Master in de ergotherapeutische wetenschap - faber.kuleuven.be

Master in de ergotherapeutische wetenschap - faber.kuleuven.be

Schakel - Master in de Ergotherapeutische Wetenschap Infosessie 25 juni 2018 Inhoud Waarom een Master in de Ergotherapeutische Wetenschap? Toelatingsvoorwaarden Arbeidsmarkt Organisatie van het schakel- en het masterjaar Leerresultaten van deze opleiding Inschrijving Flexibele leerwegen Bijkomende informatie Waarom een Master in de Ergotherapeutische Wetenschap? Er is de noodzaak om de ergotherapie theoretisch te onderbouwen. Er is nood aan fundamenteel en toegepast onderzoek in Vlaanderen. Let op: geen uitbreiding van de professionele bachelor (bv. extra vaardigheden aanleren tijdens stage) Doelstellingen en leerresultaten

Academische master: fundamenteel, toegepast en/of translationeel wetenschappelijk onderzoek te verrichten binnen de context van occupational science, ergotherapie en beroepsgerelateerde onderwerpen, leiderschap op te nemen vanuit de principes van management en kwaliteitszorg en adviezen te formuleren op beleidsniveau vanuit een inzicht in de organisatie van de gezondheidszorg op regionaal, nationaal en internationaal niveau, een innoverende rol te spelen in een nationaal en internationaal perspectief door onderzoeksresultaten op een adequate wijze te implementeren in het werkdomein van de ergotherapeut. Toelatingsvoorwaarden Professionele bachelors in de ergotherapie Gegradueerden in de ergotherapie Gegradueerden in de arbeidstherapie Arbeidsmarkt Onderzoeksfuncties in lokale, overheids- en universitaire centra

Managementfuncties in middenkader en middenmanagement binnen welzijns- en gezondheidszorg Diensthoofd Verantwoordelijke revalidatie, Eigen praktijk Sector van het Hoger Onderwijs Onderzoeksmedewerker aan Universiteiten en Universitaire instellingen Onderzoeker in klinische praktijk Richtlijnontwikkeling, RIZIV, mutualiteiten,

docent ergotherapie Verder studeren doctoraat Organisatie Samenwerkingsovereenkomst tussen verschillende Vlaamse universiteiten en hogescholen Organisatie schakeljaar: KU Leuven Organisatie masterjaar: UGent Organogram Het schakelprogramma Opleidingsspecifieke leerresultaten (OLRs) en opleidingsonderdelen (OPOs) 1. OLRs Wetenschappelijke leerlijn Code Leerresultaat

SW.1 inzicht hebben in de verschillende methoden van het wetenschappelijk onderzoek (kwalitatief en kwantitatief) en in onderzoeksethiek. SW.2 SW.3 Inzicht hebben in de statistische verwerking van verzamelde onderzoeksgegevens. wetenschappelijke onderzoeksliteratuur over ergotherapie en beroepsgerelateerde onderwerpen kritisch analyseren en interpreteren. SW.4 correct assessmentinstrumenten gebruiken SW.5 de doelmatigheid van de wetenschappelijke methoden aantonen voor ergotherapeutisch onderzoek. blijk geven van een analytisch en synthetisch vermogen en van een zelfstandig probleemoplossend vermogen. SW.6 SW.7 beschikken over een kritisch-reflecterende onderzoeksingesteldheid.

2. OLRs Management-leerlijn Code Leerresultaat SM.1 de structuur en de organisatie van de gezondheidszorg in Belgi kennen. SM.2 SM.3 kennis hebben van en inzicht hebben in het juridisch kader met betrekking tot gezondheidszorg het concept van occupatie linken aan de concepten van gezondheid en welzijn. SM.4 het ergotherapeutisch handelen binnen een interdisciplinair team evalueren. SM.5 de concepten van gezondheid en welzijn kaderen in een breed maatschappelijk kader en inzicht hebben in de benvloedende sociale, culturele en materile omgevingsfactoren als mogelijke oorzaak, gevolg, barrire en facilitator met betrekking tot welzijn en gezondheid.

