Přehled Antibiotik Ve Veterinární Medicíně

Přehled Antibiotik Ve Veterinární Medicíně

PEHLED ANTIBIOTIK VE VETERINRN MEDICN Antimikrobiln ltky Antibiotika jsou ltky, kter inhibuj rst (mnoen) mikroorganizm (navozuj bakteriostzu), nebo je usmrcuj (psob baktericidn). Jsou produkovny bakteriemi nebo houbami. inn jsou i jejich (semi) syntetick derivty. Ze irho hlediska se k nim ad i jin antimikrobiln ltky, tj. chemoterapeutika (syntetick substance) sulfonamidy a chinolony. jedna z nejvznamnjch skupin farmak, kter m zvltn postaven ve farmakoterapii

nejastji pedepisovny iniciln lba antibiotick politika S rozvojem poznatk o molekulrnch mechanismech inku antibiotik a o vzniku bakteriln rezistence vznikla klasifikace antimikrobilnch ltek podle chemick struktury a pedpokldanho mechanismu inku. Mechanismus inku charakterizuje zpsob zsahu antibiotika do systmu bakteriln buky 1) Inhibice syntzy bakteriln bunn stny Bunn stna udruje tvar a zabezpeuje optimln

nitrobunn prosted. Jej pokozen nebo inhibice tvorby nkter z komponent vede k porue jej funkce nebo a k lze buky (baktericidn inek). - peniciliny, cefalosporiny, monobactamy, karbapenemy, glykopeptidy, bacitracin, novobiocin 2) Naruen cytoplazmatick membrny Dochz ke ztrt selektivn permeability nik endogennch ltek extracelulrn znik buky - polyeny, polymyxiny 3) Inhibice syntzy nukleovch kyselin Inhibice DNA-gyrzy, bez n se neme transkribovat DNA

(aminoglykosidy) Inhibice RNA-polymerzy (rifampicin) 4) Inhibice syntzy protein Vazba na ribosomy bakteri snen tvorby proteinu (makrolidy, tetracykliny, linkomycin) Zabrnn vestavby aminokyselin do blkoviny (chloramfenikol) 5) Inhibice metabolismu bakteriln buky - sulfonamidy (antagonist kys. paraaminobenzoov brn tvorb kyseliny listov) - trimethoprim (interferuje s reduktzou kyseliny

dihydrolistov) Hodnocen antimikrobilnho inku antibiotika se provd in vitro stanovenm minimln inhibin koncentrace (MIC) a minimln baktericidn koncentrace (MBC). MIC je nejmen namen mnostv (koncentrace) antibiotika, kter inhibuje rst a mnoen bakteri v testovacm mediu. MBC odpovd nejni namen koncentraci antibiotika in vitro, kter usmrt exponovanou bakteriln kulturu v prbhu 24 hod. Aby byl inek antibiotika dostaten, je teba, aby minimln koncentrace antibiotika v clovch tknch odpovdaly hodnotm MIC a MBC.

Vysok koncentrace nebvaj pro terapeutick efekt pnosn, naopak zatuj nemocnho riziky nedoucch a toxickch reakc. U vtiny antibiotik je pro terapeutick efekt dleit doba expozice. Antibiotika: a) Primrn baktericidn = usmrcuj bakteriln buku peniciliny, cefalosporiny, aminoglykosidy, polymyxiny, glykopeptidy, rifampicin, chinolony, kotrimoxazol b) Primrn bakteriostatick = zastavuj rst a mnoen tetracykliny, chloramfenikol, makrolidy, sulfonamidy, nitrofurany Vznamnou vlastnost nkterch antibiotik (aminoglykosidy,

beta-laktamy) je postantibiotick efekt. Tm se rozum doba, po kterou petrvv zstava mnoen bakteri za podmnek, kdy bakterie u nejsou vystaveny inkm antibiotika (nen miteln koncentrace antibiotika v tlesnch tekutinch i tknch). Podstata tohoto jevu nen dosud spolehliv vysvtlena. Rizika antimikrobn terapie REZISTENCE a) Rezistence primrn geneticky podmnn neciltivost na dan antibiotikum bez ohledu na eventuln pedchoz kontakt s antibiotikem b) Rezistence sekundrn - vznik a v prbhu antibiotick

terapie nebo nsledkem pedchozho podvn antibiotika. Rychlost rozvoje sekundrn rezistence zvis na frekvenci mutac a na mnostv bakteri s uritm stupnm rezistence. Obecn mechanismy rezistence: omezen penetrace antibiotika do buky zmna clov struktury (receptoru) metabolick zmny v bakteriln buce, kter zabrn inku antibiotika na clovch strukturch enzymatick inhibice/inaktivace antibiotika

