School of Micro Finance `vwi` wegvPb I mgvR

School of Micro Finance `vwi` wegvPb I mgvR

School of Micro Finance `vwi` wegvPb I mgvR Dbqb z`FY gvt nvweeyj nvQvb wQwwK mg^qKvwi zj Ad gvBvdvBbv 01552448345 CLICK School of Micro Finance g~j welqmg~n z`FY msv gwjK avibv z`FY cwqvq FYi cwigvY eKqv ev gqv` DxY FY z`FY cwqvq Ifvijwcs z`FY cwqvq Ifvijwcs gFY cwqvq Ifvijwcs wqvq Ifvijwcs FZ/Mc Gi mfv Y qvq Ifvijwcs mfv g mwqvq Ifvijwcs gwqvq Ifvijwcs Z/Mc Gi mfv /Mc Gi mfv Mc Gi mfv mwqvq Ifvijwcs /Mc Gi mfv Mc Gi mfv Kvhgi mq cwqv wqvq Ifvijwcs c Gi mfv cwqvq Ifvijwcs Gi wqvq Ifvijwcs z`FY cwqvq Ifvijwcs z`FY cwqvq Ifvijwcs FY cwqvq Ifvijwcs FY cwqvq Ifvijwcs wqvq Ifvijwcs wqvq Ifvijwcs qvq Ifvijwcs qvq Ifvijwqvq Ifvijwcs cwqvq Ifvijwcs s c Gi mfv cwqvq Ifvijwcs

z`FY cwqvq Ifvijwcs z`FY cwqvq Ifvijwcs FY cwqvq Ifvijwcs FY Kvhgi mq cwqv qvq Ifvijwcs gi m`FY cwqvq Ifvijwcs m FY egyLx KiY gyLx KiY gyLx KiY z`FY cwqvq Ifvijwcs z`FY cwqvq Ifvijwcs FY cwqvq Ifvijwcs FY Kvhgi mq cwqv qvq Ifvijwcs gi mq cwqv q cwqvq Ifvijwcs wqvq Ifvijwcs z`FY cwqvq Ifvijwcs wqvq Ifvijwcs z`FY cwqvq Ifvijwcs qvq Ifvijwcs FY cwqvq Ifvijwcs qF vY cwqvq Ifvijwcs wqvq Ifvijwcs wqvq Ifvijwcs qvq Ifvijwcs qvq Mc Gi mfv v n FY FY cwqvq Ifvijwcs wqvq Ifvijwcs ve I cwikva cwqv vegyLx KiY I cwqvq Ifvijwcs wqvq Ifvijwcs ikva cwqvq Ifvijwcs wqvq Ifvijwcs wqvq Ifvijwcs m`FY cwqvq Ifvijwcs qvq Ifvijwcs qmi v RxegyLx KiY b egyLx KiY v v vve I cwikva cwqv m`FY cwqvq Ifvijwcs mi `FY cwqvq Ifvijwcs veeZ wqvq Ifvijwcs i`FY cwqvq Ifvijwcs FY cwqvq Ifvijwcs gy Nvlbv Nvlbv cavb cavb FY Y cwqvq Ifvijwcs cwqvq Ifvijwcs wqvq Ifvijwcs wqvq Ifvijwcs wqvq Ifvijwcs wqvq Ifvijwcs qvq Ifvijwcs qvq Ifvijwcs qqvq vq FY mvwqvq Ifvijwcs Z/Mc Gi mfv fm z`FY cwqvq Ifvijwcs z`FY cwqvq Ifvijwcs zz`FY cwqvq Ifvijwcs `FY cwqvq Ifvijwcs FY cwqvq Ifvijwcs FY cwqvq Ifvijwcs F `FY cwqvq Ifvijwcs viKxiwRvi PvR Home School of Micro Finance

z`FY msv gwjK aviYv z`FY wK I Kb FY Kvhgi mij avc wi` RbMvwi Av_-mvgvwRK Dbqb z`FYi f~wg z`FY cwqvq f~wgnxb I wenxb cPwjZ evsK eevi mv_ z`FYi cv_K Bac k Home z`FY wK I Kb School of Micro Finance z`FY GKwU cwqv| GB cwqvi gvag `wi` gvbyli Dbqb wbwZ nq| Mixe`i mPZb, ` I Avkvev`x Ki Zvj| RvgvbZ wenxb cqvRb gvwdK FY c`vb Ki Drcv`b gyLx KgKv Zv`iK wbqvwRZ Ki| eemv evwYR KiZ Dz Ki| z`FY eevq mq, FY, exgv BZvw` Af~ iqQ| ZvB cPwjZ Avw_K cwZvbi mevq cekvwaKvi bv _vKjI `FY

cwqvq `wi` gvbyl wewfb aibi Avw_K myweav cvq| 1980i `kK z` FY eev iZ jvf Ki| cPwjZ FY eevi Pq z`FYi iZc~Y cv_K nj, c~em~wii MnbKZ FY eo eo Ai FYi evSvq cwiYZ nIqvi SzuwK bvB| z`FY eevq fZywK FY weZiY Acv vbxq `wi` RbMYi mevi Rb UKmB cwZvb Mo Zvjvi cwZ AwaK iZ `Iqv nq| z`FY Kvhg A-jvfRbK I A-ivRbwZK cwZvb wnmve `wi``i Dbqb Kg Kv A_ jwM Ki _vK| Pjgvb z`FY wK I Kb (Pjgv b) cPwjZ avibvq jwM ev FY ejZ evSvq- evsK, weklvqxZ cwZvb, gnvRb I AvZxq ^Rbi wbKU nZ MnbKZ FY| evsK I weklvqxZ cwZvbi FY Mnbi cqvRb wewfb AvbyvwbKZv I eK hvM mw, hvnv mvaviY gvbyli bvMvji evwni| Aciw`K gnvRbx FYi DPnvii my` I

ksLj gvbylK wbt^ Avi w`knviv Ki| AenwjZ, wbhvwZZ, gwjK Pvwn`v cyiY e_, mggbv Ges A_bwZK w`K _K mgchvqi, GK Abi cwZ Avvkxj Ggb `wi` gvbyl`i GKwZ Ki wekl mvsMVwbK KvVvgvi AvIZvaxb wbw` msLK gwnjv/cyil`i wbq Kvhg cwiPvjbv KivB nj z`FY Kvhg| GB eevq `wi` gvbyl`i mPZbZv mw, cwkY, cwiKbv cbqY, wbavwiZ mvwfm PvR Ges `ji m`m`i ga `vqeZvi gvag FY weZiY Kiv nq| m`m`i gvag FYi Z`viKx, m`m`i `vo Mvovq wKwZ FY Av`vq I Abvb myweav wbwZ Kiv nq| `j ev mwgwZi gvagBac z`FYi mKjHome Kvhg cwiPvwjZ nq| GB cwqvi gvag `wi`k gvbyli wekl Ki gwnjv`i Dbqb School of Micro Finance FY Kvhgi mij avc mwgwZ MVbi cwZ mwgwZ MVb I cwkY FY c ve FY

weZiY Znwej Znwej FY I mvwfm PvR Av`vq Bac k Home ewnt Znwej msMn I my`mn Znwej diZ mq msMn I diZ cwiPvjb eq `wi` RbMvwi Av_School of Micro Finance mvgvwRK Dbqb z`FYi f~wgKv

evsjv`ki AwaKvsk gvbyl Mixe Ges Mvg emevm Ki| `vwi`Zv, Acyw, wkvnxbZv, Kgmsvbi Afve, g~jabi Afve, cvKwZK `~hvM, m`i AmgeUb, BZvw` KviY G`ki AwaKvsk gvbyl Zv`i gwjK Pvwn`v cyiY e_| GB cwiwwZZ Zv`i Av_mvgvwRK Dbqbi jK mvgb iL z`FY Kvhg Avi nq| z`FY cwqvq `wi` RbMvxK Zv`i Dbqb GKwZ Ki wekl mvsMVwbK KvVvgvi AvIZvaxb `j/mwgwZ MVb Kiv nq| z` FY eevi AvIZvq `wi` gvbylK AwaKvi, mPZbZv mw I cwkY w`q Zv`i FYi A_ wewbqvM mnvqZv Kiv nq| FY `vbi cvkvcvwk FYx wKfve Zvi msmvii DbwZ KiZ cvie m welq wekl c`c bqv nq| Pjgvb `wi` RbMvwi Av_School of Micro Finance mvgvwRK Dbqb z`FYi f~wgKv (Pjgv b)

Kwl KvR Avgv`i `ki Mvgi gvbyli g~j ckv| wK AwaKvsk Rwgi gvwjKvbv wUKZK gvbyli nvZ| Kwl wbfi gvbyljvi mviv eQi KvR _vKbv| cvKwZK `yhvMi KviY AbK mgq gvVi dmj nvivZ nq | wbRi I cwievii m`m`i ^v mgmvi KviY cywuR I mnvq m^j nvivZ nq| z` FY Kvhg `wi` RbMvxi Kgmsvb mwZ Ae`vb ivL| wkv Ges cwiKwZ cwievi MVb DrmvwnZ Kivq AbvKvswLZ mgmv I eq nvm cvq| GKB fve knii `wi` gvbyli Dj wLZ mnvqZv `vbi gvag Avq ew I my Rxeb wbwZ Ki z`FY eev| z`FY cwqvi Avi GKwU DjLhvM welq AMvwaKvi wfwZ gwnjv`i mPZbZv ew, `Zvew I g~jab mieivni gvag wewfb cKvi Avqg~jK KvR m Kiv| dj `wi` cwievii Avq ew cvq; gwnjviv cwievii cwiKbv I wmv Mnb Ask Mnb Ki; Ges h_fve wmv Mnbi dj cwievii Dbqb wbwZ nq| z`FY eev `wi` RbMvwi mviv eQi KvRi myhvM mw Ki| z`FY Kvhg mKj wmv mwgwZi gvag MwnZ nqG| dj mvgvwRK mwZ ew cvq| Bac k Home

School of Micro Finance z`FY cwqvq f~wgnxb I wenxb f~wgnxbt z` FY Kvhgi `wZ f~wgnxb ejZ eySvq, h mKj cwievii Avev` hvM gvU Rwgi cwigvY 50 kZKi Kg| wenxbt z` FY Kvhgi `wZ wenxb ejZ eySvq, h cwievii mKj vei-Avei mwi weq g~j H GjvKvi gvSvix aibi GK GKi Rwgi g~ji Kg| mecwi h mKj cwievi Rxeb avibi Rb b~bZg cwigvY Lv` Mnb KiZ cvibv Ges gwjK Pvwn`v cyiY e_ ZvivB `wi` Ges z` FYi `wZ Zv`iKB f~wgnxb I wenxbi chvq MY Kiv nq| Back Home School of Micro Finance

cPwjZ evsK eevi mv_ z`FYi cv_K cPwjZ evsK eev g~j Dk - jfvsk mw z` FY eev g~j Dk- `vwi` wegvPb f~wg I wenxb`i FY `qv nq f~wg I wenxb`i FY `qv nq bv mwgwZ MVb KiZ nqbv mwgwZ MVb KiZ nq GKK I cvwZvwbK g~jabi chvZvi wfwZ FY `qv nq GKK I `ji ksLjv Ges wewbqvM gZvi wfwZ FY `qv nq FYMwnZv`i

ga `jxq FY MwnZv`i ga `vqeZv AZvekK bq `vqeZv AZvekKxq `jxq RvgvbZi wfwZ FY wbZ FYi Rb RvgvbZ cqvRb nq nq bv `xN/gag gqvw` wKw QvU Pjgvb QvU wKwZ FY School of Micro Finance cPwjZ evsK eevi mv_ (Pjgv

z`FYi cv_K b) cPwjZ evsK eev z` FY eev FY MwnZv`i mfvi cPjb bvB FY MwnZv`i mfvi cPjb AvQ FYMwnZv`i wbqwgZ mq Rgv KiZ nq bv FY MwnZv`i wbqwgZ mq Rgv KiZ nq FY MwnZv`i cwkY w`q FY `Iqv nqbv FY `vbi c~e FY MwnZv`i cwkY `Iqv nq FY MnbKvixK FY cwikvai Rb evsK hZ

nq FY MnbKvixi `vo Mvivq FY cwikvai myweav `qv nq FY Mnb mswkZv bvB Ggb ewi mycvwik cqvRb nq FY Mnb kyaygv mwgwZi m`m`i mycvwik cqvRb nq KgxcwZ wewbqvMi KgxcwZ wewbqvMi END Home School of Micro Finance z`FY Kvhgi

mwgwZ z`FY cwqvq mwgwZ mwgwZ MVb cwqv mwgwZ MVbi kZmgyn mwgwZ MVb AwZ-`wi``i Aevb mwgwZ MVb m`m`i f~wgKv mwgwZ MVb Kgxi fywgKv mwgwZ MVb cwZg~jK wgwUs mwgwZ MVb cwZg~jK wgwUsq Kgxi fywgKv mwgwZ MVb cwZg~jK wgwUsq eevcKi fywgKv Pjgvb z`FY Kvhgi School of Micro Finance mwgwZ msv aviYv (Pjgv b) mwgwZ I m`m ^xKwZ cwqv mwgwZ cavb I mnhvMx cavb wbevPb cwqv mwgwZ cavb I mnhvMx wbevPb weeP welq mwgwZ cavbi `vwqZ I KZe mwgwZi mnhvMx cavbi `vwqZ I KZe wgwZ ^xKwZi eeZ cavb cavb dig I iwRvi mwgwZi ksLjv mwgwZ cybMVb mwgwZ ev `j evwZj

mwgwZi mvgvwRK I A_bwZK f~wgKv Bac k Home School of Micro Finance `j/Mc/mwgwZ h mKj gvbyl gwjK Pvwn`v cyiY e_, Abi viv wbhvwZZ, mggbv Ges A_bwZK w`K _K mgchvqi, Zv`i ga nZ wbw` msLK gwnjv/cyil`i wbq Afx j ARb z`FY Kvhgi mwgwZ MwVZ nq| mvavibZ mevP 40 Rb gvbylK wbq GKwU mwgwZ MwVZ nq| mwgwZi m`miv wbqwgZfve mvvwnK/cvwK/gvwmK wfwZ wbw` mgq I wbw` vb GKwZ nq mfv Kie| mwgwZ cwiPvjbvi Rb m`miv cwZeQi ev `yB eQi ci ci GKRb cavb Ges GKRb mnhvMx cavb wbevPb Kie| mwgwZ eevcbvi mKj m`m wgj GKwU `j A_ev GKwU mwgwZZ GKvwaK z` `j MVbi gvag cwiPvjbv Kiv hvq| GB cwZi gvag wbavwiZ msLK m`m wbq GKvwaK Dc`j wef Kiv nq| G z``jB g~j KvVvgv wnmve weewPZ nq| c_g cwZwU z``j GKRb cavb

Ges GKRb mnhvMx wbevPb Ki| cieZxZ z``ji cavb I mnhvwMMY mwgwZi Kvhg cwiPvjbvi Rb GKRb mwgwZ cavb Ges GKRb mnhvMx wbevPb Kie| Pjgvb School of Micro Finance `j/Mc/mwgwZ (Pjgv b) mwgwZ z`FYi KvVvgvi iZc~Y mvsMVwbK i| mwgwZZB mKj cwiKbv Mnb, KgKv wbaviY, FYi wKw I mqi A_ msMn Ges wewfb welq wbq AvjvPbv I wmv Mnb Kiv nq| z`FY `wi` gvbyli mPZbZv mw, `Zv ew I Avw_K mgmv jvNei cwqv| mwgwZi gvagB `wi` gvbyl msMwVZ nq, wmv Mnb Ki, cii ciiK mnvqZv Ki, `vqeZv mw Ki, bZZ mw

