EUROPOS SJUNGA Europos socialinis fondas MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS

EUROPOS SJUNGA Europos socialinis fondas MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS

EUROPOS SJUNGA Europos socialinis fondas MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS Doktorantros studij kokybs gerinimas MRU Doc. Dr. Danguol Jankauskien Kas atlikta projekte Doktorantros studij organizavimo proceso kokybs vertinimo ir tobulinimo bendroji metodika Bendra analiz (ES, LT, MRU geriausia patirtis). Metodikos teorinis pagrindas

Priedai Teiss krypties doktorantros studij organizavimo proceso kokybs vertinimo ir tobulinimo specifin metodika Vadybos ir administravimo krypties doktorantros studij organizavimo proceso kokybs vertinimo ir tobulinimo specifin metodika MRU bendros doktorantros studij organizavimo proceso kokybs vertinimo ivados ir tobulinimo rekomendacijos Teiss krypties doktorantros studij organizavimo proceso kokybs vertinimo ivados ir tobulinimo rekomendacijos Vadybos ir administravimo doktorantros studij organizavimo proceso kokybs vertinimo ivados ir tobulinimo rekomendacijos Rekomendacijos dl doktorantros studij organizavimo proceso kokybs vertinimo ir tobulinimo metodikos patikslinimo. ES ali (Austrijos, Vokietijos, Pranczijos, Italijos, Olandijos, Lenkijos, Ispanijos, vedijos ir Jungtins Karalysts), Lietuvos ir MRU patirties analiz. Doktorantros studij kokybs. saugikliai

Institucin struktra ir institucijos teis doktorantros studijas; Primimo doktorantros studijas procedra; Doktoranto statusas; Finansavimas; Doktorant skaiiaus nustatymas; Doktorantros studij program trukm, doktorant nebaigusi doktorantros studij rodiklis; Mokslinis vadovas ir mokslinio vadovavimo kokybs utikrinimas; Doktorant mobilumas ir doktorantros studij tarptautini main programos; Daktaro disertacijos gynimas ir laipsnio suteikimo procedra; Mokslo daktaro akademin karjera ir kitos karjeros alternatyvos. Metodikos teorinis pagrindas Projektas remiasi 6 Sigma metodologija. 6 sigma itakos yra TQM, statistiniai metodai Organizacijos, naudojusios i metodologij: 3M, Alcoa, GE , Abbott Pharmaceuticals, Johnson Controls , Ford, Pratt & Whitney , Northrop Grumann , BP, Air France, Lufthansa, Conoco, Halliburton, Ferrari , Morelli, Boeing, Motorola, TRW, Wipro, Tata Group, Singapore Airlines, Honeywell, Sun Microsystems, Citigroup, Jaguar, Rolls Royce, Bombardier, Home Depot , Amazon.com, Sprint, Apple Computer , IBM, Sony, Ericsson, Nokia, Canon, Hitachi , Maytag, Polaroid, Lockheed

Martin, Dupont Vis ri veikla gamyba, aptarnavimas, paslaugos, e-verslas vis tip procesai ir funkcijos DMAIC modelis Define Define(Apibrti) (Apibrti) Suprasti reali proceso bkl ir bendr situacij Suprasti reali proceso bkl ir bendr situacij Measure (Imatuoti) Nustatyti matavimo rodiklius, matavimo bdus, surinkti btin informacij vertinimas Characterization Analyze (Atlikti analiz) Kada, kur ir kaip kyla defektai? Improve (Pagerinti) Kaip pasiekti reikiam kokybs lyg? Control (vertinti, kontroliuoti) Imatuoti, ar realia pasiektas reikiamas lygis Utikrinti proceso pagerjimo pastovum.