Zken rezistence znamen souasnou necitlivost mikroorganizm na antibiotika, kter maj podobnou chemickou strukturu a stejn mechanizmus inku. NEDOUC INKY pouvn antibiotik Toxick inky - vznikaj po vysokch dvkch, vlivem vysokch plazmatickch koncentrac, eventuln pi vy citlivosti hostitele nebo nsledkem patn eliminace. inky: neurotoxick, hepatotoxick, nefrotoxick, ototoxick, hematotoxick, gastrointestinln, lokln Alergie - jsou vyvolny po pedchoz senzibilizaci i malou dvkou antibiotika. Bvaj ast u penicilin. Nebezpen formy jsou spojeny zejmna s parenterlnm podnm

antibiotika. Mohou se projevit jako asn i pozdn reakce v prbhu lby nebo i po jejm skonen. Biologick inky - jsou zpsobeny zmnou pirozen bakteriln mikroflry ke nebo sliznic. Jsou zvlt ast pi pouvn irokospektrch antibiotik prjmy, kvasinkov infekce, hypovitaminza B a K, Zsady sprvnho pouvn antibiotik 1. Podn antibiotik by se mlo uskutenit jen na zklad sprvn stanoven diagnzy bakterilnho onemocnn 2. Pvodce infekce mus bt in vitro k pouitmu antibiotiku citliv (test citlivosti) 3. V mst infekce mus bt zajitna dostaten koncentrace

antibiotika (alespo MIC) 4. Doba podvn antibiotika m bt takov, aby bylo infekn agens dokonale inhibovno nebo usmrceno 5. Podle monosti dt pednost antibiotikm s um spektrem a netoxickmi inky 6. Je teba mt na zeteli individuln kontraindikace BETA - LAKTMOV ANTIBIOTIKA Chemick struktura vechny obsahuj -laktamov kruh, kter me bt enzymaticky naruen (beta-laktamzy = penicilinzy) nebo lze na nm provst substituci (nap. z dvodu zajitn doucch farmakokinetickch vlastnost).

za penicilinza-rezistentn se povauj isoxazolylpeniciliny a tak cefalosporiny (citliv jsou vi cefalosporinze) Spektrum zkospektr: - benzylpeniciliny zejmna G+ koky - isoxazolylpeniciliny G+ koky (i penicilinzu produkujc zrodky) irokospektr: - G+ i G- bakterie (enterobakterie), neinkuj vak na Ps. aeruginosa Cefalosporiny: - G+ koky, nkter G-bakterie; cefalosporiny III. a vy generace inkuj i na Ps. aeruginosa

Mechanismus inku inhibice syntzy bakteriln bunn stny - loha specifickch penicilin vcch protein (PBP) BAKTERICIDN Rezistence znan rozen, existuj rzn mechanismy : 1) enzymatick (beta-laktamzy) 2) redukce clov struktury 3) naruen prniku pes bunnou stnu Kinetika rychl distribuce do vtiny tkn extracelulrn psoben

z organismu vyloueny ledvinami Toxicita nzk, spe nebezpe anafylaxe BETA - LAKTMOV ANTIBIOTIKA podskupiny a zstupci ve veterinrn medicn I . ZKOSPEKTR BENZYLPENICILINY (vetn jejich sol a ester) benzylpenicilin (PNC G), prokainbenzylpenicilin, benzatinpenicilin IZOXAZOLYLPENICILINY oxacilin, cloxacilin, dicloxacilin, nafcilin

BETA - LAKTMOV ANTIBIOTIKA podskupiny a zstupci ve veterinrn medicn II. IROKOSPEKTR AMINOPENICILINY ampicilin, amoxycilin INHIBITORY BETA LAKTAMZ v kombinaci s AMINOPENICILINY kyselina klavulanov ( + amoxycilin) Penicilinov antibiotika N: Toxick pznaky u ps a koek jsou dk. Rychl i.v. injekce me vyvolat neurologick pznaky a zchvaty.