Ki| wbR`i mgmv mgvavb mgw^Z D`vM Mnb mn mKj Kvh mv`b Ki| dj z`FY cwqvq BacmwgwZi iZ evcK|Home k School of Micro Finance mwgwZ MVb cwqv mwgwZ MVb wbv c`c Mnb KiZ ne z`FY Kvhgi Dkmgyn mvabi Rb cqvRbxq Z_ msMn/Rwic I msiY| Kgx Mvg cwi`kb Ki mwgwZ MVbi mveZv hvPvB Kie| hgb- GKwU c~Yv mwgwZi Rb chv (4050 Rb) `wi` gvbyl AvQ wKbv, H mKj gvbyl vqx Ges cvkvcvwk emevm Ki wKbv Ges cii ciii L&uvRLei wbqwgZ wbZ cvie wKbv, mggbv I Avw_K Aevi mvgmZv, hvMvhvM eev BZvw`| mveZv hvPvB cwZe`b mvlRbK cwZqgvb nj Pzov wmv A Kgx `j MVb KvR Avi Kie| cv_wgK Z_i wfwZ cwiKwZ Kg GjvKvi ga Kvb wbw` Mvg mwgwZ

MVbi wmv Mnb KiZ ne| Pjgvb School of Micro Finance mwgwZ MVb cwqv(Pjgv b) mwgwZ MVbi Rb Mvg/gnjvi gvbyli mv_ Avjvc AvjvPbv Ki Mvgi RbMYK GK Ki z`FYi Dk, wbqgvejx I Kg cwqvmn wbwjwLZ welqwj mK eYbv KiZ ne: `ki cPwjZ evsK jvi mv_ z` FYi cv_K| `wi` RbMvwi Av_-mvgvwRK KvVvgv cwieZb z` FYi f~wgKv| z` FYi `wZ f~wgnxb I wenxb| mwgwZ wK I Kb| z`FYi mwgwZ MVbi kZ| z`FY Mnb I c`vb cwZ|

Pjgvb School of Micro Finance mwgwZ MVb cwqv(Pjgv b) KgxK Mvgi meii gvbyli ga z`FYi c gZvgZ mwi KvR KiZ

ne mwgwZi Rb AvMnx I mvebvgq cwievi evQvB KiZ ne AvMnx cwievi nZ mvebvgq m`m wbevPb Zv`i mnvqZv KiZ ne m`m`i GKwZ Ki z`FY Kvhgi Dk Ges wbqg Kvbyb wevwiZ fve eYbv I cwkY `e `ji m`m evQvB I wbevPb Pzov KiZ Zv`i mnvqZv KiZ ne mwgwZ MVbi j KgxK Mvgi GKwU wbw` vb I wbw` mgq gvMZ fve cwZg~jK mfv I cwkY Kvhg cwiPvjbv KiZ ne cvweZ m`m`i Ni evoxi Aev, Rwg-Rgv, hvZvqvZ eevq wekl bRi w`Z ne| Mvgi RbMY wK Ki, Zv`i ckv wK Zv hvPvB evQvB Ki z`FYi wbqg bxwZ mK cwievii Abvb m`m`i mv_ Avjvc AvjvPbv KiZ ne Kgx AvMnx m`m`i Z_ dig cyiY Ki Zv eevcKi KvQ Rgv w`e eevcK m`m`i Z_dig I cwkY hvPvB evQvB A Zvi DZbK AewnZ Kieb DZb hvPvB evQvB mvvrKvi Mnb A m`m`i ^xKwZ `vbi gvag mwgwZ MVb KvR mb ne| Bac k Home School of Micro Finance mwgwZ MVbi kZ mwgwZi m`m`i wenxb I f~wgnxb nZ ne|

GKwU mwgwZ MVb KiZ wbw` msLK m`m cqvRb ne| GKB Mvg/gnjvi/cvkvcvwk emevmKvix nZ ne| m`m`i mvgvwRK Ges A_bwZK w`K _K mgchvqi nZ ne| GK Abi cwZ Avvkxj, mggbv I mg-chvqi nZ ne| GKvbfy GKRbi ekx GKB `ji m`m nZ cviebv| wbKU AvZxq (hgbt evev, gv, fvB-evb, PvPv-PvPx, ki-kvox, Rv, bb`) wbq z``j/mwgwZ MVb bv Kiv kq| AcKwZ, wk, `ywi`i wbq z` `j/mwgwZ MVb Kiv hve bv| Ab cwZvbi FYx bq Ggb `wi` gvbyl| wbRi fvM Dbqb AvMnx Ges cwikg KiZ mg Ges mZ| GjvKvq vqxfve Aevb Kivi mvebv bvB Zv`i mwgwZZ bqv hvebv| Bac k Home School of Micro Finance mwgwZ MVb AwZ`wi``i Aevb

`vwi`Zv Aemvbi jB z`FY Kvhg Avi nqQ| AwZ-`wi`iv `wnK kg w`Z Rvb wK g~jabi Afve DcvRb KiZ cvibv| DcvRb Kivi gZv c&uywR Zv`i bB Ges cy&uwRi Drm Zv`i bvMvji evwni| Awkv I AZvi KviY mnR g~jabi Drm ev mgM ermi KvR Ki wbqwgZ DcvRb wbwZ Kivi m^ A| AwZ`wi``i `Zv ewi Rb Zgb Kvb eev bvB, ZvB mwgwZ MVb Zv`i AMvwaKvi w`Z ne| Bac k Home School of Micro Finance mwgwZ MVb m`m`i f~wgKv mwgwZ MVb m`m`i f~wgKv LzeB iZc~b| mwVK mwgwZ MVbi DciB z`FY Kvhgi mdjZv wbfi Ki| G wbwjwLZ welqwj wbwZ KiZ ne mwgwZ MVbi kZ evevqb| mwgwZ MVb ^wq fywgKv| ciii myL `ytLi LuvR Lei I cwievii mKj Z_ wek lY Ki m`m wbevPb| myz fve cwkY Mnb I mnvqZv `vb|

z` FY Kvhgi mKj wbqg wbR cvjb Ges AbK cvjb mnvqZv| Pjgvb School of Micro Finance mwgwZ MVb Kgxi fywgKv (Pjgv b) mwgwZ MVb Kgxi g~j f~wgKv mnvqZvKvwi| Kgx evQvBKZ m`m I Zv`i cwievii m`m`i mv_ Avjvc Ki wbwZ ne m`miv GKB gbi gvbyl Ges GK Acii Dci wek | evQvBKZ m`m`i evox Ni cwi`kb Ki Kgx wbwZ Kie Zviv GKB ev cvkvcvwk Mvg emevmKvwi Ges f~wgnxb I wenxb| mwgwZ MVbi kZwj wbwZ Kie| FY wewbqvM I cwikva KiZ cvie wKbv, wVKfve mq PvjvZ cvie wKbv, BZvw` welq m`m wfwK hvPvB evQvB Kie| cwievii Dbqb AvMnx Ggb m`m wbwZ KiZ ne| mwVK fve cwkY Mnb Ges cvjb mg Ggb m`m wPwZ KiZ ne|

DjwLZ welq QvovI hv`iK m`m Kiv nQ Zv`i cwievii cavbmn Abvb m`m`i mv_ wevwiZ AvjvcKi Zv`i mwgwZZ Afywi welq wbwZ KiZ ne| Home Bac k School of Micro Finance mwgwZ MVb cwZg~jK wgwUs Kvb GKwU wbw` GjvKvq mwgwZ MVbi Rb cwZg~jK wgwUs KiZ ne| AvMnx gvbyl`i wbw` vb, wbw` w`b I mgq GKwZ KiZ ne| Field worker mn Abvb `vwqZcv KgKZv GB wgwUsG DcwZ nq mwgwZ MVbi j cwZg~jK Kvh mb Kie| GB wgwUsG m`miv wKfve Zv`i Rxeb my`i I ^vQ`gq Ki ZzjZ cvi Ges Zv`i cwieviK wKfve DbwZi w`K wbq hZ cvi m welq cwkY w`Z ne| GB cwZg~jK wgwUs bybZg 7 w`b Ges hZw`b ch m`m wnmve myY cZ bv nq ZZw`b PvjvZ ne| mwgwZ MVbi cwZg~jK wgwUs-z` FYi wbqg Kvbyb, FYi

aiY, cwikvai wbqg, mq Rgv I Dvjbi wbqg, `j Afyw I `j ZvMi wbqg, FYcve, FY weZiY I Av`vq, FY Z`viwK, `ji m`m`i ciii `vwqZ Mnb, `ji ksLjv, GKvwaK z` `j/Mc wbq GKwU mwgwZ/K` MVb, z` `j/Mci cwiPvjbv cwZ I `vwqZ BZvw` welq cwkY w`Z ne| Bac k Home School of Micro Finance cwZg~jK wgwUsq Kgxi fywgKv cwZg~jK wgwUsq m`m`i evoxi KvQvKvwQ wbavwiZ vb wbavwiZ w`b I wbw` mgq Kgx DcwZ nq Kzkjvw` wewbgq Ki mKjK wbq kLjvi mwnZ emZ ne| m`m`i cvwievwiK L&uvR Lei wbZ ne, m`miv wKfve Zv`i Rxeb my`i I ^vQ`gq Ki ZzjZ cvi Ges Zv`i cwieviK wKfve DbwZi w`K wbq hZ cvi m welq cwkY `e| FY wKfve Ges Kv_vq LvUvj ewk jvf ne m welq AvjvPbv Kie| z` FYi wbqg Kvbyb, mq, ^v, wkv, cwievi cwiKbv, m`m`i mgmv, vbxq mgmv, mvgvwRK Abyvb BZvw` mn wewfb Dbqb welq

AvjvPbv Kie| Bnv QvovI mwgwZ wK I Kb, MVbi kZ, MVb cwZ, m`m`i f~wgKv, `ji Rb m`m evQvB BZvw` welq cwkY c`vb Home Kie| wbavwiZ Bac mgq wgwUs Avi I kl Kie| k School of Micro Finance cwZg~jK wgwUsq eevcKi fywgKv eevcK cwZg~jK wgwUs-Gi AMMwZ hvPvB Kie| m`m`i evwo Ni `Leb Ges mwgwZ MVbi hywhyZv hvPvB Kie| Kgxi `qv cwkYi YMZ gvb hvPvB Kie Ges m`m Z_ digi Z_ miRwgb hvPvB Kie| mevcwi mwgwZ MVbi Pzov c`c Mnbi Rb KgxK wb`k `e| Home Bac k

School of Micro Finance mwgwZ I m`m ^xKwZ mywbw` cwqvi gvag wbw` msLK `wi` gvbylK GKwZ Ki `FY Kvhg Afy KivB m`m ^xKwZ Ges m`m`i ^xKwZi gvagB GKwU mwgwZ MwVZ nq| y`FYi Kgx hvPvB evQvB A cvweZ m`m`i wbqg Kvbyb mK cwkY w`q Z_dig c~iY Ki eevcKK AwfwnZ Kie| eevcK m`m`i cwkYmn Abvb welq hvPvB evQvB I dig iwRvii Z_i mwVKZv wbwZ nq bw_c ^vi Ki Zvi DZbK AwfwnZ Kie| eevcKi DZb dig I iwRvi Abyhvqx gvV wMq c vweZ m`m`i Aev-Aevb miRwgb `L m`m I mwgwZi ^xKwZ w`e| mwgwZi ^xKwZi mgq GKRb mwgwZ cavb I GKRb mnhvMx cavb wbevPb Kiv nq| Pjgvb School of Micro Finance mwgwZ I m`m ^xKwZ (Pjgv

b) m`mi bvg wnmve Lvjv, m`m iwRvi ^xKwZ cv mKj m`mi bvg wjwce Kiv (Z_ msibi myweavi Rb cwZwU m`mK Avjv`v Avjv`v b^i wPwZ Kiv nq) Ges fwZ I ewMZ mqi UvKv Rgv Kivi gvag mwgwZ ^xKwZi cwqv mgv ne| mwgwZZ mevP msLK m`m bv _vKj H mwgwZK fvv ev A-c~Y mwgwZ ejv nq| GB Ac~Y mwgwZZ byZb m`m Afyw/^xKwZi cvweZ m`mi mveZv I hvMZv hvPvB mvc ^xKwZi mKj cwqv mb KiZ ne| Ze Ac~Y/fvv mwgwZi m`m ^xKwZi `vwqZ eevcKi| bZyb mwgwZ ^xKwZi Pyov `vwqZ eevcKi wbqbKvix KZci A_vr whwb y` FYi Kgxi wbqbKvix KgKZvK wbqb Kib - wZwbB z``j/mwgwZi ^xKwZi Pzov `vwqZ cvjb Kieb| Home Bac k

School of Micro Finance mwgwZi cavb I mnhvMx wbevPb cwZg~jK wgwUs-G c_g mwgwZi cavb I mnhvMx cavb wbevPb KiZ ne| mwgwZi mKj m`m`i fvU mwgwZi cavb I mnhvMx wbevwPZ ne| mwgwZ ^xKwZi ci cwZ ermi wbevPb Abyvb KiZ ne| m`mivB wVK Kie c~eeZx ermii mwgwZ cavb I mnhvMxK c~bivq GKB `vwqZ ivLe wKbv Ges cqvRb me mwZZ bZzb cavb Ges mnhvMx wbevPb Kie| mvavibZ cwZ ermi wbavwiZ mgq wbevPb AbywZ ne Ges `vwqZ nvi ne| Dc`j/z``j m^wjZ mwgwZi c_g z``ji cavb I mnhvMx wbevPb KiZ ne| cieZxZ z``j cavb I mnhvMx mwgwZi cavb Ges mnhvMx wbevPb Kie| hnZz z`FY eevq wbw` msLK f~wgnxb I wenxb`i wbq GK GKwU mwgwZ MwVZ nq mnZz bZZ mw, mg-AwaKvi Ges z`FY cwqvi ksLjv ivi ^v_ wbw` mgq Ai Ai bZZ cwieZb KiZ ne| Home Bac k

mwgwZi cavb I mnhvMx School of Micro Finance cavb wbevPb weeP welq Bac k mwgwZi wbqg kLjvi Rb h_vh_ `vwqZ cvjb mg ne wKbv| wbqwgZ mfvq wbR DcwZ nZ Ges m`m`i DcwZ nZ Ae`vb ivLZ cvie wK bv| wbavwiZ wKw Kgxi KvQ wbqg kLjvi gvag Rgv w`Z cvie wKbv| cvweZ cavb I mnhvMx cavbi cwZ Ab m`miv Avvkxj wKbv| cvweZ cavb I mnhvMx m`m`i Ges mgvR mKji mvgb K_v ejZ cvie wKbv| Ab`i Rb m mgq w`Z cvie wK bv| cwZvbi cPwjZ wbqg cvjb KiZ cvie wKbv| Ab`i mnvqZv KiZ bZZ w`Z cvie wKbv| Zzjbvg~jKfve jLvcov Rvb wKbv| GB KvR cvwievwiK fve mwZ AvQ wKbv| UvKv cqmvi wnmve cvie wK bv| Home

mevB ZvK gvbe wKbv BZvw`| School of Micro Finance mwgwZ cavbi `vwqZ I KZe cwZvbi m wbqwgZ hvMvhvM iv Kiv| z`FYi Kgxi m wbqwgZ hvMvhvM iv Kiv| m`m`i Rb hywhy FY cve Kiv| FYi eenvi Z`viwK I hvPvB Kiv Ges KgxK Z_