SM.6 de principes van kwaliteitszorg, kwaliteitsverandering en kwaliteitsborging kennen en toepassen inzicht hebben in de principes van human resource management en deze toepassen in opleidingscontext SM.7 3. OLRs Innovatie-leerlijn Code Leerresultaat SI.1 in staat zijn om via research-based ergotherapeutisch assessment de mogelijkheden en de beperkingen van de clint en het clintsysteem te exploreren en inventariseren. De klinimetrische aspecten kennen en deze toepassen. SI.2 de verschillende ergotherapeutische praktijk- en procesmodellen beschouwelijk bevatten en hierover kritisch en ethisch verantwoord redeneren en een eigen visie ontwikkelen gebaseerd op literatuur en bestaande standaarden en protocollen. De opleidingsonderdelen (OPOs): Schakel ERGO Rol

Opleidingsonderdelen Studiepunten (SP) Semester 5 1 Kwantitatief onderzoek 1 4 1 Kwalitatief onderzoek 6 1 Kwantitatief onderzoek 2 5 2

Klinimetrie en assessment in de ergotherapie 6 2 Evidence based practice in de ergotherapie 4 1+2 Onderzoeksmethodologie in de ergotherapie 8 1+2 Personeelspsychologie, deel 1 4 1 Organisatiepsychologie, deel 1 4

1 Organisatie van de gezondheidszorg 3 1 Management van zorgprocessen 3 2 Theorien en modellen in de ergotherapie 5 2 Occupational Science 2 3 2 De wetenschappelijke rol Occupational Science 1

De management rol De innovatierol De opleidingsonderdelen Rol Opleidingsonderdelen De wetenschappelijke rol Occupational Science 1 De management rol De innovatierol SW1: inzicht hebben in de verschillende methoden van het wetenschappelijk onderzoek. Studiepunten Semester SW2: inzicht hebben in de statistische 5 verwerking 1van gegevens Kwantitatief onderzoek 1

4 1 Kwalitatief onderzoek 6 1 Kwantitatief onderzoek 2 5 2 Klinimetrie en assessment in de ergotherapie 6 2 Evidence based practice in de ergotherapie 4 1+2

Onderzoeksmethodologie in de ergotherapie 8 1+2 Personeelspsychologie, deel 1 4 1 Organisatiepsychologie, deel 1 4 1 Organisatie van de gezondheidszorg 3 1 Management van zorgprocessen 3

2 Theorien en modellen in de ergotherapie 5 2 Occupational Science 2 3 2 De opleidingsonderdelen Rol Opleidingsonderdelen De wetenschappelijke rol Occupational Science 1 De management rol De innovatierol SM1: de structuur en organisatie van de gezondheidszorg in

Belgi kennen Studiepunten Semester 5 1 Kwantitatief onderzoek 1 4 1 Kwalitatief onderzoek 6 1 Kwantitatief onderzoek 2 5 2 Klinimetrie en assessment in de ergotherapie

6 2 Evidence based practice in de ergotherapie 4 1+2 Onderzoeksmethodologie in de ergotherapie 8 1+2 Personeelspsychologie, deel 1 4 1 Organisatiepsychologie, deel 1 4 1

Organisatie van de gezondheidszorg 3 1 Management van zorgprocessen 3 2 Theorien en modellen in de ergotherapie 5 2 Occupational Science 2 3 2 De opleidingsonderdelen Rol

Opleidingsonderdelen De wetenschappelijke rol Occupational Science 1 De management rol De innovatierol SI2: de verschillende ergotherapeutische praktijk- en procesmodellen beschouwelijk bevatten Studiepunten Semester 5 1 Kwantitatief onderzoek 1 4 1 Kwalitatief onderzoek

6 1 Kwantitatief onderzoek 2 5 2 Klinimetrie en assessment in de ergotherapie 6 2 Evidence based practice in de ergotherapie 4 1+2 Onderzoeksmethodologie in de ergotherapie 8 1+2

Personeelspsychologie, deel 1 4 1 Organisatiepsychologie, deel 1 4 1 Organisatie van de gezondheidszorg 3 1 Management van zorgprocessen 3 2 Theorien en modellen in de ergotherapie 5

2 Occupational Science 2 3 2 Het masterprogramma Opleidingsspecifieke leerresultaten (OLRs) en opleidingsonderdelen (OPOs) 1. OLRs Wetenschappelijke leerlijn Leerresultaat In het kader van een multi- of unidisciplinair onderzoeksproject zelfstandig data verzamelen, verwerken en interpreteren MW.1.1 Zelfstandig een maatschappelijk relevante onderzoeksvraag opstellen gefundeerd vanuit de domeinspecifieke wetenschappelijke literatuur. MW.1.2 Volledig autonoom een transparant ergotherapeutisch onderzoeksvoorstel uitschrijven, rekening houdend met alle ethische aspecten. MW.1.3 Zelfstandig de adequate statistische toetsen(kwantitatief onderzoek) en analysetechnieken (kwalitatief onderzoek) selecteren en toepassen op de verzamelde data teneinde een antwoord te krijgen op de ergotherapeutische onderzoeksvraag.

