BIAŁKA - Simulation

BIAŁKA - Simulation

Biaka Opracowano na podstawie: Gawcki J., Hryniewiecki L. (red.): ywienie czowieka. Podstawy nauki o ywieniu, PWN, Warszawa 1998 Sikorski Z. (red.), Chemia ywnoci, WNT, Warszawa, 2007 Aminokwasy egzogenne (niezbdne) Musz by dostarczane z poywieniem, poniewa organizm ich nie syntetyzuje S to: 1.

Fenyloalanina 2. Izoleucyna 3. Leucyna 4. Lizyna 5. Metionina 6. Treonina 7. Tryptofan 8. Walina

Aminokwasy wzgldnie egzogenne (wzgldnie niezbdne) S wytwarzane w organizmie, ale w szczeglnych warunkach, np. podczas szybkiego wzrostu lub choroby ich ilo jest niewystarczajca S to: Histydyna konieczna w duych ilociach podczas wzrostu i niektrych chorobach Arginina i seryna na ktre wzrasta zapotrzebowanie w stresie i niektrych chorobach Aminokwasy endogenne

(nie niezbdne) Pozostae aminokwasy - powstaj w organizmie w wystarczajcych ilociach z odpowiednich prekursorw Podzia biaek Proste: Zoone:

Fibrylarne Globularne: waciwe: albuminy, globuliny, gluteliny, prolaminy, histony polipeptydy: protaminy lipoproteiny glikoproteiny fosfoproteiny

chromoproteiny metaloproteiny nukleoproteiny Warto odywcza biaek Warto odywcza biaka zaley od: 1. iloci i wzajemnych proporcji aminokwasw egzogennych zawartych w danym biaku

2. stopnia uwolnienia i wchonicia aminokwasw podczas procesw trawienia w przewodzie pokarmowym, czyli od strawnoci biaka Warto odywcza biaek Biaka penowartociowe to takie, ktre zawieraj wszystkie niezbdne aminokwasy w ilociach i proporcjach zblionych do zapotrzebowania

czowieka Zapewniaj one utrzymanie organizmu przy yciu oraz zapewniaj prawidowy wzrost i rozwj S to biaka jaja, mleka, misa i ryb Warto odywcza biaek Biaka czciowo niepenowartociowe mog zawiera wszystkie niezbdne aminokwasy ale jeden lub cz z nich moe wystpowa w niedostatecznych

ilociach Zapewniaj one utrzymanie organizmu przy yciu ale nie s wystarczajce dla jego prawidowego wzrostu S to biaka pszenicy i yta zawierajce mao lizyny, kukurydzy niedobr tryptofanu i lizyny, ryuniedobr lizyny i treoniny Warto odywcza biaek Biaka niepenowartociowe to biaka nie zawierajce lub zawierajce minimalne iloci

aminokwasw niezbdnych Nie zapewniaj ycia organizmowi Takim biakiem jest elatyna Denaturacja biaek Powoduj j takie czynniki jak: Promieniowanie jonizujce Ultradwiki Temperatura i odczyn rodowiska Jony, detergenty, rozpuszczalniki organiczne Wskutek ich dziaania nastpuje dysocjacja

oligomerw na podjednostki, rozwinicie acuchw polipeptydowych oraz zniszczenie struktur fadowych i heliksowych Denaturacja biaek Obrbka i przetwarzanie ywnoci powoduj na og nieodwracaln denaturacj biaek i ich reakcje z innymi skadnikami ywnoci Denaturacja biaek

Denaturacja biaek jednak jest czsto wykorzystywana w przetwrstwie ywnoci do inaktywacji enzymw katalizujcych niepodane reakcje np. oksydazy difenolowej, ktra przyczynia si do enzymatycznego ciemnienia owocw i warzyw Waciwoci funkcjonalne biaek Waciwoci funkcjonalne to takie

waciwoci, dziki ktrym w produkcie spoywczym zawierajcym biaka podczas obrbki technologicznej powstaj podane cechy sensoryczne Biaka uczestnicz w tworzeniu wygldu zewntrznego produktu, barwy, soczystoci i tekstury ywnoci, a take cech reologicznych podczas rozdrabniania, mieszania, formowania surowcw i produktw ywnociowych Waciwoci funkcjonalne biaek