Tak bvaj pozorovny hypersenzitivn reakce jako vyrky, horeky, kloubn bolesti a anafylaxe (u ps i koek). Pecitlivlost k jednomu penicilinu odpovd pecitlivlosti ke vem penicilinovm antibiotikm. Interakce: Potrava a antacida sniuj absorpci orln podvanch penicilin. Je vhodn aplikovat livo 1 hod. ped a 2 hod. po krmen. Neomycin blokuje absorpci orlnch penicilin. Bakteriostatick in chloramfenikolu, erytromycinu a tetracyklin me bt antagonizovn baktericidn innost penicilin. Kyselina acetylosalicylov, indometacin a fenylbutazon zvyuj srov hladiny penicilin.

Peniciliny se nesm dvat s aminoglykosidy, protoe se vzjemn inaktivuj. III. CEFALOSPORINY CEFALOSPORINY I. generace cefacetril, cefapirin, cefadroxil, cefalexin CEFALOSPORINY cefuroxim II. generace CEFALOSPORINY

cefoperazon, ceftiofur III. generace ! indikan omezen CEFALOSPORINY cefquinom, cefalonium IV. generace ! indikan omezen Cefalosporinov antibiotika N:

Jako skupina jsou celkem bezpen. Po orln aplikaci se me objevit vomitus nebo diarhoea. Aplikace spolu s krmivem sniuje nauzeu. Hlavn se vyluuj ledvinami, a proto se tam zv jejich koncentrace a je nebezpe pokozen ledvin. Pi parenterln aplikaci me bt vyvolna flebitida, myositida (pi i.v. nebo i.m. aplikaci). Alergick kon reakce byly zjitny po podn aceflexinu. Cephalotin me vyvolat bolestivost a steriln absces v mst inj. aplikace. S peniciliny se me vyvolat kov alergenicita. Pi souasn aplikaci s peniciliny, chloramfenikolem nebo s aminoglykosidy se vyvol aditivn, resp. synergick efekt. Interakce:

Cefalosporinov antibiotika jsou potencionln nefrotoxick a nedoporuuje se je aplikovat spolu s jinmi livy jako jsou vankomycin, amfotericin B, aminoglykosidy nebo diuretika. TETRACYKLINY Spektrum irokospektr G+ i G-, citliv jsou i mykoplazmata Mechanismus inku inhibice proteosyntzy -vazba na 30 S ribozomln podjednotku BAKTERIOSTATICK Rezistence

kdovan plasmidy, v rmci skupiny pln zken mechanismy : snen permeability b.s. efflux systm snen reaktivnosti cle Kinetika velmi dobr vstebvn z trvicho traktu (vjimka tvorba chelt s II+ kationty (nap. CaII+) vysok koncentrace tkn a orgny ukldn v mstech aktivn osifikace ( + zuby) prakticky nemetabolizovny, vyluovny a aktivn form Pouit

infekce systmov i lokln (bronchopneumonie, eneteritidy, metritidy, mastitidy, pyodermatitidy, ) keratokonjunktivitida u skotu chlamydiza a aktinobacilza Toxicita a nedouc inky fotodermatzy u zvat s ni pigmentac ukldn v kostech a zubech (zejmna pi intrauterinnm vvoji a u mlat) poruchy obhu pi rychl i.v. aplikaci poruchy trven - ! Nepodvat per os pevkavcm ani konm

TETRACYKLINY podskupiny a zstupci ve veterinrn medicn TETRACYKLINY ZKLADN : tetracyklin chlortetracyklin oxytetracyklin TETRACYKLINY II. generace : doxycyklin Tetracyklinov antibiotika N: TC se nedoporuuj pouvat u pacient s pokozenm ledvin v dsledku prodlouen exkrece. TC inhibuj proteinovou

syntzu. Zjiuje se nauzea, vomitus, diarhoea, pokozen renlnch tubul a metabolick acidza. Zbarven zub se zjiuje, jsou-li leny bez feny v obdob 2-3 tdn bezosti nebo tata do 4 tdn st. Pi parenterln aplikaci lze pozorovat anafylaxi u ps i koek. Koky jsou zvlt citliv k tmto livm. Jsou pozorovny horeka, vomitus, diarhoea, deprese a anorexie. Interakce: Snen absorpce se zjiuje pi spolen aplikaci s antacidy, protiprjmovmi livy, laxativy, elezem, hlinkem a s kalciovmi ppravky. TC potencuj katabolick inek glukokortikoid a mohou tm psobit kachexii.