MW1.4 De geanalyseerde onderzoeksresultaten op hun waarde beoordelen en relateren aan de bestaande literatuur met betrekking tot ergotherapie en occupational science. 2. OLRs Management leerlijn Leerresultaat Leidinggevende functie opnemen binnen een ergotherapeutische setting. MM.1.1 Kennis hebben van de samenwerkingsprocessen van werknemers en inzicht hebben in de verschillende manier van leidinggeven aan professionelen in de gezondheids- en welzijnszorg. MM.1.2 Plannen, organiseren en leiding geven aan professionelen in de welzijns- en gezondheidszorg (en specifiek de ergotherapiesetting) in het kader van beginnend leiderschap en hiervoor de volledige verantwoordelijkheid dragen. Volgens de principes van projectmanagement een project opstarten, begeleiden, uitvoeren, evalueren en bijsturen. MM.2.1 Rekening houdend met de specifieke context, subsidiring en accountability een beroepsgericht project opstarten, uitvoeren, evalueren en bijsturen vanuit de basisbegrippen van accrual accounting. MM.2.2 Een oordeel vormen over hoe een financieel-economische rapportering tot stand komt en hoe deze rapportering zicht geeft op de financile situatie van de ergotherapeutische setting om het financieel beheer van de dienst (en de welzijns- en gezondheidszorginstelling) zelfstandig te realiseren.

3. OLRs Innovatie leerlijn Leerresultaat Ergotherapeutische theorie- en praktijkmodellen analyseren, vergelijken en evalueren om vervolgens nieuwe of aangepaste modellen te kunnen ontwikkelen. MI.1.1 Op basis van wetenschappelijke literatuur en de doelgroep-gerelateerde toepasbaarheid een gefundeerde keuze maken uit de gepubliceerde ergotherapeutische praktijk- of procesmodellen en dit verwerken in het klinisch beslissingsproces. MI.1.2 De autonoom gekozen ergotherapeutische praktijk en procesmodellen integreren in de interventies binnen de relevante welzijns- en gezondheidszorginstellingen bij kinderen, volwassenen en bij ouderen en hiervoor verantwoordelijkheid dragen. MI.1.3 De onzekerheden, ambiguteit en de grenzen van de specifieke ergotherapeutische kennis erkennen en herkennen binnen een mono- en multidisciplinair kader en vanuit deze ingesteldheid via de juiste wetenschappelijk methodes een bijdrage leveren aan de body of knowledge van ergotherapie en/of occupational science. De opleidingsonderdelen (OPOs): masterjaar Rol Opleidingsonderdelen De wetenschappelijke rol Masterproef De management rol De innovatierol Studiepunten 20

Semester 1+2 Management binnen de gezondheidszorg Beleidsontwikkelingen in gezondheidszorg in nationaal en internationaal perspectief 3 2 Locatie Afh. van promotor Apen 4 2 Gent Economische aspecten van gezondheidszorg Non profit accounting Filosofische en ethische vraagstukken

in de ergotherapie Advanced practice in de ergotherapie Innovatie in de gezondheids- en welzijnszorg Internationalisering 4 1 Gent 6 5 1 1 Gent Gent 10 5 1 2 3

2 Gent Gent& Hasselt Gent& int. Even terug inzoomen op het schakelprogramma Referentie: https://www.tcea.org/blog/first-things-first/ Semesterindeling en leslocaties Schakel ERGO Opleidingsonderdelen SP Leslocatie + -uren Werkvorm Kwantitatief onderzoek 1 4 Leuven (52u) College + practica

Occupational science 1 5 Leuven (28u) College + paper Organisatie van de gezondheidszorg 3 Leuven (18u) College + opdracht Organisatiepsychologie, deel 1 4 Leuven (26u) Opdracht Kwalitatief onderzoek 6