Optimizavimas Optimization APIBRTI MRU doktorantros studij schema Primimo taisykli rengimas ir tvirtinimas PRIMIMAS Konkursiniu komisij formavimas ir tvirtinimas Atitinkamos doktorantros krypties komisijos posdis. Kandidat formalus dalyvavimas btinas. Teikiama rekomendacija Universiteto primimo komisijai dl primimo. STOJIMAS (dalyvauja pateik visus dokumentus) Universiteto primimo komisijos posdis. Kandidatai nedalyvauja. Teikiama rekomendacija Universiteto rektoriui komisijai dl primimo.

Disertacijos temos ir studij ir mokslo program patvirtinimas per mn. po vadovo patvirtinimo Referato gynimas (kandidatas gavs neigiam vertinim nebedalyvauja konkurse) Rektoriaus sakymas dl primimo. Ubaigta disertacija teikiama moksliniam vadovui. Neformalus pritarimas. Reguliarios konsultacijos su moksliniu vadovu/konsultantu DIPLOMO TEIKIMAS (rugsjo 1 d.) Kasmetins atestacijos katedroje ir doktorantros kom. iki 10.15

Doktorantros studijos Ne maiau kaip 3 dalykai (ne maiau kaip 20 kreditai). Jeigu asmens, priimto doktorantr, gytas magistro kvalifikacinis laipsnis ar iam laipsniui prilygintas auktasis isimokslinimas neatitinka doktorantros krypties, jam privaloma studijuoti 5 papildomus dalykus Stojamasis specialybs egzaminas (kandidatas gavs neigiam vertinim nebedalyvauja konkurse) DISERTACIJOS GYNIMAS DOKTORANTROS STUDIJOS IR MOKSLINIAI TIRIAMIEJI DARBAI (vykdomi pagal individuali patvirtint program katedroje, doktorantros kom.) Mokslinio vadovo patvirtinimas per 1 mn. nuo primimo Usienio kalbos skaita (kandidatas neilaiks skaitos konkurse nebedalyvauja)

Moksliniai tiriamieji darbai mokslins literatros nagrinjimas, moksliniai tyrimai, gaut duomen analiz, mokslini straipsni raymas, disertacijos rengimas, dalyvavimas mokslinse konferencijoje ir kita Ubaigta disertacija teikiama katedros svarstymui. Katedra oficialiai rekomenduoja Doktorantros komisijos svarstymui ir preliminari gynimo tarybos projekt arba silo pataisymus ir atideda tolimesniam svarstymui. Pritarus oficialiai katedrai disertacija svarstoma doktorantros komisijoje. Doktorantros komisija konstatuoja disertacijos atitikim reikalavimams ir silo gynimo tarybos projekt arba silo pataisymus ir atideda tolimesniam svarstymui. Rektoriaus sakymas dl daktaro disertacijos gynimo datos, tarybos nari disertacijai ginti tvirtinimo ir oponent skyrimo Disertacijos apsigynimas

APIBRTI MRU doktorantros studij proceso tiekjai, eitys, proceso eigos schema, ivestys ir proceso rezultat vartotojai Tiekjai Doktorantas Mokslo vadovas Doktoranto konsultantas Fakulteto taryba Mokslo direkcija Doktorantros skyrius Finans tarnyba Usienio ryi skyrius Biblioteka IT tarnybos Studij direkcija (dirbantiems doktorantams) Metodininkai (dirbantiems doktorantams) Katedra vestis

Stojamojo specialybs egzamino klausimai ir reikalavimai Usienio kalbos skaitos stojimui reikalavimai Reikalavimai stojimo referatui Reikalavimai disertaciniam darbui arba disertacinio darbo kokybs kriterijai Reikalavimai atsiskaitymui u doktorantros studijas arba studij kokybs kriterijai Doktoranto studij ir MT programa Informacija internetine Publikacijos Konsultacijos su vadovu/konsultantu Studij dalyko paskaitos Mobilumo galimybs Doktoranto motyvacija Reikalavimai mokslo vadovui, konsultantui Reikalavimai paskait ir seminar vedimui (dirbantiems doktorantams) Usimim su studentais