Jejich baktericidn inek je snen pi spolen aplikaci s baktericidnmi peniciliny, cefalosporiny a aminoglykosidy. Mohou potencovat antikoagulan inek warfarinu. Vedlej inky na GIT mohou bt potencovny theofilinem. TC mohou redukovat potebu inzulinu u diabetickch pacient. TC inhibuj hepatick mikrosomln enzymy a mohou prodluovat eliminaci liv metabolizovanch v jtrech. POLYPEPTIDY kolistin a bacitracin Spektrum spe u, bacitracin G+ zrodky, kolistin G- zrodky Mechanismus inku zven propustnosti cytoplazmatick membrny

BAKTERICIDN Rezistence vzan vtinou na zmny v cytoplazmatick membrn nebo bunn stn Kinetika per os podn - z trvicho traktu nejsou vstebvny parenterln podn - dobr distribuce do tkn a orgn

prakticky nemetabolizovny, z organismu vyloueny ledvinami Pouit u infekc vyvolanch citlivmi mikroby, bacitracin lokln Toxicita pomrn vysok neurotoxicita, nefrotoxicita, myorelaxace AMINOGLYKOSIDY Spektrum zkospektr (zkladn) streptomycin a dihydrostreptomycin (salmonely,

leptospiry, mykobakteria) irokospektr (II. a III. generace) enterobaktrie, stafylokoky, pseudomondy Mechanismus inku inhibice proteosyntzy vazba na 30 S i 50 S ribozomln podjednotku BAKTERICIDN

Rezistence produkce enzym (acetylzy, fosforylzy, adenylzy) omezen penetrace do buky (kdovno pomoc plasmid) vyvj se rychle u streptomycinu, pomaleji u ostatnch Kinetika aplikace perorln - tm nevstebvaj, vyluovn trusem aplikace parenterln - vy absorpce, vyluovn ledvinami Pouit celkov i lokln infekce vyvolan citlivmi mikroby Toxicita vysok nefrotoxicita a ototoxicita

monost kumulace toxickho inku Interakce vrazn synergie s betalaktmy AMINOGLYKOSIDY podskupiny a zstupci ve veterinrn medicn AMINOGLYKOSIDY ZKLADN streptomycin, dihydrostreptomycin, neomycin, apramycin AMINOGLYKOSIDY II. generace kanamycin gentamicin ! indikan omezen AMINOGLYKOSIDY III. generace amikacin ! indikan omezen

Aminoglykosidov antibiotika Amikacin Dihydrostreptomycin Gentamycin

Kanamycin Neomycin Streptomycin Tobramycin N: Nefrotoxicita, hluchota, vestibulrn toxicita, respiratorn paralza a kardiovaskulrn deprese. Lpe nepouvat u tat a koat, mohou vyvolat pokozen ledvin. Neomycin je nejvce nefrotoxick, nsleduje gentamycin, tobramycin, kanamycin, amitracin a streptomycin (sestupn). Topick pouit gentamycinu tak me u koek vyvolat

nefrotoxicitu (rny, lave). Interakce: Aminoglykosidy mohou potenciovat in neuromuskulrnch bloktor, co vede k respiran depresi, apnea, svalov slabost zvl. u zvat s renln insuficienc. Gentamycin, dihydrostreptomycin, kanamycin, neomycin a streptomycin mohou sniovat srden vkon a vyvolat hypotenzi a bradykardii a nemly by se tedy pouvat u zvat v oku nebo s tkou srden insuficienc Aminoglykosidy prostupuj placentrn barirou a mohou vyvolat fetln intoxikaci a nemly by se aplikovat bezm zvatm. (Nepouvat spolen peniciliny a Aminoglykosidy

mohou inaktivovat aminoglykosidy) MAKROLIDY Spektrum relativn irok G+ i G-, s vjimkou enterobakteri a pseudomond Mechanismus inku inhibice proteosyntzy -vazba na 50 S podjednotku ribozm mohou pronikat i do intracelulrnch prostor bunk BAKTERIOSTATICK Rezistence u nkterch G+ rychle se vyvjejc

zken rezistence v rmci skupiny a s linkosamidy Kinetika dobr vstebvn a distribuce vyluovn hepatobilirn cestou Pouit celkov i lokln infekce vyvolan citlivmi mikroby alternativa pi alergii na betalaktmy u infekc vyvolanch streptokoky a stafylokoky Toxicita nzk u malch zvat me dojt k nedoucm GIT inkm (prjmy, zvracen, anorexie)