`qv| FYi wKw wbqwgZ cwikva Ae`vb ivLv| mfvq mKj m`mK DcwZ Kiv| mfvi ksLjv eRvq iL m`m`i _K wKw Ges mqi UvKv msMn I Kgxi wbKU Rgv `Iqv| m`m`i Kvi wK mgmv Zv L&uvR Lei ivLv Ges cqvRb z` FY Kgxi wbKU mycvwik Kiv| mwgwZi mKj jb`bi cqvRbxq Z_ msib Kiv| mwgwZi c mvgvwRK D`vM bZZ `qv BZvw`| Bac k Home School of Micro Finance mwgwZi mnhvMx cavbi `vwqZ I KZe

mwgwZi cavbi mvweK KvR mnvqZv Kiv| Kgxi m hvMvhvM iv Kiv| mwgwZ cavbi Rb hywhy FY cve Kiv| Bac Home FYi eenvi Z`viwK Kiv| k School of Micro Finance mwgwZ ^xKwZi eeZ cavb cavb dig I iwRvi m`m Z_ dig| hLvb cvweZ m`mi evwMZ I cvwievwiK mKj Z_ mwbewkZ _vKe| m`m iwRvi| ^xKwZ cv m`m`i `j/Mc wfwK, ^xKwZi ZvwiL, wVKvbv I wbw` cwiwPwZ b^i m^wjZ Z_ msib _vKe| wnmve Lvjvi dig| wnmve Lvjvi Rb ^vi KvW| wnmve Lvjvi Rb iwRvi c~iY| cwZvb hw` evaZvgyjK/ewMZ

mqi cvkvcvwk Abvb mqi eev Bac Home _vK Ze mB mKj wnmvei iwRvi| k School of Micro Finance mwgwZi ksLjv z`FY Kvhg mwgwZi ksLjv GKwU iZc~Y welq| mwgwZi ksLjv ejZ eySvq mwgwZi mKj wbqg mwVK fve ev evqb| m`m`i Dbqb wbwZ Kiv| mwgwZi mfvq wbqg Kvbyb gb h_vmgq mKj DcwZ nIqv, mfv cwiPvjbv I kl Kiv| GK AciK mvb `Lvbv, Kzkjvw` wewbgq, cwivi cwiQbZv eRvq ivLv, Kgxi K_v gb w`q kvbv Ges cvjb Kiv, SMov weev` bv Kiv, cqvRbxq civgk `qv Ges mnvqZv Kiv| h Kvb welq mwwjZ wmv bqv| mwgwZ cavbi bZZ gb Pjv| mwVK FY cve Kiv| mwVK fve FYi eenvi wbwZ Kiv| ciii FYi Z`viK Kiv| FY weZiY mnvqZv Kiv| mfvq wKw I mqi UvKv gv^q Kgx KvQ eywSq `qv Ges cvk eBq ^vi Ki bqv, me m`mi wKw bv bqv ch wVK fve mfv cwiPvjbv| mevcwi mwgwZZ z`FYi Kvhg my fve cwiPvjbv Kiv|

Home Bac k School of Micro Finance mwgwZ cybMVb mwgwZZ cqvRbxq msLK m`m bv _vKj, c~YvsM mwgwZi Rb cqvRbxq msLK m`m GjvKvq bv _vKj, cqvRbxq msLK m`m `xNw`b hver mwgwZZ AbywcwZ _vKj, jb-`b weksLjv `Lv w`j, mwgwZZ ksLjv fsM nj BZvw` KviY mwgwZi ^vfvweK Kvhg evnZ nq| z`FY Kvhgi Dk ARb nq bv| GB cwiwwZZ mwgwZi Kvhg mvfvweK Kivi j wbqg fsMKvix m`m`i evwZj, cqvRbxq msLK byZb m`m `j Afy, cqvRb mwgwZi vb cwieZb BZvw` c`c MnY KivB mwgwZ c~YMVb| mwgwZi mvweK Aev weePbvc~eK Kgx eevcKK AeMZ Kie| eevcK miRwgb hvPvB I m`m, m`m cwievii Abvb m`m, mwgwZi mnvqK Ggb evw`i mv_ Avjvc AvjvPbv Ki mwgwZi wbqwgZ mfvi vb cwieZb BZvw` c`ci gvag mwgwZ c~bMVb KiZ ne| Bac

k Home School of Micro Finance mwgwZ/ `j evwZj mwgwZ ev `j z`FY Kvhgi wbqg Kvbyb mwVK fve cvjb bv Kij, m`m`i ga Avv bv _vKj, mwgwZZ ksLjv bv _vKj, m`miv ivRbwZK Kv`j I A-mvgvwRK Kvhg Rwoq Mj, c~YvsM mwgwZ wnmve ^xKwZ bv cjev cqvRbxq msLK m`m cvIqv bv Mj, mwgwZ MVbi Dk nZ wePyZ nj, m`miv mwgwZi gvag mev Mnb AvMn bv `Lvj, BZvw` Kvib mwgwZ ev `j evwZji cqvRb nq| mwgwZ evwZji m`m`i Ave`b ev `vwqZcv Kgxi hywhy Ave`b I mycvwiki cwZ eevcK mKj wKQy hvPvB evQvB Ki `Le| cwZvb I mKj m`mi cvIbv wbicY KiZ ne| wbiwcZ mKj cvIbv (m`m I cwZvbi) cwikva A eevcK mKj Z_ I mycvwik mn Zvi DZbi Abygv`b msMn I mwgwZ evwZji wnmve Ges Kvhvw` mb Kie| Bac

Home k School of Micro Finance mwgwZi mvgvwRK I A_ bwZK f~wgKv z`FY Kvhg mgvRi `wi` Ges AwZ-`wi` gvbyliv mwgwZi gvag GKwZ I msMwVZ nq| Zviv Zv`i AwaKvi Av`vq mPZb I mP nq| mgvR mvgZv cwZwZ nq| mgvRi D`vMx DP kbxi gvbyl fvjv KvR msMwVZ GB gvbyl`i mnhvwMZv cvq| `wi` gvbyl`i Kgmsvb mw nq weavq Zv`i Ajm mgq KvUvZ nq bv| m`m`i Avq ew cvIqvi dj Zv`i q gZv ew cvq dj mgvR Avw_K jb`b ew cvq Ges mgvRi gvU Drcv`b ew cvq| gnvRbx FYi Kzcfve _K mgvR iv cvq| DjwLZ welqmgyn wbwZ Kiv mn `wi` gvbyli mvg_ ewi KviY mgvR agxq Abykvmb cwZv cvq Ges wkv, ^v cwiwwZi Dbqb evcK mnvqK nq| END Home

School of Micro Finance z`FY Kvhg mwgw Z/Mc mfv mwgwZi mfv mwgwZi mfvq AvjvP welq mwgwZi mfvi vb wbaviY weeP welq mwgwZi mfvi mgq wbaviY weeP welq mwgwZi mfvq m`mi KiYxq mwgwZi mfvq mwgwZ cavbi KiYxq mwgwZi mfvq Kgxi KiYxq mwgwZi mfvq m`mi AbycwwZ mva FYx mwgwZi mfvq wbqwgZ Kivi mve c`c Bac k Home School of Micro Finance `j/Mc/mwgwZi mfv

z`FY Kvhg wbqwgZ mfv GKwU iZc~Y Ask| GB mfv mvvwnK, cvwK ev gvwmK nZ cvi| GB mfvi w`b m`m`i mfvq DcwZ _vKv evaZvg~jK| wbavwiZ w`b, wbw` mgq I wbw` vb mKj m`m GKwZ nq cwiKbv Mnb, fwelZ KgKv wbaviY, FY cve, wKw I mqi A_ msMn Ges wewfb welq wbq AvjvPbv I wmv Mnb Kiv nq| `jmfvi gvag `wi` Ges AwZ-`wi` gvbyliv GKwZ I msMwVZ nq| Zviv Zv`i AwaKvi Av`vq mPZb I mP nq| mgvR mvgZv cwZwZ nq| mgvRi D`vMx DPkYxi gvbyl fvjv KvR msMwVZ GB gvbyl`i mnhvwMZv cvq| mwgwZi mfvi gvag `wi` gvbyl`i Kgmsvb mw nq weavq Zv`i Ajm mgq KvUvZ nq bv, m`m`i Avq ew cvIqvq, Zv`i qgZv ew cvq, dj mgvR Avw_K jb`b ewcvq Ges mgvRi gvU Drcv`b ewcvq| gnvRbx FYi Kzcfve _K mgvR iv cvq| DjwLZ welq mgyn wbwZ Kiv mn `wi` gvbyli mvg_ ewi KviY mgvR agxq Abykvmb cwZv cvq Ges wkv, ^v cwiwwZi evcK DbwZ evcK cfve cwijwZ nq| h vb ev Ni `ji mfv AbywZ nq ZvK mwgwZi Ni ejv nq| Home Bac k School of Micro

Finance mwgwZi mfvq AvjvP welq m`miv mfvq DcwZ nq cwiKbv Mnb, fwelZi KgKv wbaviY, FY cve, wKw I mqi A_ msMn Ges wewfb welq wbq AvjvPbv I wmv Mnb Kiv nq| hgbbyZb m`m Afyw h_ D`vM Mnb mgvRi mvgZv Kgmsvb mw agxq Abykvmb wkv I ^v Avq ew FY cve FY weZiY `yhvM cwZ mwgwZi wbqg ksLjv mfvi vb I mgq wbaviY vbxq cwiek I cwZ cyw I Lv` wbivcv cwZvbi wbqg Kvbyb mgyn vbxq m` eenvi msv hyMvchvMx wewfb welq m`m evwZj I mq dir AwaKvi Av`vq mPZbZv mw FYi mwVK eenvi I Z`viwK Pjgvb

School of Micro Finance mwgwZi mfvq AvjvP (Pjgv welq b) FYi wKw I mq Rgv `vb mwgwZi welq h Kvb wmv Mnb gnvRbx FYi Kzcfve mK AvjvPbv mqi iZ, DcKvwiZv I cwigvb wbaviY wewfb myhvM myweav mn cqvRbxq welq mgyn mgvRi D`vMx DPkbxi gvbyli mnhvwMZv we cvwb I ^vmZ cvqLvbv eenvi eivcb, evoxi Avkcvk kvKmewR I djg~j Pvl wbR`i ga m ev mgvRi h Kvb mgmv mgvavb `jmfvi gvag `wi` Ges AwZ-`wi` gvbylK GKwZ I

msMwVZ Kiv Bac k Home School of Micro Finance mwgwZi mfvi vb wbaviY weeP welq Ggb RvqMvq mwgwZi vb/Ni vcb KiZ ne hvZ me m`m`i evox KvQvKvwQ _vK| nvU, evRvi, gmwR`, ivvi cvk, kbi KvQ, b`x fvbi KvQ mwgwZi Ni vcb Kiv hve bv| hLvb jvKi mgvMg _vK hLvb mfvvb wbavib Kiv wVK ne bv|

Ggb GKwU RvqMvq KiZ ne hLvb m`m`i hvZvqvZ mnR nq| z`FY Kvhgi kZKiv 85 fvM m`m njv gwnjv ZvB Zv`i Rb c`v ewZ GKwU RvqMv eQ wbZ ne| Bac k Home School of Micro Finance mwgwZi mfvi mgq wbaviY weeP welq mwgwZi wbqwgZ mfvi mgq wbaviY Kivi memZ fve Ggb mgq wbaviY KiZ ne hb m`m`i A_bwZK I mvgvwRK Kvb mgmvi mw bv nq Ges AwaKvsk m`mi wbavwiZ mfvq DcwZ nIqv me nq| mwgwZi mfv wbw` w`b, wbw` vb, wbw` mgq AbywZ ne| cqvRb ermii wewfb mgq ev m`m`i KvRi mgqK weePbvq Gb mfvi mgq, w`b Bac c~Y:wbaviY KiZ ne| Home

k School of Micro Finance mwgwZi mfvq m`mi Kibxq m`mi c_g KvR njv K` mwVK mgq DcwZ nIqv mvb Rvwbq mKjK wbq ksLjvi mv_ emv mfvq DcwwZ iwRvi ^vi Kiv wKw I mqi A_ Rgv `qv

cvk ewnZ cwikvwaZ A_i cwigvb I Kgxi ^vi hvPvB mfv cwiPvjbvq mnvqZv Kiv wbRi I Ab m`mi FY cve Kiv FY Z`viKx Kiv mfvi ksLjv gb Pjv mwwjZ D`vM I wmv Ask Mnb Kiv Kgxi civgk kvbv Ges evevqb Kiv Dbqbg~jK I Avqewg~jK AvjvPbvq Ask Mnb Kiv Bac k Home School of Micro Finance mwgwZi mfvq mwgwZ cavbi KiYxq

m`mK wbq K` wgwUsq DcwZ Kivbv mwgwZi wbqg kLjv gZv mevBK wbq wgwUs Avi I kl Kiv m`m`i myhvM myweav `Lv cwZvbi mv_ hvMvhvM ivLv Kgxi KvR mnvqZv Kiv FY cve Kiv FY weZib mnvqZv Kiv m`miv mwVK KvR FY eenvi KiQ wKbv Zv hvPvB Kiv FYi eenvi mwVK ivLZ Ae`vb ivLv Ges cqvRb Kgx I mswk`i AeMwZZ Avbv Pjgvb mwgwZi mfvq mwgwZ cavbi KiYxq

(Pjgv b) Kvb m`m KZ UvKv FY wbj Zvi msmvii DbwZ ne Zv mycvwik Kiv wKw I mqi UvKv Kgxi wbKU eywSq `qv mqi UvKv I mvvwnK wKw wbq Kgxi wbKU Rgv w`q cvk eBZ ^vi Kwiq wbq me m`mi gvS eywSq `qv mfvi ^vi ewnZ DcwZ mKji ^vi Kivbv mgvR Dbqb g~jK KvRi mwbwjZ D`vM Mnb cwZ mfvq AZ GKwU Dbqb g~jK BmywfwK AvjvPbv wbwZ Kiv Bac k Home School of Micro

Finance mwgwZi mfvq Kgxi Kibxq mfvq mwVK mgq DcwZ nq mfv cwiPvjbvq mnvqZv Kiv m`m`i mv_ Kzkjvw` wewbgq I cvwievii LuvR Lei bqv m`m`i cwkY `qv m`m`i mgmv AeMZ nq Ges miRwgb hvPvB Ki m mgmv mgvavbi eev Kiv wKw I mqi UvKv Rgv bqv cvk ewnZ ^vi Kiv FY cve Mnb I FY weZiY Kiv Pjgvb

mwgwZi mfvq Kgxi Kibxq School of Micro Finance (Pjgv b) mfvi nvwRiv LvZv hvPvB I mKji ^vi Mnb Kiv FY Z`viwK Kiv mKj wnmve wbKvk mwVK fve msib Kiv Ges mKjK AeMZ Kiv m`m`i cvk ewn eQii kl jRvii mv_ wgwjq wbq ^vi Kiv Ges mwgwZi mfvq Zv eywSq

`qv m`m`i DbwZi j wewfb KvR mnvqZv Ges cwkY `vb bZzb D`vM MnYi myhvM mwi AvqvRb Kiv Ges mvgvwRK D`vM mnvqZv Kiv Dbqb g~jK BmywfwK AvjvPbv wbwZ Kiv Bac k Home School of Micro Finance mwgwZi mfvq m`mi AbycwwZ h Kvb Kvib hw` Kvb m`m wbqwgZ mfvq AbycwZ _vK Ze ZvK AbycwZ m`m wnmve Mb Kiv ne| mvavibZ gvMZ wZb mfvq AbycwZ _vKj m`m c` evwZj ne| Ze cwZvbi Abygv`b mvc ev wekl weePbvq GB mgqi ZviZg nZ cvi| z`FY Kvhg GKwU iZc~Y KvR mfvq DcwZ nq

m`m`i nvwRiv LvZvq ^vi Kiv| GB nvwRiv LvZvq m`m`i DcwwZ-AbycwwZi Z_ msiY _vK| nvwRiv LvZvq msiwZ GB Z_i gvag m`mi wbqgvbyewZZv mn Abvb welq hvPvBG mnvqK nq| cmeKvjxb mgq m`mi Ave`bi cwZ, z``j/Mci AbygwZg Kgxi AeMwZZ wbavwiZ mvn ch AbycwwZK m`mi ^vfvweK AbycwZ wnmve MY ne Kvb cKvi kvwhvM Aciva wnmve MY nebv| Bac k Home