tvarkaraiai (dirbantiems doktorantams) Procesas Stojimas Studijos Gynimas Pasiruoimas sidarbinimui Ivestis gyt specialybs ini lygis gyt specialij ini ir gdi lygis (tyrimo metodologija ir technikos, analiz, problem sprendimas, mokslo publikacij raymas, mokslo etika ir autorini teisi apsauga) gyt bendrj ini ir gdi lygis (raymo ir komunikacijos gdiai, ryi umezgimas, darbas komandoje, mogikj/materialij/finan sini itekli valdymas,

lyderyst, laiko valdymas, streso valdymas, karjeros valdymas, darbo susiradimo gdiai (interviu, CV raymas)) Doktoranto motyvacija Disertacinis darbas Vartotojai Doktorantas Vadovas Konkursin komisija MRU padaliniai, kuriuose dirbs doktorantas Kitos organizacijos, kuriuose dirbs doktorantai APIBRTI - Rodikliai svarbs proceso vartotojams (VOC) doktoranto pasirengimas mokslo veiklai, atitikimas MTEP prioritetins krypties pilieiai ir valdymas ini visuomenje reikalavimams Klient perspektyva

Finansin perspektyva Snaudos vieno doktoranto parengimui iki disertacijos gynimo Vidaus proces perspektyva Pasitenkinimas doktorantros stojimo tvarka, studij eiga, disertacijos gynimo procedra Trukm nuo stojimo iki mokslo laipsnio sigijimo Trukm nuo mokslo laipsnio sigijimo iki sidarbinimo Nutraukusi studijas doktorant santykis, lyginant su visais doktorantais Disertacinio darbo kokyb, tame tarpe tarpdisciplinikumas pagal suformuotus vertinimo kriterijus Doktorant gyt specialij ini ir gdi lygis

Doktorant gyt bendrj ini ir gdi lygis Tobuljimo perspektyva Doktorant gyt specialij ini ir gdi lygis Doktorant gyt bendrj ini ir gdi lygis Doktoranto mobilumas ir internacionalizacija (studij praleist usienyje trukms santykis su visa mokymosi trukme) Motyvacija (tikslingai pasirinkusi mokslininko karjer procentas) IMATUOTI Duomen surinkimo planas Doktorantros studij proceso MRU palyginimas su Lietuvos ir ES auktojo mokslo institucij geriausia praktika (altini analiz) MRU doktorant poiris (anonimin apklausa) MRU doktorant mokslo vadov poiris (anonimin

apklausa) MRU vadovybs ir padalini vadov poiris (anonimin apklausa) Disertacij vertinimo kokyb (recenzij analiz) IMATUOTI Duomen surinkimo formos MRU Doktorant apklausos anketa MRU Doktorant mokslo vadov apklausos anketa Apraomoji dalis Bendrj ir specialij gdi vertinimas Nuomon apie doktorantros tvark Doktorantros studij ir tiriamj darb eiga Doktorantros studij ir MTEP prioritetin kryptis Pilieiai ir valdymas ini visuomenje MRU Padalini vadov apklausos anketa

Bendrj ir specialij gdi vertinimas Nuomon apie doktorantros tvark Doktorantros studij ir MTEP prioritetin kryptis Pilieiai ir valdymas ini visuomenje IMATUOTI Duomen surinkimo formos (Disertacij recenzij vertinimo forma) Kas teigiama Kas neigiama Mokslinis naujumas Aktualumas Originalumas Atitikimas daktaro disertacijos reikalavimams Mokslins publikacijos tikslas ir udaviniai

Lietuvoje ir usienyje atlikti tyrimai Tyrimo metodikos vertinimas Mokslinio tyrimo rezultatai Rezultat patikimumas Santykis su kit tyrj duomenimis Literatros altini tinkamumas Disertacijos forminimas Ivad vertinimas Tyrimo metodikos vertinimas Nagrinjam rodikli prieasties-pasekms priklausomyb Klient perspektyva Pasitenkinimas doktorantros stojimo tvarka, studij eiga, disertacijos gynimo procedra Doktoranto karjera

