Lärarutbildningsnämnden

Lärarutbildningsnämnden

Lrarutbildningsnmnden VFU-rdslag VT 11 1 www.lun.gu.se Nuvarande Lrarprogrammet (2001) Ca 3500 studenter HT11VT12 befintlig VFU-organisation 2 www.lun.gu.se Nya lrarutbildningen fyra examina fyra program Frskollrarexamen Grundlrarexamen Fritidshem 210 hp 180 hp Frskoleklass rskurs 3 240 hp rskurs 4-6 240 hp mneslrarexamen rskurs 7-9 270 hp Yrkeslrarexamen

Gymnasieskolan 300-330 hp 90 hp www.lun.gu.se Antagningstal HT 2011 Nya lrarutbildningen (totalt 652) Frskollrarexamen 125 Grundlrarexamen mneslrarexamen 175 252 Fritidshem Frskoleklass rskurs 3 rskurs 4-6 rskurs 7-9 Gymnasieskolan 50 50 75

114 138 Yrkeslrarexamen 50 Antagning senare del nuvarande Lrarprogrammet Korta programmet 65 www.lun.gu.se Programmens byggstenar Frskollrarexamen Grundlrarexamen Fritidshem F-3 rskurs 4-6 mneslrarexamen rskurs 7-9 Yrkeslrarexamen Gymnasieskolan Utbildningsvetenskaplig krna (60 hp) Verksamhetsfrlagd utbildning (30 hp) Frskolepedagogisk t omrde (120 hp) Fritidspedagogiskt omrde

(60 hp) mnesstudier (30 hp) 210 hp 180 hp mnes/ mnesd idaktisk a studier (150 hp) mnes-/ mnesdidaktiska studier (150 hp) mnes-/ mnesdidaktiska studier (180 hp) 240 hp 240 hp 270 hp mnes-/ mnesdidaktiska studier (210240 hp) 300330 hp 90 hp

5 www.lun.gu.se Frskollrarprogrammet www.lun.gu.se Frskollrarprogrammet Frskollrarprogrammets omrden fr studier Utbildningsvetenskaplig krna Verksamhetsfrlagd utbildning Frskolepedagogiskt omrde, inklusive examensarbete 60 hp 30 hp 120 hp/15 hp www.lun.gu.se Frskollrarprogrammet Teman inom det frskolepedagogiska omrdet Barns lek, kommunikation, sprk och literacitet Barns matematiska lrande Lek, lrande, utveckling och omsorg

Samverkan med vrdnadshavare, frskoleklass, fritidshem och skola Estetiska lrprocesser Natur, milj och teknik www.lun.gu.se Frskollrarprogrammet studiegng r Termin Pong 1 1 2 2 3 3 4 5 4 7 6 90 180 210 Utbildning Period 1 Period 2

UK1B FP 1:2 FP 4 FP 1:3 FP 6 UK4B UK2A FP 2:1 VFU FP 5 VFU VFU VFU UK3A UK1A UK2B FP 2:2 FP val GN* FP 1:1

FP 3:1 UK4A FP 3:2 UK3B XA FP val AN* FP FP val GN* val AN* www.lun.gu.se Grundlrarprogrammet www.lun.gu.se Grundlrarprogrammet Programmets tre inriktningar mot arbete i fritidshem mot arbete i frskoleklass och grundskolans rskurs 1-3 mot arbete i grundskolans rskurs 4-6 www.lun.gu.se Grundlrarprogrammet mnesstruktur Fritidshem Frskoleklass och k 13

Grundskolans k 46 Utbildningsvetenskaplig krna (60 hp) Verksamhetsfrlagd utbildning (30 hp) Fritidspedagogiska studier, inkl. examensarbete (60 hp) Valbara kurser (30 hp) Teknik Bild Musik Sljd Hem- o konsumentkunskap Idrott och hlsa mnes- och mnesdidaktiska studier (150 hp) mne- och mnesdidaktiska studier (150 hp) Svenska Matematik Engelska Sprk som kommunikativ resurs SO NO och teknik Examensarbete (2 st) Svenska Matematik Engelska Examensarbete (2 st) 30 hp 30 hp 15 hp 15 hp 15 hp 15 hp 30 hp