Leuven (35u) College + paper Personeelspsychologie, deel 1 4 Leuven (26u) College + paper 1ste semester 26 2de semester Kwantitatief onderzoek 2 5 Leuven (39u) College + practica Management van zorgprocessen 3

Leuven (13u) College + paper Occupational science 2 3 Leuven (20u) College + paper Klinimetrie en assessment in de ergotherapie 6 Leuven (18u) College + paper Theorien en modellen in de ergotherapie 5 Leuven (18u) Pract. + presentatie + paper

22 JaarOPOs Evidence Based Practice in de ergotherapie 4 Leuven (26u) College Onderzoeksmethodologie in de ergotherapie 8 Leuven (24u) Practicum + paper 12 Programmagids Link programmagids (definitief vanaf 15 juli 2018)

o.a. inhoud, doelstellingen, evaluatievorm, algemeen uurrooster OPOs, ... Programmagids - online 15 juli 02/13/2020 Programmagids - online 15 juli Programmagids - online 15 juli Uurrooster Reguliere start Schakel EW - Inschrijven Eerste inschrijving in Schakel EW Inschrijving aan KU Leuven volgens procedure beschreven op: http://www.kuleuven.be/inschrijvingen/

Vanaf donderdag 16 augustus 2018 Universiteitshallen, Naamsestraat 22, 3000 Leuven Studenten betalen vaste kost voor inschrijving (+/- 236) en een voorschot op de studiepunten die zij opnemen ( +/- 11 per SP) Studenten met een buitenlands diploma volgen de procedure zoals beschreven op: https:// www.kuleuven.be/english/application ISP- IER Individueel studieprogramma (ISP) Overzicht OPOs opgenomen in 1 academiejaar (AJ) Toegang via KU Loket Samenstellen vanaf dinsdag 4 september 2018 Deadline: woensdag 12 oktober 2018 (3e woensdag van het AJ) Extra info ISP Individueel examenrooster (IER)

Persoonlijke examendata gekend bij start van AJ Examendata worden toegewezen Extra info IER Equivalente OPOs aan UGent Eventueel handig voor: Studenten die bij Gent in de buurt wonen Werkstudenten, vanwege verplaatsing Equivalente OPOs aan UGent - Overzicht BasisOPOs KU Leuven Titel OPO SP Kwantitatief onderzoek 1 (L03H7B) Kwantitatief onderzoek 2 (L03H8A)

4 5 Equivalente OPOs UGent Opleiding Titel OPO Schakelprogramma Master verpleeg- en vroedkunde GVO Management en Beleid van de Gezondheidszorg Schakelprogramma Master management en beleid van de gezondheidszorg Statistiek voor de gezondheidszorg: theorie (D012140) SP 4 Academiejaar

2017-2018! Tijdstip Les 1ste semester Woensdag 16.30u 19.30u Statistiek voor de gezondheidszorg: dataanalyse (D012534) 4 2de semester Maandag 16u - 19u Methodologie: kwantitatief onderzoek voor de gezondheidszorg (D012138) 5 1ste semester Maandag 13u - 16u Equivalente OPOs UGent - Inschrijven 1.

Inschrijven aan KU Leuven in Schakel EW (hoofdinschrijving) 2. Inschrijven als interuniversitair student aan UGent Stap 2 kan alleen als student zich reeds heeft ingeschreven in Schakel EW KU Leuven Student betaalt 2x vaste kost inschrijving (+/- 236) Herberekening studiegeld Te veel betaalde vaste kost wordt voor eind eerste semester teruggestort aan student Equivalente OPOs UGent - Aanvraag Aanvragen a.d.h.v. onderstaande tabel Bezorgen aan: [email protected] Naam XXX

Voornaam XXX Studentennummer XXX Opleiding Schakelprogramma: master in de ergotherapeutische wetenschap Basisopleidingsonderdeel Equivalent opleidingsonderdeel OPOnummer en titel OPO Naam instelling + opleiding waar het equivalent OPO aangeboden wordt OPOnummer en titel OPO UGent, Schakelprogramma Master management en beleid van de gezondheidszorg