Vidaus proces perspektyva Trukm nuo stojimo iki mokslo laipsnio sigijimo Trukm nuo mokslo laipsnio sigijimo iki sidarbinimo Nutraukusi studijas doktorant santykis, lyginant su visais doktorantais Disertacinio darbo kokyb pagal suformuotus vertinimo kriterijus Doktorant gyt specialij ini ir gdi lygis Doktorant gyt bendrj ini ir gdi lygis Tobuljimo perspektyva Doktorant gyt specialij ini ir gdi lygis Doktorant gyt bendrj ini ir gdi lygis Doktoranto mobilumas ir internacionalizacija (studij praleist usienyje trukms santykis su visa mokymosi trukme) Motyvacija Finansin perspektyva Snaudos vieno doktoranto parengimui iki disertacijos gynimo Studij kokybs utikrinimo sistema ir procedros

1. Kokybs politikai utikrinti parengti nauj bendr dokument Studij kokybs utikrinimas, kuriame bt aptarta vis studij pakop kokybs politika ir jos gyvendinimo priemoni planas bei metodika, kaip tai bus matuojama. Rekomenduojama inicijuoti Doktorantros reglamento keitim. Reikalinga papildomai reglamentuoti, kokios yra individualaus doktorantros studij ir tiriamj darb plano dalys, kokie yra t dali gyvendinimo terminai ir kokia j gyvendinimo eils tvarka, koki priemoni imamasi u etap negyvendinim, vlavim gyvendinti arba gyvendinim ne pagal nustatyt eils tvark ir pan. Individualus doktorantros studij ir tiriamj darb plane doktorantros studij etapai privalo bti idstyti kas metai. Kiekvien studij met pradioje, prie atestacij doktorantas privalo sudaryti detal einamj met plan Studij kokybs utikrinimo sistema ir procedros

2. Doktorantros reglamente numatyti iki trij mnesi nuo stojimo prailginti individualaus doktorantros studij ir tiriamj darb plano sudarym. 3. K tik stojusiems doktorantams pravesti paskait cikl apie tiriamojo darbo planavimo ypatumus ir j procedros tvark universitete. 4. Rekomenduojama katedroms inicijuoti danesnius tarpinius, signalinius atsiskaitymus doktorantams. 5. Rekomenduojama parengti ir patvirtinti unifikuotas atestacijos dokumentacij formas. 6. Rekomenduojama patvirtinti privalom paskait skaitym ir praktinius usimimus doktorantams. Papildomi dalykai bt skaitomi, jei susirinkt pakankamas norinij skaiius Studij kokybs utikrinimo sistema ir procedros 7. Rekomenduojama alia krypties/akos privalomo studij dalyko kaip privalomo pridti dar vien privalom dalyk, t. y. tyrimo metodologijos. 8. Rekomenduojama inicijuoti katedrose doktorantros

studij program atnaujinim ir inovatyvi nauj program sukrim, nes doktorantams katedros turt silyti inovatyvias savo turiniu ir specifika programas. 9. Rekomenduojama katedroms aktyviau integruoti doktorantus universiteto veikl, traukiant juos mokslinius projektus, padedant jiems suprojektuoti akademin karjer universitete, organizuojant mokslinius renginius, inicijuojant mokslines diskusijas, nagrinjant mokslines aktualijas moksliniuose breliuose, atliekant tyrimus (ypa tarpdalykinius) ir pan.. Studij kokybs utikrinimo sistema ir procedros 10. Rekomenduojama organizuoti mokymus moksliniams vadovams, kelti j vadovavimo doktorantui kvalifikacij. 11. Rekomenduojama ir toliau inicijuoti tarptautini ekspert paskaitas doktorantams. 12. Rekomenduojama visiems padaliniams susiejusiems su doktorantros studijomis aktyviai bendradarbiauti su kit Lietuvos auktj ir mokslo institucijomis, inicijuoti bendrus tyrimus, projektus, tinklus ir juos traukti doktorantus.