30 hp 30 hp 30 hp 30 hp Valbara kurser (30 hp) SO NO och teknik Bild Musik Sljd Hem- o konsumentkunskap Idrott och hlsa www.lun.gu.se Grundlrarprogrammet Teman inom det fritidspedagogiska omrdet Fritidshem som social praktik Kartlggning av fritidsverksamhet Sociala medier Kultur, kritik och kreativa uttrycksformer inom fritidshem Utomhuspedagogik Lrande, utveckling samt didaktiskt arbete med ls- och skrivutveckling och matematik i fritidshemmets verksamhet www.lun.gu.se Grundlrarprogrammet studiegng fritidshem r Termin Pong

1 1 2 2 3 3 4 5 6 90 180 Utbildning Period 1 Period 2 UK1B Fp 2 Fp 6 VAL Pr. est. VFU UK4A UK2A

Fp 3 VFU VAL Pr. est. UK2B UK4B VFU Fp 4 UK3B VAL Pr. est. UK3A XA Fp 1 UK1A Fp 5 VAL Pr. est. VFU www.lun.gu.se Grundlrarprogrammet studiegng frskoleklass rskurs 3 r

Termin Pong 1 1 2 2 3 3 4 5 90 4 6 7 180 8 210 Utbildnin g Period 1 Period 2 UK1B Ma F3 Sv F3

En F3 No F3 UK2A Ma F3 Sv F3 En F3 Tk F3 Sv/Ma F3 VFU UK3B So F3 UK3A Sv/Ma F3 UK1A VFU

So F3 UK4A XA1 VFU UK4B Sv F3 VFU Ma F3 Sv F3 XA2 Ma F3 UK2B www.lun.gu.se Grundlrarprogrammet studiegng rskurs 46 r Termin Pong 1 1

2 2 3 3 4 5 90 4 6 7 180 8 210 Utbildning Period 1 Period 2 UK1B Ma 46 En 46 VAL No/Tk, So, Pr. est. VFU

UK4A Sv 46 UK4B UK2A Ma 46 En 46 VAL No/Tk, So, Pr. est. UK2B UK3A Sv 46 VFU Sv 46 VFU UK3B VAL No/Tk, So, Pr.

est. En 46 XA1 Ma 46 XA2 Sv 46 UK1A VFU VAL No/Tk, So, Pr. est. En 46 Ma 46 www.lun.gu.se mneslrarprogrammet www.lun.gu.se mneslrarprogrammet Programmets tv inriktningar mot arbete i grundskolans rskurs 7-9 mot arbete i gymnasieskolan

www.lun.gu.se mneslrarprogrammet mneslrarprogrammets omrden fr studier rskurs 79 Gymnasieskolan Gymnasieskolan (ettmnes) Utbildningsvetenskaplig krna (60 hp) Verksamhetsfrlagd utbildning (30 hp) mnes-/mnesdidaktiska studier (180 hp) mnes-/mnesdidaktiska studier (210 hp) mne 1, inkl. tv examensarbeten (90 hp/30 hp) mne 2 (45 hp) mne 3 (45 hp) mne 1, inkl. tv examensarbeten (120 hp/30 hp) mne 2 (90 hp) 270 hp mne 1, inkl. tre examensarbeten (210 hp/45 hp) 300 hp www.lun.gu.se mneslrarprogrammet Inriktningarnas mnen rskurs 79

Gymnasieskolan Gymnasieskolan (ettmnes) Utbildningsvetenskaplig krna (60 hp) Verksamhetsfrlagd utbildning (30 hp) mnes-/ mnesdidaktiska studier (180 hp) Bild Religionskunskap Biologi Samhllskunskap Engelska Sljd Franska Spanska Fysik Svenska Geografi Svenska som andra sprk Hem- och konsumentkunskap Historia Teknik Idrott och hlsa Tyska Kemi Matematik Musik mnes-/ mnesdidaktiska studier (210 hp) Bild Biologi Engelska Filosofi Franska Fysik Geografi Historia Idrott och hlsa Italienska Kemi