bolestivost pi intramuskulrn aplikaci MAKROLIDY podskupiny a zstupci ve veterinrn medicn MAKROLIDY I. Generace erythromycin spiramycin tylosin MAKROLIDY josamycin

tilmikosin II. generace LINKOSAMIDY linkomycin Spektrum pomrn zk, psob na G+ , mykoplazmata, anaeroby Mechanismus inku inhibice proteosyntzy na ribozmech vazba na 50 S ribozomln podjednotku BAKTERIOSTATICK Rezistence

chromozomln i plasmidov zken s makrolidy Kinetika dobr distribuce v organismu dobr prostup bunnmi membrnami a barirami vyluovn ledvinami a lu

Toxicita velmi nzk nepodvat u kon a letln kolitida Pouit infekce vyvolan stafylokoky a streptokoky, dyzentrie prasat mykoplazmov infekce

podv se asto v kombinaci s gentamicinem nebo spektinomycinem AMFENIKOLY Spektrum velmi irok G+ i G-, vetn anaerob Mechanismus inku inhibice proteosyntzy -vazba na 50 S podjednotku ribozm zsah do metabolismu tuk BAKTERIOSTATICK Rezistence ast rezistence (a 50%), asto spojen s R na tetracykliny

tvorba acetyltransferzy - kdovno plasmidem (penosn) (florfenikol odoln k acetyltransferzm) Kinetika dobr distribuce a prnik do tkn i do bunk psob i intracelulrn vyluovn pedevm mo

Pouit chloramfenikol - sepse, orgnov infekce, un, on a kon infekce ps a koek florfenikol respiran infekce skotu a prasat Chloramfenikol - zkaz pouit u potravinovch zvat Toxicita chloramfenikol - poruchy hematopoetickho systmu (aplastick anmie) Zstupci ve veterinrn medicn: CHLORAMFENIKOL FLORFENIKOL ANSAMYCINY

Spektrum psob na G+ bakterie, mykobakteria Mechanismus inku inhibice syntzy nukleovch kyselin BAKTERICIDN Rezistence tvorbou enzymu polymerzy rychle se vyvjejc (proto ast kombinace s jinmi ATB) Kinetika dobr penetrace do tkn prnik intracelulrn Pouit

lba mastitid krav Zstupci ve veterinrn medicn RIFAMYCIN ! indikan omezen RIFAXIMIN ! indikan omezen DITERPENY Spektrum mykoplazmata, spirochety Mechanismus inku inhibice proteosyntzy -vazba na 50 S podjednotku ribozm

BAKTERIOSTATICK Rezistence zken rezistence s tylosinem pomal nstup Kinetika dobr vstebvn vyluovn ledvinami a lu Pouit lba dyzentrie prasat, enzootick pneumonie prasat, mykoplazmzy Kontraindikace tiamulin se nesm podvat souasn s :

monensinem, salinomycinem, narazinem (deprese rstu, exity) Zstupce ve veterinrn medicn (v humnn se nepouvaj): TIAMULIN, VALNEMULIN AMINOCYKLITOLY Spektrum mykoplasmata, G- bakterie Mechanismus inku inhibice proteosyntzy v terapeut. koncentracch BAKTERIOSTATICK Rezistence

rychl, jednostupov zken s erytromycinem, tylosinem Kinetika viz aminoglykosidy Toxicita relativn netoxick pro zvata Pouit pi respiratornch infekcch eventueln pi infekcch GIT, lba mykoplazmz ve veterinrn medicn nejastji v kombinaci s linkomycinem (rozen spektra proti G+ bakterim) Zstupce ve veterinrn medicn

SPECTINOMYCIN GLYKOPEPTIDY Spektrum zk : G+ bakterie Mechanismus inku inhibice syntzy bunn stny BAKTERICIDN Rezistence nen bn, ale existuj rezistentn enterokoky a stafylokoky Zstupce ve veterinrn medicn v souasnosti nen dve AVOPARCIN - rstov stimultor -zakzn z dvodu obav ze zken R k zlonm humnnm ATB vankomycinu a teikoplaninu