13. Rekomenduojama katedr vedjams inicijuoti kasmnesinius susitikimus su doktorantais, ne tik einamj reikal aptarimui, bet ir mokslinei diskusijai. Studij program bei suteikiam kvalifikacini reikalavim tvirtinimas, nuolatin kokybs prieira ir stebsena Doktorantros studij programos privalo bti patvirtintos ir reguliariai atnaujinamos ne reiau, kaip kas penki metai, jei nra poreikio tai daryti daniau, pavyzdiui, mokslini prioritet pasikeitimas ir kt. Peer review metodu recenzuoti doktorantros paruotas programas Student vertinimo sistema Specialij ir perkeliamj (bendrj) gebjim ugdymas ir jo svarba doktorantros studijose 1. MRU rekomenduojama inicijuoti ir skatinti doktorantros studij program, skatinani specialij

gebjim ugdym, atnaujinim. 2. Inicijuoti ir skatinti doktorantros nauj studij program, ugdani perkeliamuosius gebjimus, sukrim. 3. Papildomai rekomenduojama perkeliamj gebjim ugdym skatinti ne per formalius egzaminus, bet per neformal mokym, pavyzdiui organizuojant ekspert paskaitas, kursus ar pan. atitinkamomis tematikomis. Specialij ir perkeliamj gebjim ugdymas ir jo svarba doktorantros studijose (doktorant vertinimas) 3 2,5 2 Perkeliamieji gdiai 1,5 Specialieji gdiai 1 0,5 0 Kiek doktorantros studijos ugdo

Kiek doktorantros studijos privalo ugdyti Specialij ir perkeliamj gebjim ugdymas ir jo svarba doktorantros studijose (doktorant vadov vertinimas) 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Perkeliamieji gdiai Specialieji gdiai Kiek studijos doktorantros ugdo Kiek studijos privalo doktorantros ugdyti

Specialij ir perkeliamj gebjim ugdymas ir jo svarba doktorantros studijose (administracini, studij padalini vadov vertinimas) 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Perkeliamieji gdiai Specialieji gdiai Kiek doktorantros studijos ugdo Kiek doktorantros studijos privalo ugdyti Student vertinimo sistema Specialij ir perkeliamj (bendrj) gebjim ugdymas ir jo svarba doktorantros studijose

1. MRU rekomenduojama inicijuoti ir skatinti doktorantros studij program, skatinani specialij gebjim ugdym, atnaujinim. 2. Inicijuoti ir skatinti doktorantros nauj studij program, ugdani perkeliamuosius gebjimus, sukrim. 3. Papildomai rekomenduojama perkeliamj gebjim ugdym skatinti ne per formalius egzaminus, bet per neformal mokym, pavyzdiui organizuojant ekspert paskaitas, kursus ar pan. atitinkamomis tematikomis. Stojimo ir primimo doktorantros studijas kokyb 1. Rekomenduojama tvirtinant primimo taisykles formaliai nustatyti angl kalbos skaitos vertinim 8 (gerai) kaip minimal konkurs praeinam bal. 2. Rekomenduojama tvirtinant konkursines komisijas jas traukti nepriklausom nealik nar, kaip objektyvumo ir nealikumo

garant, utikrinant bet kokios protekcionizmo formos primimo metu paalinim. 3. Rekomenduojama vesti detali statistik, pagal priimt form, padedani nustatyti katedr gebjim kontroliuoti, kuruoti ir priirti doktorant ugdymo proces, t. y. ar jie gyvendina individuali doktorantros studij ir tiriamj darb programos etapus numatytu laiku, ar laiku parengia disertacijas, ar dalyvauja universiteto mokslinje veikloje, ar vyksta reguliarios konsultacijos su moksliniais vadovais, ar moksliniai vadovai kuria mokslin produkcij, kad galt vadovauti doktorantams ir pan. Vadovaujantis katedr mintuoju katedr gebjimu kontroliuoti, kuruoti ir priirti doktorant ugdymo proces rekomenduojama primimo komisijai skirstyti naujai priimam doktorant skaii (mainti arba didinti). Stojimo ir primimo doktorantros studijas kokyb 4. Rekomenduojama atitinkam krypi doktorantros komisijoms utikrinti, kad stojimo atskiras mokslo krypties akas egzamin sudtingumo kokybine (pavyzdiui, egzamino programos turinys) ir kiekybine (pavyzdiui, klausim skaiiaus gausa) prasme bt tolygus. 5. Rekomenduojama vertinti stojanij motyvacij studijuoti