Latin Matematik Musik Naturkunskap Religionskunskap Samhllskunskap Spanska Svenska Svenska som andra sprk Teater Tyska Bild Musik Teater www.lun.gu.se mneslrarprogrammet Hur kombinera och dimensionera mnen? Frordning (SFS 2010:544, bilaga 4) Avnmares bedmning (GR) mnenas omfattning i grundskola resp. gymnasieskola Medverkande institutioners nskeml Utbildningsplanering inom GU (hst-/vrmnen; uppdragstak) Tidigare studenters intressen Dimensionering utifrn Skolverkets bedmning av framtida behov HSV-beslutens nationella effekter www.lun.gu.se

mneslrarprogrammet (79) mneskombinationer antagning HT 2011 Svenska Matematik S1 SV SV SV S2 EN BI BI S3 SV2 TK KE S1 MA MA MA MA MA S2 EN BI BI FY FY S3 SV2 TK KE

TK KE Sljd Musik Spanska Idrott S1 ID ID ID ID ID S2 EN BI BI MA MA S3 SV2 TK KE TK KE S1 SL SL SL S2 EN BI MA

S3 SV2 TK TK S1 MU MU MU S2 EN MA MA S3 SV2 TK KE S1 SP SP S2 EN MA S3 SV2 SV2 mne 1 antagning HT 2011 Svenska Matematik Idrott Sljd Musik Spanska

www.lun.gu.se mneslrarprogrammet (79) mneskombinationer antagning VT 2012 Svenska Samhllsk Hem- och konsum S1 SV SV S2 EN EN S3 TY FR S1 SH SH SH SH S2 HI HI EN EN S3 RE GE RE

GE S1 HK HK HK HK S2 HI HI EN EN S3 RE GE TY FR Bild S1 BD BD BD BD S2 HI HI EN EN S3 RE GE TY FR

mne 1 antagning VT2012: Svenska Samhllskunskap Hem- och konsumentkunskap Bild www.lun.gu.se mneslrarprogrammet (Gy) mneskombinationer antagning HT 2011 Svenska Matematik S1 SV SV SV SV SV SV S2 SV2 TY FR SP ID NK S1 MA MA MA MA MA MA S2 SV2

TY FR SP ID NK mne 1 antagning HT2011 Svenska Kemi Matematik Biologi Engelska Fysik Latin Musik Teater Engelska Latin S1 EN EN EN EN EN EN S2 SV2 TY FR SP ID NK S1 LA LA

S2 FR SP Kemi Biologi Fysik Musik Teater S1 MU MU MU MU MU MU S1 TE TE TE S1 KE KE S2 MA NK S1 BI BI BI

S2 ID MA NK S1 FY S2 MA S2 SV2 TY FR SP MA NK S2 SV2 FR SP Ettmneskombination med frdjupning antagning HT 2011: Musik S1 MU S2 MU2 www.lun.gu.se mneslrarprogrammet (Gy) mneskombinationer antagning VT 2012

Svenska S1 SV SV SV SV SV S2 HI RE GE BD SP Ettmneskombination med frdjupning antagning VT 2012: Bild Samhllskunsk Engelska S1 SH SH SH SH S2 HI RE GE BD S1 EN EN

S2 BD SP S1 BD S2 BD2 mne 1 antagning VT2011 Svenska Samhllskunskap Engelska Bild (imnesstudier ettmneskomb) S1: om 120 hp S2. mnesstudier om 90 hp www.lun.gu.se mneslrarprogrammet studiegng rskurs 79 r Termin Pong Utbildning Period 1 Period 2 1 1 2 2 3

3 4 5 90 4 6 7 180 8 210 5 9 300 K1B S1 S1 S2 S2 S3 S3 S1 K3B K2A

S1 S1 S2 S2 S3 S3 S1 K4B VFU1 S1 VFU 2 S2 VFU 3 S3 XA1:1 K2B XA1:2 K3A VFU4 S1 K1A

S2 K4A S3 www.lun.gu.se mneslrarprogrammet studiegng gymnasieskolan r Termin Pong Utbildning Period 1 Period 2 1 1 2 2 3 3 4 5 90 4 6 7 180