NITROFURANY Spektrum irokospektr - psob na G+ i G- mikroby Mechanismus inku inhibice bakterilnch enzymu ovlivujcch metabolismus cukr BAKTERIOSTATICK Pouit NITROFURANTOIN: infekce moovch cest ps a koek ! zkaz pouit u potravinovch zvat (z dvodu mutagenity a karcinogenity) Toxicita poruchy CNS

POLYTERY, IONOFORY MONENSIN SALINOMYCIN LASALOCID NARASIN MADURAMYCIN SEMDURAMYCIN

Spektrum inek proti kokcidim zlepen konverze krmiva Mechanismus inku naruuj bunnou permeabilitu a energetickou bilanci buky Pouit jako antikokcidika (preventivn - doplkov ltka do krmiva) nkter jako stimultory rstu (monensin, salinomycin)

Toxicita li se mezi jednotlivmi antikokcidiky i mezi druhy zvat monensin, salinomycin - toxick pro equidy a pevkavce narasin - toxick pro nosnice, krty RZN ANTIBIOTIKA NOVOBIOCIN Spektrum relativn zk, psob na G+ mikroby

Mechanismus inku zsah do syntzy DNA BAKTERIOSTATICK Pouit v kombinaci s PNC se uv pi lb mastitid RZN ANTIBIOTIKA FLAVOFOSFOLIPOL stimultor rstu u hospodskch zvat AVILAMYCIN

stimultor rstu u hospodskch zvat VIRGINIAMYCIN bval tak pouvn jako stimultor rstu u hospodskch zvat, zakzn z dvodu obav z penosu rezistence , kter je zken se zlonmi humnnmi streptograminy CHINOLONY Spektrum irokospektr, zejmna G- bakterie novj preparty i G+ , napklad stafylokoky Mechanismus inku inhibice syntzy nukleovch kyselin bakteri

Rezistence chromozomln u chinolon I. generace rychl vznik u ppravk fluorovanch pomalej nstup, ale me vzniknout i v prbhu lby CHINOLONY - pokraovn Kinetika lep u fluorochinolon - dobr resorpce, distribuce, vysok

koncentrace ve tknch vyluovn mo, lu Toxicita pokozovn kloubnch chrupavek u rostoucch ps a koek (pouit od 1 roku st) Pouit celkov i lokln infekce zpsoben citlivmi mikroby CHINOLONY Zstupci ve veterinrn medicn: CHINOLONY NEFLUOROVAN : kyselina oxolinov

CHINOLONY FLUOROVAN : enrofloxacin norfloxacin danofloxacin difloxacin flumequin

u ppravk fluorochinolon ! indikan omezen Fluorochinolonov antibiotika N: Zdka se objevuje vomitus a diarhoea. Rychl i.v. injekce u anestezovanch ps nebo koek me zpsobit hypotenzi vzhledem k uvolnn histaminu. Vysok dvky mohou kodit ledvinm krystaluri nebo depozic krystal v renlnch tubulech. Proto me bt sneno dvkovn u pacient s onemocnnm ledvin. Tak mohou vyvolat erose na chrupavkch a kulhn u mladch zvat, a proto se nedoporuuj mezi 2-8 mscem vku u malch a stednch plemen ps a do roku u velkch plemen

a do 18 msc u obch plemen. Nepodvat tak u laktujcch fen. Jsou potencionln teratogenn, a proto se nedoporuuj u bezch zvat. Interakce: Potrava kod absorpci a tak j brn antacida, multivitamny a dvou a tvalentn substance eleza, hlinku, kalcia, magnesia a zinku. Nitrofurany pokozuj jejich farmakologickou innost. Mohou exacerbovat nefrotoxicitu cyklosporinu. Synergismus se projevuje pi aplikaci s aminoglykosidy, cefalosporiny 3. generace a s peniciliny s rozenm spektrem.

SULFONAMIDY Chemicky se jedn o sulfanilamidy, obsahujc : benzolov jdro s aminoskupinou NH2 sulfamidovou skupinou (SO2 NH2 ) Spektrum pomrn irok, psob na G+ i G- mikroby Mechanismus inku zsah do metabolismu kyseliny listov BAKTERIOSTATICK Rezistence chromozomln i plasmidov mezi sulfonamidy existuje pln zken rezistence