doktorantros studijose: silytina pokalb su atitinkamomis doktorantros komisijomis padaryti ne tok formal. Pokalbio metu doktorantai turt pagrsti savo motyvacij ir pristatyti savo mokslinio tiriamojo darbo plan. Tarp stojimo dokument galt bti motyvacinis laikas. 6. Rekomenduojama skatinti katedras daugiau dmesio skirti darbui su bsimais pretendentais stojimui doktorantros studijas, potenciali kandidat paiekai, numatant jiems karjeros galimybes atitinkamoje katedroje. Stojimo ir primimo doktorantros studijas kokyb 7. Rekomenduojama pareigoti katedras atnaujinti stojamj egzamin programas bei parengti stojamj egzamin vertinimo viening metodik, siekiant kuo objektyviau vertinti stojaniojo ini ir gebjim lyg, nepriklausomai kuri mokslo krypties ak yra stojam. 8. Rekomenduojama tvirtinant primimo taisykles formaliai pripainti, kad stojaniojo asmens pasiymjimas mokslo srityje, pavyzdiui, publikacijos, praneimai konferencijose ir kt., duoda papildom bal skaii.

9. Rekomenduojama pareigoti katedras paskelbti vieai silomas tyrim kryptis, kurios atitinka katedros ir fakulteto prioritetines mokslo kryptis, doktorantams, siekiant skatinti stojanij doktorant smoningum apie apie atitinkam mokslo krypi aktualum ir poreik. Doktorant vadov darbo kokybs vertinimas 1. Rekomenduojama kurti ir diegti mokslins produkcijos skatinimo sistemas, siekiant, kad visi katedros mokslininkai pedagogai atitikt nacionaliniuose teiss aktuose reglamentuotus reikalavimus, o stoj doktorantai turt ne vien mokslinio vadovo pasirinkim. 2. Rekomenduojama numatyti maesnius akademinius krvius moksliniams doktorant vadovams. 3. Rekomenduojama neskirti vienam moksliniam vadovui maksimalaus galimo doktorant skaiiaus. Doktorant vadov darbo

kokybs vertinimas 5. Rekomenduojama paskirti didesnius priedus prie atlyginimo moksliniams doktorant vadovams, kadangi turdami pilnus akademinio darbo krvius su bakalaurais ir magistrantais, doktorant moksliniais vadovai yra priversti dirbti su doktorantais savo laisvalaikio sskaita. 6. Rekomenduojama kviesti iors ekspertus ir pravesti apmokymus doktorant moksliniams vadovams, apie vadovavimo jauniems mokslininkams ypatumus. 7. Rekomenduojama skatinti ir inicijuoti mokslini vadov bendradarbiavim, diskusijas. 8. Rekomenduojama skleisti informacij apie doktorant mokslini apmokym usienio universitetuose galimybes. Mokymosi itekliai ir metodin parama studentams