School of Micro Finance Kmva FYxK mwgwZi mfvq wbqwgZ Kivi c`c Kmva FYxK wbqwgZ Kivi c_gB Zvi eZgvb Aevi KviY weklY KiZ ne| Zvi GB Aevi KviY I Gi cwigvb mK wevwiZ Z_ w`Z ne| m hb wbqwgZ wKw cwikva K bv cvq m evcvi Zvi mv_ Avjvc AvjvPbv Ki cqvRbxq c`c wbZ ne| K mva FYxi cwievii m`m`i mv_ Avjvc Ki Zvi mnvqK cwiek mw KiZ ne| cqvRb ZvK AwZwi mnvqZv w`Z ne| Abvb m`m`i Zvi welq wbqwgZ LuvRLei wbZ ne| m`mK mwgwZi mfvq AbycwZ _vKvi Kzdjmgyn wevwiZfve evSvZ ne Ges mwgwZZ wdwiq AvbZ ne| END Home School of Micro Finance z`FY Kvhg m`m m`m c` MnY

m`mi kYxwefvM wbxq m`m Av`k m`m MoZ Kg wbxq m`m`iK ^ m`mc` ZvM AwZ `wi` ev msMvgx m`mc` m`m ZvMi KviY m`mi `vwqZ I KZe m`mc` ZvMi KviY m Av`k m`mi ewk m`mc` ZvM ivaK Kg Bac k Home School of Micro Finance m`mc` Mnb h mKj `wi`z gvbyl Zv`i wbR`i Dbqb GKwZ nq wbw` cwqvi gvag z`FY Kvhgi AvIZvfy nq Zv`iKB m`m ejv nq| m`m`i mvweK DbqbB y`FY Kvhgi g~j j| m`miv

Zv`i wbR BQv I wmv mwgwZi m`mc` Mnb Ges m`mc` ZvMi AwaKvi msib Ki| Bac k Home School of Micro Finance m`mi kbxwefvM hvMZv I YMZgvb Abyhvqx m`m`iK (1) wbqwgZ m`m I (2) AwbqwgZ m`m wnmve wef Kiv hvq| (1) wbqwgZ m`m t h m`m mwgwZi ksjv iv Ki, mKj wbqg Kvbyb gb Pj, wbqwgZ jb`b Ki Ges cwievii Dbqb wbwZ Ki Zv`i wbqwgZ m`m ejv nq| (2) AwbqwgZ m`m t h m`m mwgwZi ksLjv cvjb Kibv, wbqgKvbyb mwVK fve cvjb Kibv, wbqwgZ wgwUsG DcwZ nqbv Ges jb`b Ki bv Zv`i AwbqwgZ m`m ejv nq| Bac k Home

School of Micro Finance wbxq m`m h mKj m`m mfvq DcwZ nq, mq c`vb Ki wK Kvb FY Mnb Ki bv ev QvU/Kg FY bq Ges wKQy w`b ci weiwZ w`q Avevi FY Mnb Ki, KLbv KLbv mwgwZi KgmyPxZ wbxq _vK Zviv wbxq m`m wnmve weewPZ| Bac k Home School of Micro Finance AwZ `wi` ev msMvgx m`m h mKj `wi` gvbyl `yejv LZ cvqbv ev bybZg Avq I Rxeb e&uvPvbvi ZvwM` KVvi cwikg KiI Rxeb PvjvZ e_ Zv`iK AwZ `wi` ev msMvgx m`m ejv nq| z`FYi AvIZvq f~wgnxb I wenxb`i FY `qv njI

mwgwZi mvweK wbqg ksLjv mnRB mwVK ivLvi ^v_ Zzjbvg~jK fve Aevmb m`m`i viv KLbv KLbv AwZ `wi` ev Rxeb ivi Rb msMvgx m`m`i mwgwZ nZ ev` `qv nQ| hnZz m`m`i wmv gvZveK mwgwZi m`m Afy nq mnZz AbK mgq HmKj AwZ `wi` m`miv mwgwZ fy nZ cvi bv| Zzjbvg~jK fve Aevmb m`miv gb KiQ AwZ `wi``i mwgwZfy Kij mwgwZi ksLjv fsM nZ cvi| cwiewZZ cwiwwZi cwZ HmKj AwZ `wi` ev msMvgx gvbyl`i z`FY Kvhg Mnb Kiv nq| Bac k Home School of Micro Finance m`mi `vwqZ I KZe mfvq h_vmgq DcwZ nIqv| mfvq cwZvb wbavwiZ b~bZg cwigvb mq Rgv Kiv| mfvq ksLjv eRvq ivLv| wKw I mq mwgwZ cavbi wbKU Rgv `Iqv| m`m`iK AvBb Kvbyb I wbR wbR `vwqZ KZe mK vZ Kiv| z`FY Kgxi civgk gbvhvM mnKvi kvbv|

FYi eenvi mwVK ivLv| Abvb m`m`i hywhy FY cve Kiv| FY weZib mnvqZv Kiv| `ji wbqg-Kvbyb cvjb Ges wmv gb Pjv| Bac k Home School of Micro Finance Av`k m`mi ewk wbqwgZ fve wgwUs G DcwZ nq nvwRiv LvZvq ^vi Kiv| wbqwgZ fve mq c`vb Kiv| Ab m`m`i FYi Z`viKx Kiv| wbR^ mq mw Kiv | cwZermi wewbqvM wbR^ Znweji cwigvb ew Kiv | cwievii wkv, ^v BZvw` welq Dbqb Kiv| mvgvwRK ghv`vew Kiv| GK bvMvi wbLy&uZfve FY cwikva Kiv| z` FYi wbqg Kvbyb wVKfve Rvbv I gvbv| Bac k

Home School of Micro Finance Av`k m`m Mo Zvjvi Kgxi fywgKv z`FYi wbqg Kvbyb wVK fve Rvbvbv Ges gvbZ mnvqZv Kiv| m`mK wbqwgZ _vKvi Rb wbqwgZ AvjvPbv Kiv| wbavwiZ mfvq AbycwZ _vKv hve bv, GB welq m`mK Dyy Kiv| wKw I mq wbqwgZ `qvi welq m`mK Dy Kiv| m`mi mv_ wbqwgZ hvMvhvM ivLv| m`m`i mevP wewbqvM I gybvdv ARb mnvqZv `vb| Avqi mv_ mvgm iL cwievii eq wbevn I wbR^ g~jab mwZ Dy Kiv| m`m`i ga cii ciK mnvqZv, mwgwZi wbqg-ksLjv eRvq ivLZ Dy Kiv| Bac Home k School of Micro Finance

wbxq m`m`iK ^wq Kivi c`c wbxq m`mi wbivc` wewbqvM chvjvPbv I hywhy FY wbZ DrmvwnZ Kiv| h mKj m`m ay gv K` mfvq DcwZ nq Zv`i m Avjvc Ki cqvRbxq FY Mnb, wewbqvM, cwievii Avq ew I FYi eenvi mwVK ivLZ mnvqZv `vb| bvg gv hviv m`m Zv`i mv_ K_v ejZ ne h Zviv FY Mnb Kie wKbv| Ab m`m`i AwfZv wewbgq I cwkYi eev Kiv| h mKj m`m QvU FY bq Ges gvS gvS FY Mnb Ki bv Zv`i Pvwn`v chvjvPbv, cwievii m`m`i mv_ AvjvPbv Ges FY bqvi hwKZv eywSq FY wbZ,Bac FYi eenvi wbwZ Kivi D`vM Mnb| k Home School of Micro Finance m`mc` ZvM/evwZj y`FY Kvhg wbw` msLK m`m wbq

mwgwZ MwVZ nq| mwgwZZ `xN w`b AbycwZ _vKj m`mc` evwZj nq hvq| wewfb KviY m`m mwgwZ nZ Zvi m`m c` cZvnvi Ki wbZ cvi| G welq Zvi myY ^vaxbZv _vK| Ze mwgwZZ Zvi mgy`q `vq `bv cwikva KiZ ne| hw` Kvb m`m mwgwZi wbqg Kvbyb cvjb bv Ki Ze wbqg gvZveK Zvi m`mc` Pj hvq| h Kvb hywhy KviY m`miv memwZZ GK ev GKvwaK m`mi m`m c` evwZji wmv MnY KiZ cvi Ges mgy`q cvIbv cwikva Ki wbZ cvi| Bac k Home School of Micro Finance m`mc` ZvMi KviY msmvi Afve AbUb `Lv w`j FYi UvKv wVK fve KvR bv LvwUq Ab KvR LvUvj wKw bv w`Z cvij z` FYi wbqg Kvbyb wVKfve bv Rvbj cwkYi mgq fvjfve cwkY AbymiY bv Kij

`j wekLjv `Lv w`j cvwievwiK KviY Ab Pj Mj, BZvw`| Bac k Home School of Micro Finance m`mc` ZvMi KviY m mgmv FY weZiY P evavcv nq| byZb m`m Afywi ck `Lv `q| byZb m`m Afywi mKj AvbyvwbKZv mb KiZ nq| m`mi ga FY I mq cv_K mw nq| GKRb `wi` gvbyli `vwi` wegvPb nIqvi c~eB Mc ZvM Kivq H m`mi `vwi` wegvPb njvbv; Zgwb Zvi Rb cwiPvwjZ mKj Kvhg ckg nq| Bac k Home School of Micro

Finance m`mc` ZvM ivaK Kgxi Kibxq m`m Afywi mgq hvPvB-evQvB mwVK fve Kiv| wbqg gvwdK mwgwZ cwiPvjbv Kiv| mwVKfve hvPvB evQvBqi gvag FY cve Kiv| wbqwgZ fve FY Z`viwK Kiv| m^ve `~hvMi cwZ Mnb m`m`i cZ Kiv| cwiKwZ cwievi MVb mnvqZv `vb| mwgwZi ksLjv iv Kiv| m`m`i mKj wnmve mwVK fve msiY| FY weZibi mgq m`m`i mv_ fvj eenvi Kiv I cqvRbxq civgk c`vb| m`m`i hywhy mgq FY mieivn Kiv| cwievii m`m`i mv_ wbqwgZ hvMvhvM iv Kiv| END Home

z`FY Kvhgi mq cwqv School of Micro Finance mq mq-Avq-^vQ` P wqvq Ifvijwcs egyLx KiY wqvq Ifvijwcs fb cwqvq Ifvijwcs wqvq Ifvijwcs Kvi mq cwqv q mqi cwigvb wbaviY mq cwqv q Rgv I Dv vjb cwqvq Ifvijwcs wZwqvq Ifvijwcs Z/Mc Gi mfv Awqvq Ifvijwcs bqwqvq Ifvijwcs gZ/Mc Gi mfv mq cwqv q Bac k Home School of Micro Finance mq Avq nZ Pvwn`v c~ibi ci fwelZi Rb Avqi GKwU Ask iL `qvB mq| mq nZ g~jab mw nq| g~jab gvbyli wewbqvM gZv ew Ki| mq gvbyli wmv

Mnb mnvqZv Ki| mq gvbyli Avq I ^vQ` ewZ mnvqZv Ki| dj mq ^v, wkvmn Abvb welq evcK cfve ivLZ mg nq| mvavibZ `wi` gvbyli Avqi cwigvb Kg nIqvq mq KiZ cvi bv| dj mqnxbZvi `y P Zv`i Rxeb cevnK cwZwbqZ evavM Ki Z_v Zv`i Rxeb `vwi`Zv vqx ic`vb Ki| gvbyli GB Aevi cwieZb wbwZ Kivi RbB z`FY Kvhg Ges mq y`FY Kvhgi Acwinvh Ask| Bac k Home School of Micro Finance mq-Avq^vQ` P AwaK wewb qvM AwaK

mq AwaK Kgm g~ja Bac k svb b mw AwaK Avq ^vax b `~h Home vM wewb gvKv qvM ejv wewfb cKvi mq School of Micro Finance

z`FY Kvhg m`m`i Rb wewfb cKvi mqK cavbZ wZb fvM wef Kiv hvq| h_vt evaZvg~jK mq HwQK mq I wekl mq| evaZvg~jK mq t cwZvbi wmv gvZveK wbavwiZ mfvi w`b cwZwU m`mK wbw` cwigvb A_ evaZvg~jK fve Rgv KivB evaZvg~jK mq| z`FY Kvhg m`m`i wbR^ g~jab Mov I `vwi`Zv gywi j wewfb D`vMi cvkvcvwk Kvb wbw` mgqi z` y` mq evaZvg~jK fve GKwZ Kiv nq| HwQK mq I wekl mq t cwZvb I mwgwZ Z_v m`m`i mwZZ wewfb cKvi Kvh mv`bi Rb RgvKZ mqK HwQK mq ejv nq| hgb-ewMZ HwQK mq, mwgwZ Kjvb mq BZvw`| m`m Dbqb ev wekl Kvb Dk mvabi Rb Rgvbv A_K wekl mq ejv nq| hgb- gZy RwbZ FY mg^q mq(Rxeb exgv), wkv mq, `~hvM gvKvejv mq, gqv`x mq BZvw`| Bac k Home mqi cwigvb wbaviY

School of Micro Finance evaZvg~jK mq t wbqwgZ evaZvgyjKfve mwgwZi mfvi w`b Rgv KiZ mg ne, GB welqwUK weePbv Ki m`mi gZvi ga _vK Ggb cwigvb wbaviY KiZ ne| FYi cwigvbi Dci wfw KiI mqi cwigvb wbaviY Kiv hZ cvi A_vr cvweZ FYi GKwU wbw` cwigvb (%) A_ mq wnmve Rgv ivLvi eev Kiv hZ cvi| HwQK mq I wekl mq t mwgwZ m`m`i BQv I memZ wmv gvZveK cwigvb wbavwiZ ne| m`m`i ewMZ BQvq wbRi Znwej mw I cqvRb gvwdK eenvi Kivi Rb ev ew bvgi wnmvei mqi cwigvY m`m wbR wbaviY Ges BPQvgvwdK Rgv Kie| m`m`i mwwjZ wnmve nj memZ fve mqi cwigvb wbavwiZ ne| Kvb wekl Dk GB wnmve cwiPvwjZ nj cwZvb I m`miv GK cwigvb wbaviY Kie| m`m`i ev Zvi cwievii ev cwievii Kvb m`m wekl Kvb Dk A_ mqi mwwjZ ev ewMZ wmv A_ev Dfqfve cwigvb wbavib Kiv hve| Home Bac k mq Rgv I Dvjb School of Micro