SULFONAMIDY - pokraovn Kinetika: bn sulfonamidy se po perorln aplikaci dobe vstebvaj ze aludku i tenkho steva vyluovn pevn ledvinami, minimln trusem u sulfonamid s prodlouenm inkem existuje jet proces reabsorpce z moi Pouit septikmie, pymie, infekce mlat, ervenka, kokcidiza infekce moovch cest Toxicita zmny v mst i.m. aplikace, lehk trvic poruchy, prodlouen sren krve (ovlivnn tvorby vitamnu K)

SULFONAMIDY podskupiny a zstupci ve veterinrn medicn SULFONAMIDY KLASICK sulfadimidin, sulfadiazin, sulfametoxazol, sulfafurazol, sulfaklozin, sulfathiazol, sulfamonomethoxin SULFONAMIDY S PROTRAHOVANM INKEM sulfadimetoxin, sulfadoxin SULFONAMIDY S POTENCOVANM ANTIMIKROBNM INKEM + trimetoprim + diaveridin

Sulfonamidy N: Precipitace a krystaleurie veobecn u malch zvat nein problmy, ale sulfonamidy nen vhodn pouvat u pokozench ledvin. U ps mohou vyvolat vysok dvky cystickou urolithizu. Pi dlouhodobm pouvn je problmem vznik potenciln ireversibiln such keratokonjunktivity, stejn tak jako pruritus, fotosenzibilizace a alopecie; dle polyartritis, kopivka, horeka, polydipsie, polyurie, hepatitida, vomitus, diarhoea, anorexie, zchvaty, hypersensitivita a anafylaxe. Interakce:

Antacida sniuj absorpci sulfonamid. Methenamin a dal acidifikujc ltky zvyuj riziko krystalizace sulfonamid v moi. Kyselina paraaminobenzoov a lokln anestetika antagonizuj inek sulfonamid. Fenothiaziny mohou zvyovat toxick in sulfonamid.

Recently Viewed Presentations

 • 연구방법론과 관련된 주제

  연구방법론과 관련된 주제

  <간호사가 윤리적 갈등 경험하게 되는 경우> 경제적 사정으로 인하여 환자의 치료나 간호를 중단해야 하는 상황이 발생하였을 때, 진실말하기, 투약과오, 환자의 자율성 존중, 간호실무와 관련된 정직성, DNR(Do Not Resuscitation, 심폐소생술 금지), 말기환자 간호, 안락사, 뇌사, 인공 임신중절 등이 있다.
 • Applying through UCAS Security marking: PUBLIC Contents By

  Applying through UCAS Security marking: PUBLIC Contents By

  career finder tool. is ideal for considering options after education, including searching for . apprenticeships. Security marking: PUBLIC. Our search tool has over 37,000 courses in the UK. It includes detailed information about the universities and colleges. You can search...
 • Intercultural Communication Competence

  Intercultural Communication Competence

  Intercultural Communication Competence "The degree to which you effectively adapt your verbal and nonverbal messages to the appropriate cultural context" (Neuliep, 2006, p. 441) Intercultural Competence Qualities Verbal and Nonverbal Appropriateness Communicating with an understanding of the rules, norms, and...
 • BRASS: Building Resource Adaptive Software Systems

  BRASS: Building Resource Adaptive Software Systems

  BRASS: Building Resource Adaptive Software Systems. Suresh Jagannathan, I2O. April 8, 2015. Distribution Statement A - Approved for Public Release, Distribution Unlimited
 • 1 Forces and Motion Units A 1 Forces

  1 Forces and Motion Units A 1 Forces

  Derived SI Units System… There are many quantities scientists measure that come from the base units. These derived units are very useful to quote as measurements, but they are not fundamental as they come from fundamental units.. For example, frequency....
 • Communication Disorders

  Communication Disorders

  I want that cookie. Syntax varies among languages. Semantics The meaning of what is expressed; meaning at the sentence level PLANT I am going to plant the tree My mother works in the coal plant. He gave me a plant...
 • SEG 2100 Software Design II - Testing Education

  SEG 2100 Software Design II - Testing Education

  SEG 2100 Software Design II Author: Timothy C. Lethbridge Last modified by: Stephanie Ludi Created Date: 8/30/2000 4:59:35 PM Document presentation format: On-screen Show Company: University of Ottawa Other titles
 • Présentation PowerPoint

  Présentation PowerPoint

  des discussions à la base pour l'estimation des coûts présents et à moyen terme des options de politique publique (une approche de bas en haut d'évaluation des coûts à moyen terme des politiques sectorielles en vigueur) II. ... politiques et...