1. Rekomenduojama kiekvienai katedrai vieai paskelbti savo interneto puslapiuose, kokie moksliniai prioritetai (suderinti su MRU, nacionaliniais ir ES mokslo prioritetais) joje dominuoja, kad doktorantai stodami galt orientuoti savo tyrimus tuos prioritetus. 2. Rekomenduojama katedroms, moksliniams vadovams skatinti tarpdalykini tem pasirinkim disertacijoms. 3. Rekomenduojama priimant doktorantus ne tik kreipti dmes pademonstruotas labai geras inias stojimo metu, bet ir bsimo tyrimo plan, tematik. 4. Rekomenduojama glaudiau bendradarbiauti su privaiu sektoriumi, siekiant usakomj tyrim, kurie galt bti doktorant rengiam disertacij pagrindu. Mokymosi itekliai ir metodin parama studentams 5. Rekomenduojama tvirtinant disertacij temas vengti formalaus

poirio ir jas sieti su sieti su studij poreikiais, sieti su universiteto mokslo prioritetais, sieti su alies problematikomis, sieti su tarptautiniame lygmenyje aktualiais prioritetais, sieti su tarptautinmis mokslo programomis. 6. Rekomenduojama katedr vedjams ir moksliniams vadovams teikti nuoseklesn pagalb doktorantams formuojant j disertacij gynimo tarybas. 7. Rekomenduojama katedroms reikalauti i doktorant, kad savo tyrimo rezultatus pristatyt konferencijose bendruomenei. 8. Rekomenduojama katedroms gynimus kviesti usienio universitet mokslininkus. 9. Rekomenduojama moksliniams vadovams supaindinti doktorantus su vairiomis metodologijomis ir vengti deskriptyvinio pobdio disertacij. Doktorantros studij finansavimo kokyb 1. Rekomenduojama bendros universiteto apskaitos rmuose vesti doktorantros studij padalinio pajam ir snaud apskait ir, tokiu bdu, pradti vykdyti io

padalinio finans valdym. 2. Rekomenduojama steigti fond, kur finansavim pritraukt fakultetai kontaktuodami su vieuoju ir privaiuoju sektoriais. Fondo pinigai bt naudojami tyrim finansavimui, stauoi rmimui ir pan. 3. Rekomenduojama taip pat traukiant paius doktorantus inicijuoti, rengti ir gyvendinti projektus, kuri lomis doktorantai galt atlikti tyrimus, stauotis. 4. Rekomenduojama neriboti doktorant darbinimo universitete asistentais ar lektoriais (treij ir ketvirtj studij met doktorantus). Mobilumo galimybs doktorantros studijose 1. Rekomenduojama skatinti mobilum vairiomis priemonmis: priimani institucij-partneri paieka, mobilumo projekt rengimas, kit projekt rengimas, fond paieka, tarpininkavimas su privataus ir vieojo sektoriaus institucijomis, sitraukiamas tinklus ir pan. 2. Rekomenduojama primimo metu konkursinms komisijoms realiai ir objektyviai vertinti kalb ini lyg, vertinant, ar tikrai kandidatas yra pajgus atlikti tyrim, bendrauti, studijuoti literatr ir pan. atitinkama usienio kalba, kad vliau kalbos barjeras neukirst kelio

tobuljimui Mokslo daktaro profesins karjera 1. Interes atstovavimo stoka slygoja tai, kad brangios finansins ir laiko snaud investicijos doktorantros studijas nesugrta. 2. Rekomenduojama motyvuoti doktorantus dirbti universitete, aktyviai juos traukiant mokslinius ir kitus projektus, tinklus, suteikiant iniciatyvos, saviraikos ir krybos laisv. 3. Rekomenduojama utikrinti, kad tik geriausios kokybs disertacijos bt rengiamos ir apginamos universitete, siekiant kovoti su diplomo devalvacija. Prioritet teikti disertacij kokybei, o ne kiekybei. Informacins sistemos Rekomenduojama Informacini technologij centrui sukurti doktorantros studij eigos monitoringo baz, kuri leist

lengviau utikrinti kiekvieno doktoranto studij kokybs kontrol Viea informacija apie studijas ir j kokyb Autoriai nesilo esminiai keisti vieos informacijos pateikimo form, taiau silo pagerinti jos kokyb. Rekomenduojama kiekvienai katedrai vieai paskelbti savo interneto puslapiuose, kokie moksliniai prioritetai (suderinti su MRU, nacionaliniais ir ES mokslo prioritetais) joje dominuoja, kad doktorantai stodami galt orientuoti savo tyrimus tuos prioritetus. Parengtos doktorantros studij organizavimo proceso kokybs vertinimo ivados ir tobulinimo rekomendacijos:

Inagrinjus usienio valstybi patirt Sukurtos remiantis doktorantros proceso vis etap vertinimu pagal 6 Sigma metodologij Sukurtas kokybs matavimo instrumentas - trys sociologinio tyrimo anketos, skirtos suinteresuotj doktorantros studij kokybe nuomons vertinimui, t.y. MRU doktorant, doktorant vadov ir administracijos darbuotoj. Tyrimo metu identifikuotos dabartins doktorantros studij proceso kokybs utikrinimo ir gerinimo problemos. Identifikavus i problem mast, yra silomi j sprendimo keliai, pateikiant priemoni plan. Siloma universitete patvirtinti atskir vis studij pakop kokybs utikrinimo dokument Studij kokybs utikrinimas Tokio pobdio doktorantros proceso kokybs vertinimus vykdyti kas 3 metai.

Recently Viewed Presentations

 • PowerPoint 演示文稿

  PowerPoint 演示文稿

  Sustainable blue-green infrastructure planning. for high density urban area in . China. 中国高密度城区的可持续蓝绿基础设施. 规划. Case study of Qingdao Central Activity Zone
 • Learning Opportunities @ VPL!

  Learning Opportunities @ VPL!

  Discuss what "open" and "data" mean in an online context. Think about the benefits and limitations different ways of sharing data. Consider how organizations and individuals can use data from various digital sources to solve problems or explain concepts.
 • Pertemuan 1 KONSEP DASAR DAN SEJARAH PERKEMBANGAN S.O. 1 ...

  Pertemuan 1 KONSEP DASAR DAN SEJARAH PERKEMBANGAN S.O. 1 ...

  Jika hulu kepala baca tulis dimulai dari 50 dan antrian akses lintas 5, 10, 15,23,30,36,40,43,45, 53,55. Dengan metode Look total lintas adalah : a. 216 b. 171 c. 55 d. 95 1. Proses pengaksesan disk dilakukan saat hanya naik menuju...
 • Natural Gas Trends and Preferred Use Midwest Energy

  Natural Gas Trends and Preferred Use Midwest Energy

  Solar Thermal/Natural Gas Hybrid Systems. Bio-Methane Production, Clean-Up, and Use. Utilization RD&D Portfolio Examples. ... direct use of natural gas should not be viewed as a bridge fuel but rather an integral part of the energy mix and a tool...
 • Jeremy Bentham - cpb-us-w2.wpmucdn.com

  Jeremy Bentham - cpb-us-w2.wpmucdn.com

  Bentham's Felicific Calculus. Intensity: How strong is the pleasure? Duration: How long will the pleasure last? Certainty or uncertainty: How likely or unlikely is it that the pleasure will occur? Propinquity or remoteness: How soon will the pleasure occur? Fecundity:...
 • PKS Budget Presentation for MTEF

  PKS Budget Presentation for MTEF

  Shangoni Gate tourism development in Kruger National Park. ... To create an enabling environment for tourism enterprises to grow and contribute to job creation and the competitiveness of the destination, through the provision of business support services and tools ......
 • Quantitative Analysis - Pepperdine University

  Quantitative Analysis - Pepperdine University

  Blending with Mixed Constraints help production managers blend resources (grass seeds, desserts, horse food, …) when constraints restrict permissible blends by a mixture of minimal and maximal product characteristics (shade tolerance, calories, vitamin content, …).
 • Retrospective observational case control study - statistical ...

  Retrospective observational case control study - statistical ...

  Study population and parameters. Retrospective observational case control study in IPF. 35 patients with probable diagnosis of IPF: 8 patients had 1 acute exacerbation (AE), 3 patients had 2 AEs