5 8 9 210 10 210 300 K1B S1 S1 S2 S2 S1 S1 S2 S2 K3B K2A S1 S1 S2

S2 S1 S1 S2 S2 K4B VFU1 S1 VFU 2 S2 VFU 3 S1 XA1:1 S2 S1 K1A S2 K4A S1 VFU4

XA1:2 K3A S2 K2B www.lun.gu.se Yrkeslrarprogrammet www.lun.gu.se Yrkeslrarprogrammet Yrkeslrarprogrammets omrden fr studier Utbildningsvetenskaplig krna 60 hp Verksamhetsfrlagd utbildning 30 hp 78 undervisningsmnen i gymnasieskolans yrkesprogram www.lun.gu.se Yrkeslrarprogrammet Gymnasieskolans yrkesprogram Barn- och fritidsprogrammet Bygg- och anlggningsprogrammet El- och energiprogrammet Handels- och

administrationsprogrammet Hantverksprogrammet Hotell- och turismprogrammet Industritekniska programmet Naturbruksprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet VVS- och fastighetsprogrammet Vrd- och omsorgsprogrammet www.lun.gu.se Yrkeslrarprogrammet studiegng r 1 Termin 2 1 2 3 Pong 90 Utbildning Period 1 K1A VFU1

K4A VFU2 K2B VFU4 Period 2 K2A K1B K3A K3B K4B VFU4 www.lun.gu.se Verksamhetsfrlagd utbildning (VFU) 30 hp (minst 15 hp mnesrelaterade) ([Fritidshem], F3, 46, 79, Gy) VFU skall gras som srskilda kurser www.lun.gu.se Verksamhetsfrlagd utbildning (VFU) Den nya lrarutbildningen i vid Gteborgs universitet: VFU frdelad p fyra tillfllen ver hela utbildningstiden Kursansvariga institutioner beslut ej klart Srskilda VFU-kursplaner skall skrivas fram (riktlinjer kommer) VFU-utredning tillsatt av rektor rapport 15 mars nnu inga beslut avseende VFU i Lrarutbildningsnmnden

www.lun.gu.se Verksamhetsfrlagd utbildning (VFU) VFU i Gteborg frdjupat samarbete med skolan i den nya lrarutbildningen VFU-utredning 15 mars (Olle Holmberg) Huvudpunkter i utredningen studentperspektiv kad frdjupning och koncentration inom VFU-kurserna VFU-placering i en skola VFU i ett eller mjligen tv mnen i mneslrarutbildningen Obligatoriska praxisseminarier med fokus p problematisering och integration HFU/VFU www.lun.gu.se Verksamhetsfrlagd utbildning (VFU) VFU i Gteborg frdjupat samarbete med skolan i den nya lrarutbildningen VFU-utredning 15 mars (Olle Holmberg) Huvudpunkter i utredningen kad samverkan med skolhuvudmn VFU i ett strre sammanhang Skolutveckling (msesidigt utbyte) Koppling till Regionalt utvecklingscenter (RUC) www.lun.gu.se Verksamhetsfrlagd utbildning (VFU) VFU i Gteborg frdjupat samarbete med skolan i den nya lrarutbildningen VFU-utredning 15 mars (Olle Holmberg) Frslag avseende vergripande administration LUN br ha vergripande ansvar fr VFU LUN br ha fr vergripande kontakt och avtal med skolhuvudmn Ett kraftfullt administrativt system fr placering och kontakt mellan olika aktrer br tas fram www.lun.gu.se

Verksamhetsfrlagd utbildning (VFU) VFU i Gteborg frdjupat samarbete med skolan i den nya lrarutbildningen VFU-utredning 15 mars (Olle Holmberg) VFU-kursansvar / genomfrande Ansvar fr VFU-kurser br frlggas till institution inom relevant mne/omrde Alla VFU-perioder br vara frlagda till en skola och tydligt relateras till mnes- och krnkurser www.lun.gu.se Verksamhetsfrlagd utbildning (VFU) VFU i Gteborg frdjupat samarbete med skolan i den nya lrarutbildningen VFU-utredning 15 mars (Olle Holmberg) Frslag avseende VFU-ledare och samordnare VFU-ledarfunktionen br sktas av universitetsanstllda lrare som ansvarar fr kursen och ven utfr examinationen VFU-samordnarfunktionen br finnas kvar www.lun.gu.se LUN:s kompetensutvecklingspaket KIL www.lun.gu.se Lrarutbildningens organisation vid Gteborgs universitet LUN:S UPPDRAG: ANSVAR FR LRARUTBILDNING BESTLLARROLL FRDELNING AV MEDEL KVALITETSSKRING OCH KVALITETSUTVECKLING www.lun.gu.se