D012138 Methodologie: kwantitatief onderzoek voor de gezondheidszorg XXX XXX Voorbeeld L03H8A Kwantitatief onderzoek 2 XXX Vrijstelling Personeelspsychologie, deel 1 Personeelspsychologie, deel 1 (eerste semester - 4stp) Alternatief = gelijkwaardig OPO volgen in AJ 2018-2019 met creditcontract UGent (OPO Human Resources Management - 5 SP uit Master Management en Beleid): http:// studiegids.ugent.be/2018/NL/studiefiches/D000141.pdf

In AJ 2019-2020: vrijstelling aanvragen voor Personeelspsychologie, deel 1 (P0M41A) uit Schakel ERGO o.b.v. behaalde credit op alternatief OPO in AJ 2018-2019 Eventueel handig voor: Studenten die bij Gent in de buurt wonen Werkstudenten, vanwege verplaatsing Vrijstelling Personeelspsychologie, deel 1 - Inschrijven 1. Inschrijven aan KU Leuven in Schakel EW (hoofdinschrijving) 2. Inschrijven als interuniversitair student aan UGent Stap 2 kan alleen als student zich reeds heeft ingeschreven in Schakel EW KU Leuven Student betaalt 2x vaste kost inschrijving (+/- 236) Vrijstelling Personeelspsychologie, deel 1 Opgelet!

Studiegeld - creditcontract interuniversitair student OPO Human Resources Management kan alleen onder creditcontract aan UGent worden gevolgd Student betaalt 2x vaste kost (van +/- 236) Student kan niet afstuderen van Schakel EW in het academiejaar waarin hij/zij het OPO Human Resources Management volgt Vrijstelling kan alleen worden aangevraagd in het academiejaar volgend op het academiejaar waarin student voor het OPO Human Recources Management is geslaagd Statuut interuniversitair student - Opgelet! Overlap mogelijk m.b.t. uurrooster en examenrooster tussen de OPOs van het reguliere programma (Schakel EW) en de OPOs die als interuniversitair student kunnen

gevolgd worden aan de andere instelling Er worden hiervoor gn wijzigingen of verplaatsingen aangebracht! Overige nuttige informatie Gast- en exchange account UGent Studenten Schakel EW krijgen standaard gast- en exchangeaccount aan UGent (ook zonder inschrijving als interuniversitair student) Bijv. om masterproefonderwerp te kunnen aanvragen Meer info - over account n masterproef - volgt later in de opleiding Herberekening studiegeld algemeen

Rond april kan student herberekening van het studiegeld verwachten op basis van het effectieve aantal opgenomen studiepunten in het betreffende academiejaar Flexibel studeren Diplomacontract Minimum 25 SP (opgelet: min 27 SP voor kinderbijslag) Studenten die aan het einde van het schakelprogramma gekomen zijn moeten altijd inschrijven onder diplomacontract als zij een getuigschrift wensen te ontvangen (zij kunnen ook voor < 25 SP inschrijven) Mogelijkheid om OPOs te tolereren Statuut student + sociaalrechterlijke gevolgen (kinderbijslag, studentenkaart, Toledo,) Creditcontract Interessant voor studenten die < 25 SP willen opnemen Creditcontract aanvragen? (puntje 1: contracttypes) Flexibel studeren Examencontract Alleen recht op het afleggen van examens Je mag de lessen niet bijwonen, geen studentenkaart, niet alle voordelen statuut student, Let op: niet alle vakken kunnen in examencontract worden opgenomen! Volgtijdelijkheidsvoorwaarden Bij alle contracten: rekening houden met volgtijdelijkheid OPOs (zie programmagids: beginvoorwaarden van het betreffende OPO). Bv. Kwantitatief onderzoek 2 Flexibel studeren of L03H7B

L03H7B: Kwantitatief onderzoek 1 02/13/2020 Flexibel studeren Werken en studeren Website werkstudenten (info + aanvraag) Flexibel traject: diplomacontract met < 25 SP mogelijk Aanvraag flexibel traject: mail naar [email protected] Examenspreiding: binnen en buiten examenperiode als nodig Voorwaarde: ten minste 80 uur per maand werken of aan het werk zijn voor ten minste de helft van wat binnen arbeidssector als voltijdse tewerkstelling geldt + min 25 SP opnemen Ondersteuning Info over studiefinanciering, opleidingscheques, tijdskrediet, betaald educatief verlof, zie website werkstudenten Betaald educatief verlof goedgekeurd Schakel ERGO voor AJ 2018-2019 Flexibel studeren Vrijstellingen EVK versus EVC EVK (vrijstellingen op basis van vroeger gevolgde opleidingen) EVK vrijstelling aanvragen? EVC (vrijstellingen op basis van eerder verworven competenties bv. beroepservaring) EVC vrijstelling aanvragen? Toledo - E-mail