Rozpuszczalno Wodochonno elowanie Emulgowanie lipidw Tworzenie piany Zmiany zachodzce wskutek ogrzewania wpyw na warto ywieniow biaka Korzystny wpyw: W czasie obrbki cieplnej w optymalnych warunkach powstaj w ywnoci podane cechy sensoryczne barwa, zapach, smak Denaturacja cieplna na og zwiksza strawno

biaka Ogrzewanie unieczynnia biakowe skadniki antyywieniowe, m.in. inhibitory proteaz (w rolinach strczkowych, ziemniakach) Obrbka cieplna prowadzi do inaktywacji niepodanych w danym produkcie enzymw, np. lipaz czy proteaz W czasie ogrzewania zostaj zniszczone niektre toksyny endogenne i bakteryjne Zmiany zachodzce wskutek ogrzewania wpyw na warto ywieniow biaka Niekorzystny wpyw: Nadmierne ogrzewanie produktw bogatych w biako powoduje

zmniejszenie biologicznej dostpnoci wielu aminokwasw, wskutek utrudnienia ich trawienia przez enzymy Biologiczna dostpno aminokwasw zmniejsza si istotnie na og po dugotrwaym ogrzewaniu w temp. 115-1300C w czasie co najmniej kilku godzin Skutki utleniania biaek Niektre utlenione aminokwasy siarkowe mog nie by przyswajane

Zniszczenie innych aminokwasw wskutek utlenienia zmniejsza warto biologiczn biaka

Recently Viewed Presentations

 • Title Page - Texas Children's Hospital

  Title Page - Texas Children's Hospital

  Reagan-Steiner S, Yankey D, Jeyarajah J, et al. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2016;65:850-858. ... Several studies have been conducted on the IDM model in many different science related fields, not just vaccine hesitancy, and it has very little impact...
 • 中考词汇题串讲PPT - koolearn.com

  中考词汇题串讲PPT - koolearn.com

  A. food B. furniture C. hamburger B nearby ne 近,否定系列 near neighbor next new negative A. food mood good wood neighborhood 妹妹心情good,我在树林吃food, 遇见我附近的neighborhood。 Good food in wood puts me in a happy mood. B. furniture C. hamburger sandwich * 谜底是...
 • The Humanities: An Introduction to the Adventure

  The Humanities: An Introduction to the Adventure

  Instruments or voices? Where? For What Purpose? Form of composition? Music Genres: symphony, mass, concerto, opera, oratorio Melody: musical ideas, themes, motifs Dance Popular? Ballet? Modern? Relation between dance and music? Mimetic? Movements compose a whole?
 • MENU SELECT FROM THE TOPICS BELOW Overview Regional

  MENU SELECT FROM THE TOPICS BELOW Overview Regional

  In a meta-analysis of 11 studies by Golding (1999), the author reported a weighted mean prevalence of 63.8% for PTSD among abused women (most of the study populations were recruited from domestic violence shelters or services). The prevalence of PSTD...
 • Introduction - National Chengchi University

  Introduction - National Chengchi University

  Switched network Interconnection of networks * Strategies Circuit switching original telephone network carry bit streams Packet switching store-and-forward messages each node first receives a complete packet over some link stores the packet in its internal memory forwards the complete packet...
 • Rules and procedures for TAs - phylab.uottawa.ca

  Rules and procedures for TAs - phylab.uottawa.ca

  Put back together the steel ball, the level, the foam mat and thegoggles near the wooden box. Push back the time of flight pad towards the center of the table. Also push back the meter stick/support assembly. Please recycle scrap...
 • Sonnet Review - Ms. DeMay's IB 12 Classroom Page

  Sonnet Review - Ms. DeMay's IB 12 Classroom Page

  Sonnet is a 14 line poem written in iambic pentameter. Employs one of several rhyme schemes. Adheres to a tightly structured thematic organization. The poet introduces at least one . volta (or a jump or shift in direction of the...
 • Bit Stuffing and Applications to Constrained Codes

  Bit Stuffing and Applications to Constrained Codes

  We will use as our constraint, binary (d,k) codes, although our technique applies to a much wider class of codes. We will begin with plain vanilla bit stuffing which gives rates strictly less than capacity. Then we show how bit...