Finance evaZvg~jK mq t wbavwiZ mfvi w`b cwZwU m`mK wbw` cwigvb A_ evaZvg~jK fve Rgv KiZ ne| mfvi w`b Dvjbi welq wmv Mnb c~eK wbv wbqgwji h Kvb GKwU AbymiY KiZ ne: m`mc` ZvMi mgq RgvKZ mgy`q A_ dir/Dvjb Kiv hve| A_ev m`mc` envj _vKv Aevq weZibKZ FYi GKwU wbw` AbycvZi mgcwigvY A_ Rgv iL Aewk A_ hKvb mgq Dvjb Kiv hve| A_ev m`mc` envj _vKv Aevq bybZg GKwU wbw` cwigvY A_ iL Aewk A_ hKvb mgq Dvjb Kiv hve| Pjgvb mq Rgv I Dvjb School of Micro Finance (Pjgv b)

wekl I HwQK mq t wekl I HwQK mq- cwZvb, mwgwZ I m`mi ga mvw`Z c~e wmv gvZveK mwgwZi mfvq mq Rgv I Dvjb KiZ ne| hgbwk wkv mq : wbqwgZ mfvq c~ewmv gvZveK wbw` cwigvb A_ Rgv KiZ ne Ges mfvi wmv gvZveK hKvb mgq Dvjb Kiv hve| gZy RwbZ FY mg^q mq(Rxeb exgv): m`mi gZzRwbZ KviY FYi Aewk Ask cwikvai Rb ermii GKwU wbw` mgq A_ev FY Mnbi mgq wbavwiZ cwigvY A_ Rgv KiZ ne Ges FYxi gZyRwbZ Kvib mfvi wmv gvZveK Dvjb Kiv hve| `~hvM gvKvejv mq : wbavwiZ mfvq c~ewmv gvZveK wbw` cwigvb A_ Rgv KiZ ne Ges `~hvM gvKvejvq mfvi wmv gvZveK hKvb mgq Dvjb Kiv hve| mwgwZ KjvY mq : wbavwiZ mfvq mKj m`mi c~ewmv gvZveK wbw` cwigvb A_ Rgv KiZ ne Ges mfvi wmv gvZveK hKvb mgq Dvjb Kiv hve| gqv`x mq : c~ewmv gvZveK m`m evwMZ fve Zvi bvg wbw` cwigvb A_ wbavwiZ mfvq Rgv KiZ ne Ges wbavwiZ wmv gvZveK Dvjb Kiv hve| Bac k Home AwbqwgZ mq

School of Micro Finance m`m mq KiZ bv PvBj, AwbqwgZfve mq Rgv Kij Ges hyw hy Kvib eZxZ mqKZ UvKv Dvjb KiZ PvBj MnxZ c`c mgynt mq gvbyli Avq I ^vQ` ew wbwZ Ki| z`FY Kvhg ZvB mq AZvekKxq welq| ZvB hmKj m`m mq KiZ Pvq bv A_ev AwbqwgZfve mq Rgv Ki ev hywhy Kvib eZxZ mqKZ UvKv Dvjb KiZ Pvq Zv`i c_g mqi myweav I DcKvwiZv evSvZ ne Ges chvqg z`FY Kvhg mqi AZvekKxqZv, Afve-AbUb mqi DcKvwiZv, g~jab MVb mqi f~wgKv, ^vaxb wewbqvMi myweav, Kgmsvb mwZ mnvqZv, mqnxbZvi cwibvg BZvw` evSvZ ne| Ze wbavwiZ wbqg gvZveK wbw` cwigvb A_ Rgv iL hywhy cwigvY A_ Dvjb ewZiK ev wbqg gvZveK wbavwiZ cwigvY A_ Rgv bv iL mq Dvjb Kij m`mc` evwZj KiZ ne| END Home School of Micro Finance

z`FY cwqvq FY c ve I cwikva FY FYi cKvif` FY cve FY cve I Abygv`b P FY weZiYi eeZ bw_c cvk ewn cve Kivi mgq weeP welq FY MnY cwqv wgwZi AskMnYi iZ FY cwikva cwqv FY cve Abygv`b FY Mnb-cwikva I mwgwZi F Bac k Home School of Micro Finance

FY z`FY cwqvq `wi` gvbyli mPbZv mw, Kg-msvb mw, Avq ew Z_v mvweK Dbqbi j wbw` wbqg Kvbybi gvag webv RvgvbZ, wbavwiZ mvwfm PvRi wewbgq Ges myweavRbKfve cwikvai kZ h Znwej ev g~jab mieivn Kiv nq ZvKB FY ejv nq| Bac k Home FYi cKvif` School of Micro Finance z`FY cwqvq `wi` gvbyl`i Rxeb gvb Dbqbi Rb FY `qv nq| GLvb vbxq gvbyli Pvwn`vK cvavb `qv nq| cwiewZZ cwiwwZZ `wi` gvbyli Pvwn`v cyib

KiZ nq weavq cwZwbqZ wewfbZv cwijwZ nq| Ze mvavibZ wbv fve FYi cKvif` weePbv Kiv hvq t mvavib ev GKermi gqv`x FY t m`m Zvi bybZg Pvwn`v cyiY m e ^ mgq Avq wbwZ KiZ mg Ggb wewfbcKvi eemvq ev Drcv`b g~jK KvR wewbqvMi j GKermii Rb Ges mvvwnK wKwZ cwikvai kZ h FY Mnb Ki Zv-B mvavib FY| `xN gqv`x FY t m`m`i evowZ Avq ev AwZwi Kgmsvb mwZ mnvqK Ges GK ermii AwaK mgqi Rb wbqwgZ mgvb wKwZ cwikvai kZ weZibKZ FYK `xN gqv`x FY ejv nq| hgb- Mn FY| Pjgvb FYi cKvif` School of Micro Finance (Pjgv b) gmywg FY t m`m`i Avq ewi j Kvb wbw`

gmygi Rb wewbqvMi j h FYweZiY Kiv nq ZvK gmywg FY ejv nq| GK ermii Kg mgqi ga Pzw Abyhvqx mgy`q FY I mvwfm PvR GK ev GKvwaK wKwZ Pzw gvZveK cwikva KiZ ne| hgb- ^ mgqi Rb Lv` ev dmj msibi Rb weZiYKZ FY, Kvb GKwU wbw` Kwl cY Drcv`bi Rb weZiYKZ FY, BZvw`| wekl ev Abvb FY t wekl Aevi cwZ Ges m`m`i Pvwn`vi cwZ Z_v vbxq Pvwn`v gvKvejvi Rb Pzw gvZveK Kvb wbw` mgqi Rb ev wekl Dk mvabi Rb mvwfm PvRmn cwikva Kivi j weZiY KZ FYK wekl ev Abvb FY ejv nq| hgb- y` D`vv FY, mvwbUkb FY, wekl FY, h_ FY, `e/cky-cvwL FY, BZvw`| Bac Home k FY c ve School of Micro Finance (Pjgv b)

wbqg gvZveK Mc MVb I Abvb wbqg-Kvbyb cvjb mvc m`mMb Zv`i wbR^ Pvwn`v gvZveK g~jab MVbi j mvvwnK mfvq FYi h cve `q z`FY Kvhg Zv-B FY cve| FY cve Kivi mgq cwkb kLv wbqg gvZveK c_g m`m wbR Zvi cwievii m`m`i mwnZ AvjvPbv Ki Pvwn`v wbaviY Ki wbR `ji m`m`i Rvbve| m`miv cve chvjvPbv Ki FYi Dk I cwigvb hvPvB Ki `ji cavbi wbKU Dcvcb Kie| mwgwZi cavb Ave`bKvix m`mi Pvwn`v I Ab`i mycvwik hvPvB Kie| m`m hw`, GKi AwaK `dvi FYMnbKvwi m`m nq Ze c~eeZx `dvi jb`b, FYi eenvi I mdjZv weePbv Ki FY mxgv wbaviY Ki cveKvixi ^vi mn mwgwZi mKj m`mi ^vii gvag wbavwiZ mfvq wjwLZ FY c ve cbqb Ki Kgxi wbKU ck Kie| Pjgvb FY c ve

School of Micro Finance (Pjgv b) Kgx cvweZ m`mi FY mxgv, mwgwZi Av`vqi nvi, `ji Ac~Y Aevb, mqi cwigvb, cvweZ wewbqvM m`mi wbR^ g~jabi cwigvb, wKw Ljvcx, K` wgwUs G DcwwZ/AbycwwZ, m`mi AvPvi-AvPib BZvw` welqwjI weePbv Ki hvPvB-evQvB Kie| Kgx m`mi evox I eemvj cwi`kb Ges mswk `i mv_ Avjvc AvjvPbv Ki wjwLZ gZvgZ m^wjZ FY cve Zvi wbqYKvixi wbKU `vwLj Kie| KZc Kgxi `vwLjKZ FY cve hvPvB evQvB Kie, wd chvq cwi`kb Ki eveZv cZ I mswk`i mv_ gZ wewbgq Ki wbwZ nq FY cve Pzov

Kie| Bac k Home FY cve Kivi mgq weeP welq Bac k School of Micro Finance

m`mi FYi Dk I mgqmxgv weePbv KiZ ne| m`mi mvvwnK wgwUsq DcwwZ weePbv KiZ ne| m`mi jb`b I K` DcwwZ weePbv KiZ ne| m`mi wgwUs g~jvqbi Dci weePbv KiZ ne| FY wbq LvUvZ cvie wKbv Zv weePbv KiZ ne| cvwievwiK Aev weePbv KiZ ne| mwgwZi Av`vqi nvi| mwgwZi Ac~b/fvsMv Aevb| mqi cwigvb| cvweZ wewbqvM m`mi wbR^ g~jabi cwigvb| m`mi AvPvi-AvPib| m`mi evox I eemvj Ges cwievii m`m I mswk`i gZvgZ| Home School of Micro Finance FY cve mwgwZi ^xq AskMnbi iZ FY cve Mnbi mgq mwgwZi m`m`i iZ AbK| mKj m`m`i DcwwZZ FY cve bv Kij AbK mgmv nq| hgbt wKwZ mgmv, FYx m`mi DcwwZ mgmv BZvw`| mKj m`m`i DcwwZZ FY cve Kij mevi KvQ Rvbv _vK h,

H m`m FY wbq wK Kie Ges wKfve Kie; Zvi mvvwnK wKw KZ; H wKw cwikva m mg_ ne wK bv| mKj m`m`i AskMnb FY cve Kij m`mi gb fq _vK h, Avgvi wKw wVK fve cwikva KiZ ne, cwikva bv Kij mevB ZvK g` eje, cieZx `dvi cve m`miv ivwR ne bv| mwgwZi mfvq em mKj m`mi DcwwZZ FY cve Kij cvebvi mwVKZv wbwZ nq Ges mKji `vqeZv mw nq| Bac k Home FY cve Abygv`b School of Micro Finance FY cve Pzov Kivi ci PzovKvixi mycvwik I cqvRbxqZv hvPvB evQvB mvc `vwqZcv KgKZv Abygv`b `vb Kie| FY cve Abygv`bi `vwqZcv KgKZvi FYi aib, cwigvb I Aevb f` wewfb ne| Ze mvavibZ FY cve Abygv`bKvix wnmve eevcK (KgxK wbqYKvix) ev Zvi mycvwiki cwZ wbKUZg DaZb FY c ve Abygv`b Kie| Ze FY cvei cwigvbi Dci wfw

Ki ev wekl I eo FYi cve cwZvbi cavb ev `vwqZcv ew Abygv`b Kie| Bac Home k Abygv`b P FY cwikv a FY Mnbi wmv wewb qvM FY weZib DaZ b KZK Abygv

`b Back School of Micro Finance m`m `i wbKU FY c vebv FY cveAbygv`bweZib P DaZ b KZK hvPvB Kgx KZK hvPvB Kgxi mycvw ik

cwievi i mv_ Avjvc `j KZK c vebv hvPvB wjwLZ c ve `vwLj Home FY weZiY eeZ bw_c School of Micro Finance FY weZiYi AvM FY weZiYi ZvwjKv/LwZqvb, FYPzw (FY cwikva myPxmn), cvk ewnZ wevwiZ Z_ mwbewkZ KiZne| `wbK weZib jRvi wnmvefy KiZ ne| ^ ^ cwZvbi wbqg gvZveK cqvRbxq gyjgvbi vi Dci ev wbavwiZ dig

WKzgU Zix KiZ ne| `vwqZcv KgKZvi DcwwZ Ges Zvi ^vi Kwiq FY weZiY KiZ ne| m`m FY jRvi Z_ ivLZ ne| FY weZiYi ZvwjKv/LwZqvbi Dci m`mi ^vi I Zvi ^vgx ev wcZvi ev cwievii hvM cwZwbwai ^vi Ges wbR `j ev mwgwZi m`mi ^vx wnmve ^vi KivZ ne| Abygvw`Z FY cve DjwLZ Kvhvw` mb nIqvi ci `vwqZcv KgKZv me `L ^vi Ki mswk Kgxi weZib wbwZ Kie| GKvwaK `dvq FY weZiYi cwZeviB FY weZiY msv DjwLZ Kvhvw` mv`b KiZ ne| Bac k Home cvk ewn School of Micro Finance z`FY Kvhg cvkewn GKwU iZc~Y welq| GKRb `wi` gvbyl y`FY Kvhgi AvIZvq `j ev mwgwZi m`mc` Mnbi mv_ mv_ Zvi bvg GKwU cvk ewn Bmy KiZ ne| GB cvk ewnZ Zvi bvg, wVKvbv, cwievii Z_ BZvw` mwbewkZ Ki w`Z ne| m`m GB cvk ewn

wbRi KvQ msib Kie| m`mi mKj jb`b cvkewnZ AekB wbqwgZ wjwce I ^vwiZ nZ ne| z`FY Kvhg cvk ewnZ jLv ewZZ h Kvb cKvi jb`b wbwl| cvkewni gvag m`m Zvi Avw_K Aev cwZwbqZ RvbZ cvi| wbavwiZ mgq Ai cwZvb iwZ wnmvei mv_ cvkewni wnmve hvPvB KiZ ne| Bac k Home FY MnY cwqv School of Micro Finance mwgwZi mfvq Kgxi wbKU nZ AewnZ nq cwievii m`m`i mv_ AvjvPbv I wewbqvMi Pzov cwZ Mnb c~eK wbavwiZ w`b I mgq, `ji m`m-mvxK wbq cwZvbi Awdm/wbavwiZ vb DcwZ nZ ne| FY weZiY msv hveZxq bw_c AejvKb/AewnZ nq Ges wbRi I mvxi ^vi c`vb c~eK bM` ev Zvi wnmvei gvag FY Mnb/Dvjb KiZ ne | bM` A_ Mnbi A_

n viKvixi mvgb UvKv b wbZ ne| Bac k Home FY cwikva cwqv School of Micro Finance z`FY cwqvq FYi gqv` I Dki wewfbZvi cwZ cwikva cwqv wewfb| GB cwqvq cavbZ mvvwnK wKwZ wewfb gqv` FY cwikva KiZ ne| FY Mnbi `yB mvn ci nZ wbqwgZ mvwnK wbavwiZ wKwZ FY cwikva KiZ ne| g~j FY I mvwfm PvRi mgy`q A_ gqv`i ga (^vfvweK Aevq) mgvb wKwZ cwikva KiZ ne| z`FY Kvhg mvavibZ GK ermi gqv` FY weZiY Kiv nq Ges `yB mvn Mm wcwiqWmn gvU 50 mvni ga Avmj I mvwfmPvRmn mgy`q cvIbv cwikva KiZ ne| ai bqv nq m`m Ggb Kvb welq FYKZ A_ wewbqvM Kie hLvb _K ^ mgq ev H `yB mvni gaB Avq ne Ges Zv-viv FYi wKw cwikva Kie| Ze mPZbZv mw, cwievii Avq-eq weklY, `Zv ew I A-eeZ m` eenvii gvag, evowZ Avqi eev Ki FYi wKw cwikvai mnvqK cwiek mw KiZ ne| z`FY cwqvq GK ermi gqvw` Fbi cvkvcvwk gmywg, `xNgqv`x I Abvb FYi wKwi cwigvY FYi mgq I