Elektronische leeromgeving (Toledo) Info van de docent Algemene info schakelprogramma Info vanuit Dienst Studiebegeleiding en Onderwijsvernieuwing (DSO) en (examen)administratie Community Schakel Master ergotherapeutische wetenschap Community [email protected] Community Studiebegeleiding @FaBeR Gepersonaliseerd uurrooster

www.toledo.kuleuven.be Studentenmail Standaard: [email protected] Bijkomende informatie Onthaal start academiejaar Zie algemeen uurrooster en brief bij inschrijving Dinsdag 25/09: 10u - 11u30 Gebouw De Nayer (GBDN) 02.05 Website FaBeR http://faber.kuleuven.be/ i.h.b. Studentenportaal http://faber.kuleuven.be/studenten/

i.h.b. Onderwijs http://faber.kuleuven.be/onderwijs/ Bijkomende informatie KU Leuven FaBeR Helpdesk http://help.faber.kuleuven.be UGent Tot en met januari 2019: [email protected] Vanaf februari 2019: [email protected] Bijkomende informatie Studieruimte FaBeR Via draaitrap boven De Spuye

Recently Viewed Presentations

 • STAAR Review DAY 10 ORGANISMS AND ENVIRONMENTS TEKS

  STAAR Review DAY 10 ORGANISMS AND ENVIRONMENTS TEKS

  Why did the environmental changes in the early 1900's in England cause the "gray" peppered moth to decline, but the "black" peppered moth increased in population? Traits and Environmental Changes. Genetic trait for skin tone and skin cancer risk
 • Handling of fish on-board Quality and safety issues

  Handling of fish on-board Quality and safety issues

  Therefore, handling and holding of the raw ocean tuna are very important. * The slide shows flow diagram of handling and holding of the ocean tuna that is recommended by Canadian and Asia Pacific experts (Training materials on catching and...
 • Tolerance Analysis of Assemblies Using Kinematically-Derived ...

  Tolerance Analysis of Assemblies Using Kinematically-Derived ...

  Tolerance Analysis Kinematic Analysis Differences (Kinematic) Dimensions not allowed to vary Requires sensitivity to velocity inputs Multiple Position Analysis Research Objectives Model static assemblies with a kinematic modeler Extract tolerance sensitivities from a kinematic solver Perform tolerance analysis on a...
 • Part II: The English Reformation

  Part II: The English Reformation

  Catherine was the daughter of Ferdinand and Isabella of Spain Arthur died 6 months after he had married Catherine, in 1502 Catherine had a rich dowry—England could not risk letting it go back to Spain Later on, this would be...
 • Locational Marginal Pricing: The Texas Nodal Market

  Locational Marginal Pricing: The Texas Nodal Market

  Contingency Processing in CRR, DAM and SCED Shams Siddiqi, Ph.D. Crescent Power, Inc. ... Modified ERCOT proposal of modeling such contingencies in CRR/DAM with Generation Distribution Factors (GDF) based on AGC resource headroom - requires ERCOT to post GDFs and...
 • Clocking in and out - South Shore Pool Supply

  Clocking in and out - South Shore Pool Supply

  Put the wagon(s) with merchandise out in front of store (ex. chlorine tabs). Do not wheel through the store under any circumstance. Bring in any product needed to stock store. Vacuum rug if necessary.
 • Top 100 Network Security Tools - DC214

  Top 100 Network Security Tools - DC214

  Top 100 50 Network Security Tools Presentation By: MadHat Unspecific ([email protected]) ... . #22 Superscan SuperScan is a free Windows-only closed-source TCP/UDP port scanner by Foundstone. It includes a variety of additional networking tools such as ping, traceroute, http head,...
 • Chapter 17

  Chapter 17

  Assume the Bond is sold for $49,000 on April 30 of year 2. 1,000 Interest Revenue (4/12 of $3,000) LONG-TERM DEBT INVESTMENTS 1. Acquisition Market forces determine the price of a bond; this is almost NEVER the same as the...