hypotzy empirick homogenity a heterogenity vzkumy identifikujc problmy, jednoduch vzkumy. 2. Hypotzy experimentln ve sloitch aplikovanch vzkumech, kde se jimi d

postup poznvn. 3. Hypotzy vztahu kvalitativn a kvantitativn se mncch struktur vzkum zkladn. Hypotzy Poadavky na formulaci hypotz: Hypotza mus bt vyjdena pesn urenmi pojmy. Mus mt empirickou referenci (empiricky prkazn) ne pn a pkazy. Hypotza mus bt specifick, mus bt pesn zformulovna a mus bt verifikovateln (oviteln).

Mus vychzet vstc metodm vzkumu. Mus bt ve vztahu k urit teorii. Operacionalizace Operacionalizace se tk kvantitativnho vzkumu, kter pracuje s hromadnmi jevy. Operacionalizace se pouv pi zachycen socilnho a sociln psychickho jevu (jako nadindividulnho) za pomoci vlastnost a chovn jedinc (individuln jevy). Operacionalizace navazuje na hypotzy, kter vychzej z teorie a vyjaduj vzkumn problm a pedmt v nejdleitjch pojmech. Operacionalizace pevd obecn pojmy ke

skutenostem smyslov vnmatelnm a obsaenm ve zkuenosti (empirii) jedince. Tzn., e teoretick pojmy jsou pevedeny na adekvtn zobrazovac jednotky v realit. Operacionalizace Operacionalizace probh ve dvou krocch: jako rozklad a potom redukce. Rozklad vychz z klasifikace, pojem je popsn v jednotlivch slokch, kter jsou vyhodnoceny a roztdny. Rozklad je penesenm se na rove obecnosti o jeden stupe ni. (Nen proto jen empirickm

vtem.) Redukce vbr relevantnch sloek z rozkladu. klovn klovn je relativn jednoduch zachycen jev kvalitativn povahy prostednictvm kvantitativnho vyjden klovn znamen penesen relnho rozprostrann jevu (kontinua) na selnou adu stupnici. kly slou k men relativn stabilnmi midly v oblasti socilnch a sociln psychickch jev.

Funkce kl Kontinuum pedstavuje rove stanovench vlastnost sledovanho jevu. kla je popisem kontinua prostednictvm seln ady. Tzn. Kvalitativn jev byl kvantifikovn. Ve kle mus mt kad rove smysl, kad bod kly mus bt interpretovateln, mus nco pedstavovat. seln stupnice v otzkch jsou klami. Pokud plat ve uveden. klovn

lenn kl Statistick: Kardinln, ordinln, nominln Podle formy vyjden: jednodimenzionln a vcedimenzionln Psychologick: posuzovac, prov srovnvn, Likertova, skalogram, smantick diferencil. Statistick lenn Kardinln pedstavuj relnou selnou adu. V sociln psychickch jevech je obtn uriteln potek. Ordinln (poadov) ukazuje na skutenost, e

neho je vce ne neeho jinho. Nedv relnou selnou adu, protoe nen mon urit vzdlenosti. Nominln nejsou posloupnost. Je vyuiteln pi podmnce, e varianty se vzjemn vyluuj (nejsnze dosaiteln u dichotomick stupnice). Tvorba kl I. kla m bt standardn mc technikou K popsn kontinua a ke stabilizaci kly se pouije soudc (mal soubor) Soudci ur: Hodnotu, rove jevu (objektivn stav)

Vztah mezi klou a menm kontinuem Postoje a nzory Tvorba kl II. Pouit soudc pin nkter problmy Je mon penst hodnocen soudc na celou populaci, tj. je mon pedpokldat, e kla bude univerzln? Je hodnocen vech soudc rovnocenn? Jestlie ne, jak urit vhy jednotlivch soudc?

Recently Viewed Presentations

 • Immunodeficiency (1 of 2)

  Immunodeficiency (1 of 2)

  -congenital defects of the heart and great vessels-abnormal appearance of the mouth, ears, and facies -low numbers of T lymphocytes in the blood and lymphoid tissues -poor defense against certain fungal and viral infections-Ig levels may be normal or reduced,...
 • Interfaţa IEEE 1394

  Interfaţa IEEE 1394

  FireWire S1600 şi S3200 Se lucrează la versiunile de 1.6Gbps şi 3.2Gbps, care vor fi concurenţi pentru USB 3.0. Conectorii sunt cei de la versiunea FireWire 800. Cabluri şi conectori Codificarea D/S Această codificare este de fapt o codificare NRZ...
 • Figure P1-15 Figure for Problem 1-15 - OER University

  Figure P1-15 Figure for Problem 1-15 - OER University

  Arial Times Wingdings MS Pゴシック Verdana sulllivan_design EXAMPLE 3-1 Estimating the Cost of a College Degree EXAMPLE 3-1 (continued) Estimating the Cost of a College Degree EXAMPLE 3-2 A WBS for a Construction Project EXAMPLE 3-3 Indexing the Cost of...
 • Banner XE Pre-Planning Grace La Torra Alex Garcia

  Banner XE Pre-Planning Grace La Torra Alex Garcia

  NMSU Planning Process. Planning strategy. Picked a module for implementation based on best probability - Banner Student in production by Spring 2015
 • VLSM and CIDR - Chipps

  VLSM and CIDR - Chipps

  Author: Kenneth M. Chipps Ph.D. Created Date: 05/01/2003 09:03:04 Title: VLSM and CIDR Last modified by: Kenneth M. Chipps Ph.D. Company: Cisco Systems, Inc.
 • POST DANMARK KONCERNEN - Nethotel

  POST DANMARK KONCERNEN - Nethotel

  Times New Roman Arial Wingdings Arial Unicode MS Humnst777 Lt BT Humnst777 Blk BT 3 of 9 Barcode Standarddesign Global Managment Meeting Template Jan 05 Post Dk Grafik eksempel Dividing page Front page Microsoft Word Document Microsoft Graph-diagram Dias nummer...
 • ORS Overview - CIRES

  ORS Overview - CIRES

  ORS Office Objectives. Common Data Link. NASA Wallops. Mid Atlantic Regional Spaceport. Virtual Mission Ops and Control. MMSOC. Minotaur Family of Launch Vehicles
 • Définition du dispositif expérimental IMFT relatif aux essais ...

  Définition du dispositif expérimental IMFT relatif aux essais ...

  Times New Roman Bitstream Vera Sans Lucida Sans Unicode Arial Gill Wingdings Modèle par défaut Mesure de taux de vide en écoulement diphasique par principe capacitif : utilisation d'un convertisseur 24 bit capacité - numérique Diapositive 2 Circuit global de...