wewbqvM nZ Avqi cKwZi Dci wbfi Ki wbavwiZ ne| hgb- Bac k Home FY cwikva cwqv School of Micro Finance GKermi gqv`x FY t Kvb m`m 1000.00UvKv 15% mvwfm PvRi wewbgq GKermii Rb FY Mnb Kij ZviKvQ gvU cvIbv ne (1000.00 + 150.00) 1150.00 UvKv| 1150.00 UvKv 50 wKwZ cwikva KiZ nj cwZwU wKwi cwigvb ne ( 1150.00 --- 50) 23.00 UvKv| miKvix QywUi w`b mgyn wewfb Kvib FYi wKw msMn RwUjZv mw nq| dj miKvix QywUi w`b mgyn mwgwZi mfv e Ges wKw msMn e iL 52 mvni ga 46 wKw Z FYi wKw msMn Kivi mvvwnK wKwi cwigvb ne ( 1150.00--- 46 ) 25.00 UvKv| `xN gqv`x FY t G FYi A_ wbw` mgqi ga wewbqvM mb Kivi evaevaKZv _vKZ ne Ges GB mgq FYi Mm wcwiqW wnmve MY ne| Aewk mgq mvn wfwZ mgy`q FY I mvwfm PvRi mgy`q cvIbv mgvb cwigvY wKwZ cwikva KiZ ne| gmywg FY t Kvb wbw` gmygi Rb MnbKZ FYi A_ wewbqvM Kiv nq| GB wewbqvM nZ gmyg kl Avq nq| ZvB c~e cwiKwZ/Pzw fy

mgqi ga mgy`q FY I mvwfmPvR GK ev GKvwaK wKwZ cwikva KiZ ne| Abvb FY t m`m`i Pvwn`vi cwZ Z_v vbxq Pvwn`vi cwZ weZiYKZ FY Pzw gvZveK mvwfm PvRmn cwikva KiZ ne| Bac k Home FY Mnbcwikva P FY c ve FY cwikv a Av q School of Micro Finance FY Mnb

wewb qvM Pjgvb mwgwZi FY P School of Micro Finance mwgwZi m`m`i ga gv^q mgM ermi evcx FY weZib KivK mwgwZi FY P ejv nq| z`FY Kvhgi GKwU DjLhvM welq njv cii ciii cwZ Avv I mnvqZv Kiv| wekl Kvb Kvib eZxZ mvaviYZ mwgwZi mKj m`mK GK FY bv w`q Zv`i FYi Pvwn`v mgq wbicb Ki mgM ermi evcx FY weZiY KiZ ne| GKRb ev GKvwaK m`m GK FY cj Zvi ev Zv`i FYi eenvi wbwZ Ki cieZx FYi Acgvb GK ev GKvwaK m`mK FY w`Z ne| m`m`i ga mgM ermi GB FY weZib cwqvB FY weZiY P| hgbGKwU mwgwZZ 40 Rb m`m _vKj GK mvn ci ci cwZ evi 1 Rb Ki FY cj mwgwZi mKj m`m FY cZ nj 40 mvn mgq jvMe| 2mvn ci ci

c~eeZx weZiYKZ FYi eenvi wbwZ A Home FY END weZiY Kij Mo cvq 52 mvn mgq jvMe mKj m`mi ga Fb weZib KiZ| A_vr memgq FY weZiY School of Micro Finance z`FY cwqvq mvwfm PvR mvwfm PvR mvwfm PvR wbYq Bac k Home School of Micro Finance mvwfm PvR z`FY Kvhgi AvIZvq `wi` gvbyl`i mev ev mvwfm `qv nq| hgb- Zv`i mPZbZv, wkv, ^v,`Zvew BZvw`i

cvkvcvwk FY weZiY| z`FY Kvhg FY MnxZvK ay FYi A_ nvi Kiv nq bv| m`m`i `vi Mvovq mev cQ `q| FYi A_ MnbKvixi wewbqvM I Avq wbwZ KiZ wbqwgZ mev `qv nq| cPwjZ eevq MnbKZ FYi Rb wbavwiZ nvi my` w`Z nq, FY MnbKvix AbKvb mev cvq bv Ges MnbKvixK c`vbKvixi wbKU hZ nq| y`FY cwqvq Abvb mevi gvag `wi` gvbyli wewbqvMi gZv mw, Ges mv_ mv_ z` z` wKwZ ev myweavRbK wKwZ cwikvai kZ h FY `qv nq Zvi Dci wbw` nvi mvwfmPvR c`vb KiZ nq| Bac k Home mvwfm PvR wbYq School of Micro Finance

z`FY Kvhg weZiYKZ FYi Dci mvwfmPvR cwikva KiZ nq| wbv cwZ `yBwUi gvag mvwfmPvR wbYq Kiv nq t (1) mij cwZ (2) gnvmgvb cwZ| mij cwZ t weZibKZ Fbi Dci wbw` mgqi Rb wbw` nvi mvwfmPvR wnmvefy Kiv nq| hgb- 100.00 UvKvi GK ermii mvwfmPvR 15.00 UvKv wnmve 1000.00 UvKv Fb weZiY Kiv nj mvwfmPvR ne ( 1000.00 x 15.00 % 100.00 ) = 150.00 UvKv| g nvmgvb cwZ t weZiYKZ Fb nZ cwikvwaZ wKwi AsK ev` w`q `wbK Aewk FYi Dci wbavwiZ nvi mvwfmPvR wnmvefy Kiv nq| hgb- 100.00 UvKvi GK ermii mvwfmPvR 15.00 UvKv wnmve 1000.00 UvKv Fb weZib Kiv nj Ges 15 w`b Mm wcwiqW ev 15 w`b ci nZ mvvwnK 20.00 UvKv wnmve FY cwikva Kiv nj mvwfmPvR ne ( 1000.00 + 20.00 % 2 x 15.00 x 365% 36500 ) = 78.00 UvKv| END Home z`FY cwqvq FY Z`viKx School of Micro Finance

FY Z`viKx FY Z`viKxZ m`mi KiYxq FY Z/Mc Gi mfv `FY cwqvq Ifvijwcs viKxZ/Mc Gi mfv `FY cwqvq Ifvijwcs j/Mc Gi mfv mwqvq Ifvijwcs gwqvq Ifvijwcs Z/Mc Gi mfv i cwqvq Ifvijwcs wqvq Ifvijwcs avNvlbv bi Kibxq FY Z`viKxZ Kgxi Kibxq hgi mq cwqv _vhgi mq cwqv _fvegyLx KiY FY Z/Mc Gi mfv `FY cwqvq Ifvijwcs viKx bv Kivi dj mv mgmvmgyn Bac k Home FY Z`viKx School of Micro Finance z`FY cwqvq FYi eenvi, wewbqvMi mvweK Aevi hvPvB Ges cwievii mvweK Aevi chvjvPbv KivK FY Z`viKx ejv nq Ges GB eev GKwU iZc~Y welq| Kvib m`m`i MnbKZ FYi mwVK wewbqvMi DciB Zvi Dbqb wbfikxj| m`mi FYi eenvi mwVK ivLvi hgb m`mi Reve`xwnZv iqQ Zgwb Abvb m`m, `j cavb, Kgx I eevcKi `vqeZv iqQ| m`mi cvwievwiK Aevi chvjvPbvI GB cwqvi AMZ| Z`viKx ejZ ay FYi eenviB bq eis

mvgwMK welq Z`viKx evSvbv nq| Z`viKx Kvhg FY wewbqvMi vb Ges gvjvgvj miRwgb hvPvB mn wbavwiZ mfvq/wgwUsq FY Z`viKx KiZ ne| mfvq em Abvb m`mi DcwwZ FYi mwVK eenvi mK `j cavbi gvagI FY Z`viK KiZ ne| GZ mKji AskMnb I `vqeZv wbwZ ne| `j/mwgwZ z` FYi gyj KvVvgv| Bac k Home FY Z`viKxZ m`mi KiYxq School of Micro Finance GKRb m`mi FY cve Kivi mgq Abvb m`m FYi Dk I Zvi wewbqvMi mveZv Ges mvg_ mK myY RbB FY cve mwZ w`e| Zviv cvkvcvwk emevm Ki weavq GK Acii mKj Kg Kv cwZwbqZ Rvbe I AejvKb Kie| cqvRb ZvrwbKfve Abvb m`m Ges `jcavbK I KgxK Rvbve Ges cqvRbxq c`c Mnb Kie| Bnv QvovI

mvn-A ev wbavwiZ mfvq mKj GKwZ nq Abvb m`mi FYi eenvi mK wbR^ gZ e Kie Ges cii ciii FYi eenvi Z`viwK wbwZ Kie| Bac k Home School of Micro Finance FY Z`viKxZ `j/mwgwZi cavbi Kibxq mwgwZ cavb m`mK FY weZibi ci nZ gvMZ fve FYi eenvii mwVKZv mK LuvR Lei be| FYi eenvi mwVK ivLZ mKjK wb`kbv I mnvqZv `e| wbavwiZ mfvq mKji FYi eenvi mK LvuR Lei be Ges wbRi gZ e Kie, G welq cqvRbxq wmv be, KgxK AeMZ Kie Ges mwgwZi mKji FYi eenvi Z`viwK wbwZ Kie| Bac k Home School of Micro

Finance FY Z`viKxZ Kgxi Kibxq mwgwZi wgwUsq mwVK mgq DcwZ nq m`m`i cwkY `qv| m`m`i Kvi wK mgmv Zv mwgwZ cavbi wbKU Rb miRwgb hvPvB Ki m mgmv `yi Kiv Ges wKw wVK fve bqv; cvk ewnZ ^vi Kiv; wVK fve FY weZiY Kiv| FYi Dk Abymvi K` cavbi wbKU _K Rb kvLv eevcKK ejv; wnmve wbKvk mwVK fve Kiv; m`m`i cvk ewn eQii kl jRvii mv_ wgwjq wbq ^vi Kiv| z` FY Avw_K mnhvwMZvi gvag m`m`i A_bwZK Aev gk: DbwZi j wewfb KvR `Zv ARb mnvqZvi Rb cwkY Ges bZzbZg D`vM MnYi myhvM mwi eev Kiv| Bac k Home School of Micro Finance h_vh_fve FY Z`viKx bv Kivi dj m mgmv h_vh_fve FY Z`viKx bv Kij z`FY Kvhg

evcK wZM nq| DjLhvM welq mg~n wbic t h_vh_fve FY Z`viKx bv Kij wgwUsq m`m Avme bv Ges FY wbq Zv mwVK KvR LvUvebv Ges DbwZ KiZ cvie bv| FY Z`viKx bv Kij FYi evenvi ne bv Ges m`miv wbqwgZ wKw w`Z cvie bv| Z`viKx h_vh_fve bv Kivi dj FYi evenvi I wKw cwikva RwUjZv mw nq| m`m`i ciii cwZ Avv I `ji ksLjv b nq| END Home z`FY cwqvq FYi cwigvY School of Micro Finance FY mxgv FY mxgv wbaviY Kgxi f~wgKv FY mxgv wqvq Ifvijwcs baviYi Nvlbv z`FY cwqvq Ifvijwcs mq cwqv Nvlbv qi iZic Gi mfv Z/Mc Gi mfv FY mxgv nvm Bac k

Home FY mxgv School of Micro Finance m`m`i mevP FYi cwigvbK FY mxgv ejv nq| m`mi cvwievwiK Aev-Aevb, mevP wewbqvM hvPvB c~eK FY cve, FY weZib, FYi eenvi I Avq wbwZ Kivi gvagB z` FYi mdjZv wbfi Ki| FY cve Kivi mgq c_gZ m`m wbR Zvi cwievii m`m`i mwnZ AvjvPbv c~eK Pvwn`v wbaviY Ki `ji m`m`i wbKU Dcvcb Kie| Abb m`miv H m`mi cve chvjvPbv Ki FYi cwigvY wbaviY Ki mwgwZ cavbi wbKU Dcvcb Kie| Ave`bKvix GK-Gi AwaK `dvi m`m nj c~eeZx `dvi jb`b I mdjZv weePbv KiZ ne| mwgwZi cavb Abvb m`m`i gZvgZi wfwZ FYi Dk, eenvi I Avqi wbqZv BZvw` weePbv c~eK FY mxgv wbavib Kie|

m`mi FY mxgv wbaviY- mwgwZi Av`vq nvi, chvR wbR z` `ji Av`vq nvi, `ji fvv ev Ac~Y Aevb, mqi cwigvb, cvweZ wewbqvM wbR^ g~jabi cwigvb, wKw Ljvcx, mwgwZ wgwUs-G DcwwZ/AbycwwZ, m`mi AvPvi-AvPiY BZvw` welqwjI weePbv KiZ ne| DjwLZ welq wj weePbv c~eK Pvwn`v I cwZvbi mevP mxgv weePbvq Gb FY mxgv wbavib KiZ ne| Bac k Home FY mxgv wbaviY Kgxi f~wgKv School of Micro Finance m`mi wbqwgZ K` wgwUs-G nvwRi nIqv| wbqwgZ wKw I mq c`vb Kiv| FYi bxwZgvjv mK Rvbv| c~eeZx `dvi jb`b I mdjZv| cwievii m`m`i mwnZ gZ wewbgq| Abb m`mi gZvgZ hvPvB| bw_c hvPvB|

cvweZ FY cvei mveZv I hwKZv miRwgb hvPvB, BZvw` Kvh mb Kie| Bac k Home School of Micro Finance FY mxgv wbaviYi mqi iZ m`mi FY cve Kivi mgq D m`mi ewMZ I cvwievwiK Aevb, mwgwZi mKj welq weePbvq AvbZ ne| ewMZ mqi cwigvb GKwU Dj LhvM welq| z`FY cwqvq mwgwZi mfvq wbavwiZ cwigvY A_ mq wnmve Rgv Kiv GKwU iZc~Y welq| mq Rgvi cwigvb I Dvjb cwqv wewfb cwZvb wewfbfve ev Zv`i wbR^ wbqg Ki _vK| Kvb Kvb cwZvb m`mc` envj _vKv Aevq mq Dvjb KiZ `qv nq bv| Kvb Kvb cwZvb m`mc` envj _vKv Aevq AvswkK mq Dvjbi gZv `q| Avevi Kvb Kvb cwZvb GKRb m`mi bvg weZiYKZ FYi AbycvZ GKwU wbw` cwigvb (%) A_ Rgv iL H m`mi m`mc` envj _vKv Aevq AvswkK mq Dvjbi gZv `q| DjwLZ welqwj weePbv A mqi cwigvbi wfwZ FY mxgv wbaviY Ki _vK| hgb,

mqi cwigvb hvB nvK bv Kb m`mi hvMZv/wewbqvM gZvi Dci wfw Ki FY mxgv wbaviY| mqi cwigvbi wfwZ ev m`mi cvweZ FYi cwigvb GKwU wbw` cwigvY mq Rgv wbwZ Ki Pvwn`v wbicY mvc FY mxgv wbaviY| Bac k Home School of Micro Finance FY mxgv nvm FY mxgv wbaviYc~eK FY MnYi ci cieZx `dvq FY mxgv nvm cj GB cwqvK mxgv nvm ejv nq| wKw Ljvcx, hywhy KviY eZxZ mwgwZ wgwUs G AbycwwZ, FYi eenvi mwVK bv ivLv, wewbqvM gZv nvm BZvw` KviY m`mi FY mxgv nvm Kiv hve| END

Home School of Micro Finance z`FY cwqvq eKqv ev gqv` DxY FY egyLx KiY Kqv egyLx KiY v gqv`FY cwqvq Ifvijwcs Dv xY FY gqv` DxY FYi KviY m mgmv Bac k Home eKqv ev gqv` DxY FY School of Micro Finance FY cve Kivi mgq FYi Ek I gqv` wbaviY Kiv nq| FY I mvwfmPvR wbavwiZ msLK wKwi gvag Ges wbavwiZ mgqi ga cwikva KiZ ne| wbavwiZ wKw h_vmgq cwikva bv Kij H cwigvY UvKv PjwZ eKqv Ges wbavwiZ mgqi

ga mgy`q FY I mvwfmPvRi UvKv cwikva bv nj mB FYK gqv` DxY FY ejv nq| Home Bac k gqv` DxY FYi KviY m mgmv School of Micro Finance FY weZiY P evavcv nq| m`mi ga FY I mqi cv_K mw nq| `wi` gvbyli `vwi`Zv wegvPb evavcv nq| wbqwgZ wKw w`Z cvibv|

g~jab nvm cvq| eemvq wZ nq| z` FYi wbqg Kvbyb wVK evevqb Kiv hvq bv| mwgwZi weksLjv `Lv `q| cvwievwiK KjvY evnZ nq Ges msmvi Afve AbUb `Lv `q| m`m`i ga weksLjv mw nq Ges ciii ga Avv b nq| Pjgvb gqv` DxY FYi KviY m mgmv School of Micro Finance