Lrarutbildningens organisation vid Gteborgs universitet Rektor/Styrelse LUN Programsamordning (Programledare) Kursansvar Medverkande institutioner och skolverksamheter 41 www.lun.gu.se Kurs- och programutvecklingens ansvarsniver Linjeansvar Utvecklingsansvar Lrarutbildningsnmnden Programrdsgruppen Kvalitetskonferenser Programsamordnande institutioner Programrd Programkonferenser Kursansvariga institutioner Kursarbetslag Kurs-/mneskonferenser www.lun.gu.se

Lrarutbildningens organisation vid Gteborgs universitet PROGRAMSAMORDNING PROGRAMSAMORDNANDE INSTITUTIONER: Frskollrarprogrammet IPKL Grundlrarprogrammet IDPP och IPKL Yrkeslrarprogrammet IPS mneslrarprogrammet KULT och Inst fr svenska sprket 43 www.lun.gu.se Lrarutbildning = skolutveckling Universitetsutbildning Skolforskning VFU Samordnare LLU Skolledare msesidig nytta Kompetensutveckling Behrighet KIL / RUC Rektorsutbildning Forskningscirklar CUL Doktorander Licensiander Skollektorer Legitimation Mentorer www.lun.gu.se

Recently Viewed Presentations

 • Kindergarten Curriculum Night September 12, 2016 Agenda Introduction

  Kindergarten Curriculum Night September 12, 2016 Agenda Introduction

  Use letter-sound connections to make simple words. Begin to spell high-frequency words correctly using the word wall. Write left to right and top to bottom. Begin to use spaces between words. Begin to use capital letter at the beginning of...
 • Lecture 1 Describing Inverse Problems

  Lecture 1 Describing Inverse Problems

  the first uses a priori information to choose spiky factors, called varimax factors. the second uses factor analysis to find the "most important" patterns in spatial-temporal data. Part 1: Creating Spiky Factors ... The s(x, i) is the ith profile.
 • Value Chain and Vertical Integration

  Value Chain and Vertical Integration

  Value Chain and Vertical Integration. Edward S. Pearsall, discussant. I am an economist and independent consultant. The views expressed here are my own and do not necessarily represent the opinions of the U.S. Postal Regulatory Commission (PRC).
 • The Crime Scene - bsapp.com

  The Crime Scene - bsapp.com

  The Crime Scene bsapp.com Approaching a Crime Scene Approaching a Crime Scene Personal Safety and the well being of victims Preserve and Isolate the crime scene Record the crime scene Recording the Crime Scene Photographs Sketches Notes Rough Sketch to...
 • GCSE Mathematics Route Map Higher Tier Teaching Order

  GCSE Mathematics Route Map Higher Tier Teaching Order

  simplify expressions using the rules of surds expand brackets where the terms may be written in surd form solve equations which may be written in surd form Candidates should be able to: Teachers own notes answer questions related to any...
 • Developing an Algorithm Objectives In this chapter you

  Developing an Algorithm Objectives In this chapter you

  Developing an Algorithm Objectives In this chapter you will be able to: Introduce methods of analyzing a problem and developing a solution Develop simple algorithms using the sequence control structure Introduce methods of manually checking the developed solution Defining the...
 • Human Factors Notes Part 2 - Hanover College Psychology ...

  Human Factors Notes Part 2 - Hanover College Psychology ...

  Rehearsal. Type I or maintenance rehearsal: rote repetition. Type II or elaborative rehearsal: attempt to relate the new material to already learned material. Images. forming visual images with item to be remembered can be a very effective way to learn...
 • INTEGRATING CARE ACROSS MID NOTTINGHAMSHIRE Transforming Care for

  INTEGRATING CARE ACROSS MID NOTTINGHAMSHIRE Transforming Care for

  Each VW would be led by a community matron and a core team including physio, Band 5 nurses, Rehab, Social care and Support workers. ... West Team Go Live. ... Integration - a means to an end, not an end...