(Pjgv wbqwgZ mq Rgv KiZ mgmv mw nq| b) mfvq AbycwZ nq| z` FYi cwZ Avv nvivq| gvbwmK `ywv eo hvq| Abvb m`m viv ewMZ I cvwievwiK fve nq cwZcb nZ nq| cieZxZ FY mxgv nvm cvq| FY h_v mgq cwikva nq bv| eKqv Av`vq mgmv mw nq| cwZvb jvKmvbi mgmvq co BZvw`| END Home z`FY cwqvq Ifvijwcs School of Micro Finance Ifvijwcs Ifvijwcs-Gi KviY cwZvbi wZ KZ/Mc Gi mfv m`FY cwqvq Ifvijwcs m`FY cwqvq Ifvijwcs i wqvq Ifvijwcs dwqvq Ifvijwcs iq Avbv GegyLx KiY s bZ/Mc Gi mfv zbfvegyLx KiY Ifvijwqvq Ifvijwcs cwqvq Ifvijwcs s cwqvq Ifvijwcs wqvq Ifvijwcs wqvq Ifvijwcs Z/Mc Gi mfv iva

Bac k Home Ifvijwc s School of Micro Finance z`FY Kvhgi AvIZvq GKRb gvbyl Zvi Pvwn`v Ges mevP wewbqvM gZv wbaviY c~eK FY cve I weZiY Kiv nq| dj ^vfvweKfve GKRb gvbyli GKi AwaK cwZvbi m`mc` MnYi cqvRb nq bv| Z_vwc KLbv KLbv Kvb Kvb gvbyl GKi AwaK z`FY cwZvbi m`mc` I FY MnY Ki| GB cKvi GKi AwaK cwZvbi m`mc` MnY KivK Ifvijwcs ejv nq| Ifvijwcs-Gi A_ nj GK mv_ wewfb GbwRI _K FY wbq mgmvq RRwiZ nq cov| ZvB m`m wewfb wZZ co hvq| wb m`mi DjLhvM wZ wj DjL Kiv nj t wewbqvM gZvi AwZwi A_ nvZ Gm hvq| AwZwi A_ A-cwiKwZ LvZ eq nq hvq| eemvq wZ nq|

FY dir w`Z cvibv| Pjgvb Ifvijwc s School of Micro Finance (Pjgv b) wewbqvM KZ A_i Pq AwZwi A_i wKw

cwikva KiZ nq dj g~jab nvm cvq| wbqwgZ mq Rgv KiZ mgmv mw nq| wKw w`Z cvi bv| mfvq AbycwZ nq hvq| z` FYi cwZ Avv nvivq| msmvi wewfb Svgjvq co hvq| eemvq Avkvbyic jvf nq bv| gvbwmK `ywv eo hvq| Iqv`v Abyhvqx KvR KiZ cvi bv| Abvb m`m viv ewMZ I cvwievwiKfve nq cwZcb nZ nq| cieZxZ FY mxgv nvm cvq| z`FYi m`mc` nvivZ nq| Bac k Home School of Micro Finance Ifvijwcs- cwZvbi wZKi w`K mg~n

z` FYi fveg~wZ b nq| mwgwZi Ab m`mMY myhvM myweav _K ewZ nq| wbqwgZ m`m AwbqwgZ nq hvq| FYi Z`viwK cwqv evavcv nq| mq I wKw wbq Awbqg mw nq| mwgwZi ksLjv web nq| GKRb IfvijwcsKZ m`mi KviY Ab m`m b nq| cwZvbi FY weZiY I Av`vq cwqv evnZ nq| y`FY h_v mgq cwikva nq bv| Dfq cwZvbi ga Avv b nq| cwZvb jvKmvbi mgmvq co| cwZvbi vqxZ evav M nq BZvw`|

Bac k Home wdwiq Avbv A_ev School of Micro Finance bZzbfve Ifvijwcs cwZiva KiYxq c_g IfvijwcsKZ m`mi mv_ mvvr Kiv| wewfb welq eySvbv| wewfb cwZvb Z_v wewbqvM gZvi AwZwi UvKv DVvbvi Kydj eYbv| `ji m`mi cwievii Abvb m`mi mv_ Avjvc I msmvii cwZ Lqvj ivLv| mwVK wmv `qv| eemvi aiY eywSq `qv| z` FYi myhvM myweav ejv| Awbqgi KviY Abvb GbwRIi Avv nvwiq hvIqvi welqwU evSvbv| Pjgvb wdwiq Avbv A_ev bZzbfve Ifvijwcs cwZiva KiYxq

(Pjgv b) hw` eo aiYi mgmv nq Zvnj Zvi wKw cwikvai eev Kiv| z` FYi cwZ Avv ivL m w`K j ivLv| wewfb RvqMv _K UvKv wbj cwikva KiZ K ne G K_v Zvi mv_ Avjvc Kiv| h Kvb GKwU cwZvb _K hb UvKv wbq _vK m K_v ejv| evi evi Zvi evoxZ wMq Zvi mv_ Avjvc Kiv| z` FYi wewfb myhvM myweavi welq K_v ejv| mwgwZi Abvb m`mi gvag IfvijwcsKZ m`mK mwVK wmv wbZ mnvqK cwiek mw Kiv| END Home School of Micro Finance z`FY cwqvq FYi egyLx KiY

END mvwfm cvKR z` A_vqb GKwU cwZ hv mvgvwRK I Avw_K Pvwn`vi ga mg^q mvab Ki| G Rb mvgvwRK, Avw_K Ges cvwZvwbK wqv-Kjvci Dci mgvwaK iZ iqQ| Bnv `vwi`i Pig cwiYwZ I cvleMi KwiZ Kgi myhvM mgyni gvS mgSvZv Ki| z` A_vqb wK jvf Kiv me Zv wb`k KiQ, wK jvf Kiv hve bv Zvi Kvb wb`kbv c`vb Ki bvB| bZzb wPv-fvebvi mev `vbi cwqv wbaviY Kivi GLbB mgq hv Avw_K wqv Kgi DP gvv wbwZ Kie| `vwi` wegvPb byZb gvv hvM Kie| byZb mvwfm cvKR cYqbi gvag AwaKZi mvgvwRK Ges `vwi` wqv-K` wb`kbvi GLbB mgq| GRb Avgiv wPv KiZ cvwiLiP mgyn Abyaveb Kiv FYi cwigvY KgPvixi Rb evowZ Pvwn`v z`Zi Awdm mgyn AwaKZi cZ Aj jvf/DcKvi mgyn wbgZi Qvovi `i Ges eKqv mgyn................. Home DPZi m `i AviI LiP mvgm cwiYwZi Dbqb

cvwZvwbK KgPvix ^qsmyYZv Lwi``vii ^qsm~YZv Ges KZKvhZv wZKiw`K AwZg Kiv AwZ`wi` Lwi``vii PvL covi gZ DbwZ Ges cwieZb nZ`wi``i ev` `Iqvi myiwZ e`ve `wi`Zvi djvdj Abyavebi KkjK mnvqZv Ki GgGdAvBGm-Gi AvDUwiP Ges Gi KvhKvwiZv Dbqbi mvaviY c`cmgyn c_vMZ fve wbRK ev` `Iqvi gvag nZ `wi` RbMYK ev` `Iqvi mywPwZ A_ev cwiKbv wenxb GgGdAvB cwjwm, Abvb Lwi``vi KZ K ev` ev cK cwiZvM Kiv nZ`wi``i Kg mwZ z` D`vM Ges D`vv`i mvnvh Kiv GB `kb _K nZ`wi``i Dbqb KvRi ixwZ djvdj wbwZ Kiv Lwi``vi`i KvwLZ cqvRb wbicYv_ evRvi Abymvb mwVK mvwfm cvKR Ges mevi Dci wbfikxj djvdj| mvwfm cvKRwji wWRvBbi wfw nIqv DwPr `vwi`, SzuwK Ges AmnvqZ Kgvbvi iZi Dci, AekB Lwi`viK AvK Kivi Dci bq| nZ`wi` Lwi`vi`i GK aiYi Avw_K mevi cqvRb iqQ, mvgvwRK wbivcv, FY Ges mq Zvi ga Af~| FY MnYi mv_ cwikva Kivi mvg_i ga mg^q _vKv DwPr, mUv mq gZv bv nq eemvi jfvsk w`q| hLvb FY cwikva Kiv nq eZgvb Avqi Drm _K mLvb mq I FY cwikvai dwwewjwU _vKv cqvRb| wekl Ki mqi mgq wK Rgv`vb wK Dvjb Dfq kZvejx mnR nIqv cqvRb| hLvb eemvi jfvsk _K FY cwikva Kiv nq mfvb wbqwgZ cwikvai Ges eemv cwiPvjbv I eevcbvi cwicZvi Dci GgGdAvB-Gi Pvc _vKvUv iZc~Y|

vbxq m`i m mshvM Ges wbweo cwi`kb LyeB iZc~Y| Abvb Avw_K Ges Ab-Avw_K mvwfm cvKRi GKwU gwebvm hgb Riix Aevq FY, exgv A_ev wkvq RvMvb BZvw` f~fvMx`iK Riix Aev, my LiP cfwZi m Lvc LvIqvq wbZ cvi weavq mvaviYZ SzuwK Ges AmnvqZ Kwgq AvbZ cvi| fvvi cwwewjwUi cqvRb Ges mvwfm cvKRi cqvRbi mv_ gvBvdvBbv BwUwUDUmgyni mvg_i gv_ mg^q _vKZ ne hvZ geagvb RwUj Ges weZ Awdmmgyn gvbR Kiv hvq| AwZ`wi` fvviv Amnvq Ges Zviv cvqB Amyweavq wbcvwZZ nq| gvBvdvBbv BbwwUDUmgyni DwPr fvv`iK GB mg Amyweav gvKvejvq eis mnvqZv c`vb Kiv, FYi BjgU cwikva eva Kiv bq| GgGdAvB-Gi GKwU cvwZvwbK KvjPvi `vwi`i wqv-K` Ges djvdjB AvkveK djvdj jvfi PvweKvwV, FY bIqvi Rb Kvb cKvi evaevaKZv _vKe bv| fvvK mnvqZv c`vb Ges chywZ AwfZv ARbi Rb Drmvn c`vb KiZ ne| gvV chvq KgPvix-fvv, AvZxq-^Rb Ges cwZvbi z`FY cwqvq Mn FY School of Micro Finance Mn FY Mn FY cvIqvi m`mi hvMZv Mc Gi mfv v n FY cwqvq Ifvijwcs vIqvi Nvlbv z`FY cwqvq Ifvijwcs mwqvq Ifvijwcs gwqvq Ifvijwcs Z/Mc Gi mfv i Nvlbv hgi mq cwqv vMc Gi mfv Z/Mc Gi mfv v MnFY cvevi AMvwaKvi

Bac k Home School of Micro Finance Mn FY `wi` gvbyl mvaviYZ Mnnxb ev RxY Mn ev cqvRbi Zzjbvq AcZzj Mni gvwjK nq _vK| Mn hgb gvbyli Rxeb aviYi Rb Acwinvh Zgwb Kgmsvb I mvgvwRK Aevbi I iZc~Y | z`FY Kvhgi gvag `wi` gvbyl Ab, ei b~bZg Pvwn`v c~iYi mv_ mv_ mvg_i Dci wfwZ Mn wbgvY Kivi Rb m`m`i FY `qv nq| GB FYK Mn FY ejv nq| Mn FYi cwigvYi Dci wfw Ki cwikvai gqv` wbavwiZ nq| Bac k Home Mn FY cvIqvi

m`mi hvMZv School of Micro Finance Mn FY cvIqvi mvaviYZ m`mi hvMZv wbic nZ cvi m`mi eqm Kgc 2 eQi nIqv evbxq| 2 eQi wbqwgZ fve wKw I mq Pvwjq hZ ne| wbqwgZ m`m nZ ne| m`mK Av`k FYx nZ ne| wbqwgZ wgwUs G Gm nvwRiv LvZvq ^vi KiZ ne| Mn FYi wKw Pvjvbvi gZv AwZwi Avqi eev _vKZ ne| Mn wbgvYi Rb cqvRbxq Rwg _vKZ ne| Bac k Home Mn FY cvIqvi mwgwZi hvMZv

mwgwZi ne| m`m`i mwgwZi ne| mwgwZi mwgwZi Bac k School of Micro Finance eqm Kgc 2 eQi nZ ga `vqeZv _vKZ ne| mfvi wbw` vb _vKZ mvBb evW _vKZ ne| ksLjv _vKZ ne| Home MnFY cvevi AMvwaKvi School of Micro Finance

h mKj m`m `jf~ nq wbR`i Dbqb mdj nqQ; `ji ksLjv ivq Ae`vb iLQ; Mnnxb ev Zzjbvg~jK fve RxY Mn ev cqvRbi Zzjbvq AcZzj Mni gvwjK; Mn hv`i ^Kg msvbi myhvM mw Kie; wbqwgZ m`m; wbqwgZ wgwUs G DcwZ _vK; FYi wKw Pvjvbvi gZv AwZwi Avqi eev AvQ; Mn wbgvYi Rb cqvRbxq Rwg AvQ Zv`iK MnFY AMvwaKvi wfwZ w`Z ne| END Home School of Micro Finance z`FYi m`mi Rxeb ev m`mi Rxeb ev Rxeb ev cYqbi weeP welq Rxeb evi bgybv Bac k Home

m`mi Rxeb ev School of Micro Finance z`FY Kvhg m`mi Rxeb ev cYqb I chvjvPbv GKwU iZc~Y welq| GB cwqvi gvag GKRb z` FYi Kgx hgb wbRK hvM wnmve Mo ZzjZ cvi Zgwb `vwi` wegvPb m`m`iK mwVK fve mnvqZv Kiv hvq| GKRb `wi` gvbyli Rxeb cevn chvjvPbv Ki Zvi (m`mi) Rxeb ev Zix KiZ ne| Kgx m`m`i Rxeb ev co Ges bZzb Rxeb ev Zixi gvag `vwi`, `vwi`i ^ic I Zv`i mv_ KvR Kivi welq wbRK cZ KiZ mg ne| Bac k Home

Rxeb ev School of Micro Finance cYqbi weeP welq m`mi Rxeb ev Zix Ki m`mi Rxeb y`FY Kvhgi cfve Rvbv hve| GK ev GKvwaK `dvq FY cwikva KiQb Ggb m`m`i ga wbqwgZ m`m (AMxg kg weqKvix cwievii m`m, ZvjvKcvv, cwiZvv, weaev, ^vgxi msmvi Mwnbx wK mdjZv cqQ Zv`i AMvwaKvi `qv hZ cvi )| AwZ mvgvb UvKv wbq Aevi cwieZb KiQb| fxlYfve jvfevb nqQb| AvM K Rxeb avib KiZv| Afy _vKZv| GLb `yejv LvQ| wewfb fve Acii viv wbhvwZZ nZv| GLb bZZ w`Q BZvw`| Lye K Ki Mc KiQ| mvgvwRK euvav wWswMq Mc KiZ nqQ| bZZi Rb weklfve DjLhvM| Awfbe Dcvq RxweKv ARb| msMvgx, KVvi cwikgx| wbR nvU/kni wMq Kvievi Ki| Bac k Home Rxeb ev i bgybv School of Micro

Finance bvg I wVKvbvt Rb ev t gv evev, fvB-evb, `v`v-`v`x, evevi Avw_K Aev, Rwg Rgv, mvsmvwiK LyuwUbvwU, GK`g QvU ejvi AmyL wemyL t kke `k eQi eqm ch t (kkei wZ, zj, gKZe-Kvivb cov, fvB-evb`i jLvcov) gv-evevi msM mK t (Mnvjx KvR-Kg, ivRMvi, mvsmvwiK Aev, wRwbm ci Aev) C`, weq, c~e `yNUbv, AmyL-wemyL t Kkvi (lvj eQi eqm ch) t mvsmvwiK KvR-Kg, msmvi wKfve PjZv, Zvi f~wgKv wK wQj, iYxq NUbv t Pjgvb Rxeb evi bgybv School of Micro Finance (Pjgv

b) weq wbq wPv/`ywv I weq, hZzK, weq-msmvi t weqi cwic~Y weeiY t (ki-kvox, ^vgx-bb`-`ei, fvmyii m mK, evci evwoi m mK, weq wUKjv / fvsjv, msmvii `vwqZ, Zvi bZzb Rxeb, Avw_K Aev, ki evwoi Avw_K Aev, Rwg-Rgv, gvgjv gvKgv, wKfve c_K Kiv njv, wKfve KLb fywgnxb njv, KZevi weq KiQ, wKfve KiQ, Kb fsMQ, Avevi weq wKfve Kijv, K D`vM wbjv, cZK weqi AvbymvswMK NUbvi wevwiZ weeiY) mvb`i Rb ev t (cZK mvbi Rbi weeiY, AmyL-wemyL, iwR ivRMvi, Zv`i weq) mgvRi gyiex`i msM Zv`i mK| gyiex`i f~wgKv| wewfb `yw`b -myw`b gyiex`i f~wgKv t Pjgvb Rxeb ev i bgybv School of Micro Finance (Pjgv b)

wewfb NUbv| avi-KR, Rwg wew| `yw`b Zv`i Aev| AmyL-wemyL| Qj-gqi weq| evbi weq| fvBqi weq| `ywf, AvKvj, ebv (elv)| AvMi Kvb ebv ev `yhvMi wZ| `ki h Kvb Av`vjbi wZ| gnvRbx eev| gnvRbi KvQ _K avi-eKx| wbR my`x UvKv bv wbq _vKjI Zvi AvZxq-^Rb, ez-eve wbqQ wKbv| AwfZv eYbv| `yfvM| gnvRbx wK iKg Pj, KZ cKvi, gnvRbx c_vi viv Zvi/cwievii cfve| z`FY hvM `evi c~ei Aev| z` FY hvM `qvi c~eeZx Zvi Avw_K, mvgvwRK, mvsmvwiK Aev| FYi Lei KLb bjv| wKfve bjv| Zvi wK cwZwqv njv| Kvi m civgk Kijv| KZw`b wPv KiQ| wK wK wPv KiQ| KLb Kb mvnm njv| Mc wKfve MVY KiQ| Mc MVYi wavi wevwiZ weeiY| Mc K` wbqg-Kvbyb m^ Zvi aviYv| Kviv UvKv cjv| wZwb wbR KLb UvKv cjb| wKfve cjb| KZ UvKv wbjb| wKfve Zv wVK Kijb| Pjgvb Rxeb ev i bgybv School of Micro Finance (Pjgvb)

(Pjgv b) z`FY hvM `evi cieZx Aev t (Mc MVYK K` Ki Ab`i cwZwqv, gyiex`i I gvZei kYx`i ga UvKv cvevi ci cwZwqv, UvKvi eenvi, `wbK Avq, eq, jvf, jvKmvb, Zvi KvR Kviv mvnvh Ki (hw` Ki Kb mvnvh Ki), wKfve wZwb msmvi PvjvQb, wKw wKfve Pvjvb, Mci Ab`i msM Zvui mK, `j/mwgwZ/K`i fywgKv, mfvq gvU KZw`b AbycwZ wQjb, Kb, FY wKfve kva Kijb, FY kva Kivi ci Zuvi wKiKg AbyfywZ njv, AvgvbZi UvKv w`q wZwb wK Kieb, wZxq FY wKfve cjb, KZ w`jb, eZgvb FY kva nq Mj wZwb wK Kieb, z`FY mK Zuvi gZvgZ wK, GUvK wUwKq ivLvi evcvi wZwb wK Pv KiZ cvieb) z` FY Pvjy nIqvZ Mvg wK aiYi gZvgZ bQb Ges cwieZb `LQb t (GUvK wK KD AcQ` Ki, Zviv wK ej, Zv`i kZKiv nvi KZ, Giv Kvb kYxi jvK, mgvR Zv`i cfve cwZcw wK iKg, GZ z` FYi Dci wK cwZwqv nZ cvi) Pjgvb z`FY Kvhg hvM`vbiSchool of Micro Finance c~ei I eZgvb Aevi GKwU ZzjbvgyjK wP wbv QK Zzj aiv hZ cvi

(Pjgv t bs weeiY 01 wbR AvqeaK KvRi mv_ hy wQjb 02 cvwievwiK gvwmK Avq 03 eemv Kivi cyuwR 04 KZ ejv LZb 05 Abi evoxZ KvR KiZb

06 wUbi Ni wQj (msLv I g~j) 07 cwievii wmv MnY fywgKv wQj 08 Qj gqiv covbv Ki 09 gvU m`i g~j wQj 10 mqi cwigvY c~e eZgvb b) i Aev Aev Pjgvb z`FY Kvhg hvM`vbiSchool of Micro

Finance c~ei I eZgvb Aevi GKwU ZzjbvgyjK wP wbv QK Zzj aiv hZ cvi (Pjgv t bs b) c~ei eZgvb Aev Aev weeiY 12 bjKzc wQj / AvQ 13 djR I ebR MvQi msLv 14 wbZ eenvh Kvco, kxZe Ges gkvix wQj / AvQ

15 Mn cvwjZ c cvwLi msLv 16 ^v mPZbZv Ges wPwKrmvi eev wQj / AvQ 17 mvgvwRK Abyvb mgyn `vIqvZ cvq 18 ermi cwievii m`m`i LvZ eqi cwigvY 19 ermi cwievii m`m`i wkv LvZ ENDcwigvY eqi ^v

Home School of Micro Finance z`FY Kvhg m`mi `vwi` gyw m`mi `vwi` gy Nvlbv `wi` m`m`i `vwi`gy Kivi DjLhvM c`c Bac k Home `vwi` gy Nvlbv School of Micro Finance (Pjgv b) Ki| `wi` gvbyl`i `vwi`Zv NvPvbvi gvagB z`FY Kvhgi mdjZv wbwZ GB cwqvq `vwi`Zv ejZ kyaygv Avw_K mvg_K evSvb nq bv eis GKRb gvbyl Z_v cwievii mvweK Aevi Dbqb wbwZ Kiv K evSvb nq| wewfb

cKvi mevi gvag `wi` gvbyl`i mvg_evb Ki Mo ZvjvKB `vwi` gy Kiv evSvbv nq| GB cKvi mvg_evb m`m`i wPwZ KivKB `vwi` gy NvlYv ejv nq| m`mK `vwi` gy NvlYvi mvaviYZ weeP welqwj wbic m`m`i cwievi cwiRb wbq mvbRbK fve emevm Kivi Rb wUbi QvDwbhy ev gvb mZ Ni Ges m`m`i gSZ bv Nywgq PwK wKsev LvU q Nygvbvi eev AvQ| we cvwbi eenvi Kiv| cwievii 5 eQii AwaK eqmi kvixwiK I gvbwmK fve my mKj Qj-gq zj hvq| Avq _K wbqwgZ fve mvvwnK wKw cwikva mg| ^v mevq cqvRbxq A_ eq Kiv| cwiKwZ Ges chv A_ wewbqvM mvg_| cwievii mKj m`m ^vmZ cvqLvbv eenvi Kib| Pjgvb `vwi` gy NvlYv School of Micro Finance cwievii mKj m`mi wZb ejv mviv eQi Lvevi eev _vKv| cwievi mKj m`m`i wkvi eev wbwZ Kiv| eemv evwYRi cwZ Avv _vKv| mKj cwiwwZZ k nvZ nvj aivi mvg_ _vKv|

cwiKwZ cwievi MVY| mgvR mKj kYxi gvbyli mv_ Zvj wgwjq Pjvdiv Kiv | SMov weev` bv Kiv| cwievii mKji Rb wbZ cqvRbxq Kvco _vKv| cwievi AwZwi Avqi eev _vKv| cwievii Kgg mKj m`m Kg wbqvwRZ _vKv| mgqi KvR mgq gZ Kiv| AvPvi-AvPvib fvj Kiv, BZvw`| Bac k Home (Pjgv b) School of Micro Finance `wi` m`m`i `vwi`gy Kivi DjL hvM c`c `wi` m`mK Kg Dy KiZ ne| `vwi`Zv KD cQ` Ki bv-GUv m`mK eySvZ ne| hviv c~e AwZ-`wi` wQj wK eZgvb z`FYi Aaxb FY wbq Aevi DbwZ KiQ G iKg eve D`vniY w`q Aviv Dbqb Dyy KiZ ne|

FYi eenvi mwVK fve Z`viKx KiZ ne| BwZevPK KvR Kg Dy KiZ ne| mwgwZi mKj wbqg-Kvbyb gb PjZ Dyy KiZ ne| AwZwi Avqi eev KiZ ne| FYi mwVK eenvi I Avq wbwZ KiZ Dyy KiZ ne| wbqwgZ wKw cwikva I mq RgvZ Dyy KiZ ne| cwievi ^v I wkv wbwZ KiZ mnvqZv KiZ ne| cwiKwZ cwievi MVY mnvqZv KiZ ne BZvw`| END Home School of Micro Finance z`FY Kvhg eeZ cavb cavb iwRvi m`m iwRvi /gvviMc iwRvi t z`FY Kvhgi Abygvw`Z/ ^xKwZcv m`m`i bvg-wVKvbvmn hveZxq Z_ GKwU iwRvi msiY KiZ nq| GB iwRviK m`m/gvviMc iwRvi ejv nq| mq iwRvi t m`m`i wbKU nZ msMnxZ mKj mqi wnmve Avjv`v iwRvi m`m wfwK msiY Kiv nq| GB iwRviK mq iwRvi ejv nq| FY weZiY iwRvi t m`m`i ga weZiYKZ FYi Rb FYi aib

wfwK Avjv`v Avjv`v iwRvi mwgwZi wnmve msiY KiZ nq| GB iwRviK FY iwRvi ejv nq| AejvKb iwRvi t m`m, FY, FYx, `j, weZib I Av`vqi jgvv, Av`vq BZvw` welq GKwU iwRvi wjwce Ki Kvhgi Aev I Aevb Rvbv ev AejvKb Kiv nq| GB iwRviK AejvKb iwRvi ejv nq| Av`vq iwRvi t BDwbU/kvLvq `bw`b weZiY I Av`vq msv Avw_K Z_ msiYi Rb GKwU iwRvi eenvi KiZ nq hvnv Av`vq iwRvi bvg cwiwPZ| Pjgvb School of Micro Finance z`FY Kvhg eeZ cavb cavb iwRvi (Pjgv b) FY Z`viKx iwRvi t FY weZiYi ci FYi UvKv mwVK KvR eenvi Kiv nqQ wKbv Zv hvPvB Ki Z_ h iwRvi wjwce Kiv nq ZvK FY Z`viKx iwRvi ejv nq| gZ FYx`i iwRvi t gZ m`m`i iKW ivLvi Rb h iwRvi eenvi Kiv nq ZvK gZ FYx`i iwRvi ej| gZ FYx m`mi gZyi msev` mn hveZxq Z_, gbvbxZ DivwaKvix, Aby`vb (chvuR ) BZvw` Z_ msiYi Rb G iwRvi eenvi Kiv nq|

mq dir / mwgwZ ZvMKvix m`m`i iwRvi t h me m`m cwZvbi cvIbv cwikva Ki mq dir wbq mwgwZ ZvM Ki Pj hvq m mKj m`m`i Z_ bw_fy Kivi Rb h iwRvi eenvi Kiv nq ZvK mwgwZ ZvMKvixi iwRvi ej| `vwqZKvj iwRvi t z`FY Kvhgi KgiZ mKj Kgxi `vwqZKvj msv Z_ h iwRvi msiY Kiv nq ZvK `vwqZKvj iwRvi ejv nq| QywUi iwRvi t z`FY Kvhgi KgiZ mKj Kgxi `vwqZKvj QywU msv Z_ h iwRwi msiY Kiv nq ZvK QywU msv iwRvi ejv nq| evj iwRvi t mvvwnK/cvwK/cwZgvmi kl FY I mq msv Aewk wnmvei Rb h iwRvi eenvi Kiv nq ZvK evj iwRvi ejv nq| Home END abev` abev` zj zj Ae Ae gvBvdvBbv gvBvdvBbv

Recently Viewed Presentations

 • Financial Aid Basics - sbac.edu

  Financial Aid Basics - sbac.edu

  Apply Early ! www.fafsa.ed.gov. Early applicants may get more money than late applicants! October 1 of each year is the earliestyou can apply for the following academic year which begins in August.
 • American History - Duplin County Schools

  American History - Duplin County Schools

  Sundiata Feature Menu Introducing the Epic Literary Focus: Epic Reading Skills: Making Inferences from Details * * * * * * * * * * * * * * * * * Sundiata An Epic of Old Mali Dogon village...
 • Literacy Work Stations - Birdville ISD / Overview

  Literacy Work Stations - Birdville ISD / Overview

  The basic idea of Padlet is simple, yet powerful - it gives you a blank 'wall' where you can assemble all kinds of visual media. It's a great way to create visual arguments, presentations, timelines or more. It's also a...
 • GCSE: Vectors Dr J Frost (jfrost@tiffin.kingston.sch.uk) www.drfrostmaths.com Last

  GCSE: Vectors Dr J Frost ([email protected]) www.drfrostmaths.com Last

  What is a vector? A vector is an entity with 2 properties: Direction. Magnitude (the length) Vectors are equal if: Same direction & magnitude???
 • Health Expenditure in the Provinces and Territories

  Health Expenditure in the Provinces and Territories

  Health Expenditures in the Provinces and Territories, 2017. The following slides are provided forreuse in your own presentations. Please cite as follows: Canadian Institute for Health Information.
 • Geographic Locality of IP Prefixes

  Geographic Locality of IP Prefixes

  Prefix too coarse-grained Contiguous prefixes from different locations Potential for aggregation is overstated Aggregate prefix unfit for traffic control Geographic Locality of IP Prefixes Mythili Vutukuru Joint work with Michael J. Freedman, Nick Feamster and Hari Balakrishnan Internet Measurement Conference...
 • The Cutting Edge Budget Proposal 2011-2016

  The Cutting Edge Budget Proposal 2011-2016

  Objectives. Papa Geo's Restaurant will be a single-location, sit-down Italian restaurant located in Orlando, Florida. Our objective is to generate an income of at lest $40,000 per year, starting sometime in the second year of the operation, as well as...
 • Chapter 17 Lecture Outline See PowerPoint Image Slides

  Chapter 17 Lecture Outline See PowerPoint Image Slides

  17-* Stage of Resistance After a few hours, glycogen reserves gone ACTH and cortisol levels Fat and protein breakdown Gluconeogenesis Depressed immune function Susceptibility to infection and ulcers 17-* Stage of Exhaustion Stress that continues until fat reserves are gone...