Bezpečnost práce v chemické laboratoři

Bezpečnost práce v chemické laboratoři

Organizace vuky Vyuujc: RNDr. Petr mejkal, PhD. RNDr. Simona Hybelbauerov, PhD. RNDr. Pavel Tepl, PhD. Pomcky: - Skripta Didaktika a technika chemickch pokus (H. trnctov, J. Halbych) - Laboratorn pl - Pezvky obuv vhodn do laboratoe Termny vuky: nvrh: vuka kad tden 2.10. (vod), 9.10., 16.10., 23.10., 30.10., 6.11., 13.11., 20.11. (konec semestru 9.1.2014) Podmnky zpotu Proveden experiment 7 tmat z obecn a anorganick chemie (31 experiment, viz seznam)

Protokoly uznan 26 z 28, 3 z obecn chemie s pstroji Zpotov test nad 60% Seznmen s bezpenost prce v chemick laboratoi stvrdit podpisem Bezpenost prce v chemick laboratoi Bezpenost prce pi praktick vuce chemie Zkladn pokyny pro zajitn bezpenosti prce v chemickch laboratoch stanovuje esk technick norma SN O1 8003. Zsady bezpen prce ve koln laboratoi upravuje dle laboratorn d. Zkladn pravidla prce v chemick laboratoi Nejst, nept, nekouit.

Svzan vlasy, pevnou pracovn obuv. Pouvat ochrann pomcky pl, ochrann brle/tt, rukavice. Seznmit se s obsahem lkrniky. Dleit telefonn sla: 150 hasii 155 zchranka 158 policie 112 tsov voln. Dodrovat pokyny veden praktika a dodrovat pracovn postup experiment. Udrovat podek na pracoviti. Zkladn pravidla prce v chemick laboratoi Pi zahvn st ndob smrovat od sebe a ostatnch. Nenechvat pracovit bez dozoru.

Pi edn kyselin vdy lt kyselinu do vody! Cizm osobm vstup do laboratoe zakzn. Prce v laboratoi pouze pokud to zdravotn stav umouje. Dodrovat pedpisy pro prci s nebezpenmi ltkami. Pracovat jen s oznaenmi chemikliemi. Pehled zkon a nazen upravujcch zachzen s chemickmi ltkami Zkon . 350/2011 Sb. , o chemickch ltkch a chemickch sms Vyhlka . 402/2011 Sb., o hodnocen nebezpench vlastnost chemickch ltek a chemickch sms a balen a oznaovn nebezpench chemickch sms

Zkon . 258/2000 Sb., o ochran veejnho zdrav, ve znn pozdjch pedpis Zkon . 133/1985 Sb., o porn ochran, ve znn pozdjch pedpis Zkon . 185/2001 Sb., o odpadech a o zmn nkterch zkon, ve znn pozdjch pedpis Nazen vldy . 467/2009 Sb., kterm se pro ely trestnho zkonku stanov, co se povauje za jedy a jak je mnostv vt ne mal u omamnch ltek, psychotropnch ltek, ppravk je obsahujcch a jed Novkov Zdenka, Prucek Robert: Chem. listy, 107, 471 475, 2013. Nebezpen vlastnosti chemikli Platnost zkona . 350/2011 Sb. o chemickch ltkch

a chemickch smsch a o zmn nkterch zkon. (chemick zkon). Platnost evropsk smrnice . 1907/2006 o registraci, hodnocen, povolovn a omezovn chemickch ltek, o zzen Evropsk agentury pro chemick ltky. Charakter nebezpenosti chemickch ltek definuj Rvty, pop. jejich kombinace. Pokyny pro bezpen zachzen s nebezpenmi chemickmi ltkami definuj S-vty, pop. jejich kombinace. Nebezpen vlastnosti ltek klasifikace dle zkona .350/2008 Sb. 1. fyzikln-chemick vlastnosti Vbun Oxidujc Extrmn holav Vysoce holav Holav

E Dichroman amonn, TNT, azid olovnat O Kyslk, peroxid vodku, manganistan draseln F+ Vodk, oxid uhlenat, methan, acetylen, ether Sodk, draslk, hexan, benzen, aceton F R10

- Prkov hlink, amoniak, styren, octov kyselina 2. Toxikologick vlasnosti T+ Brom, bl fosfor, nikotin, kyanidy Toxick T Olovo, sirouhlk, oxid uhlenat, methanol Zdrav kodliv

Xn Jod, oxid manganiit, chloroform, kofein C Amoniak, hydroxid sodn, kyselina srov Drdiv Xi Chlorid vpenat, kyselina adipov Senzibilujc R42, R43

- Beryllium, chlormethan Karcinogenn Karc. kat. 1-3 - Hydrazin, dichroman amonn, formaldehyd Mutagenn Mut. kat. 1-3 -

Dichroman amonn, azobenzen Toxick pro reprodukci Rep. kat. 1-3 - Chroman olovnat, octan olovnat, hexan Vysoce toxick rav 3. Ekotoxikologick vlastnosti Nebezpen pro ivotn prosted

N nebo R52, R53, R59 Chlor, amoniak, dichroman draseln, chroman draseln, nitrotoluen, resorcin Klasifikace a oznaovn ltek a sms Klasifikace dle Nazen Evropskho parlamentu a Rady (ES) . 1272/2008 ve znn pozdjch pedpis: rozen nebezpench fyziklnch vlastnost pojem ppravek nahrazen pojmem sms oznaen charakteru nebezpenosti chemickch ltek a sms: vstranm symbolem nebezpenosti signlnm slovem - dv rovn: nebezpe a varovn standardn vta o nebezpenosti (H-vty) - vta piazen dan td a kategorii nebezpenosti, kter popisuje povahu nebezpenosti dan nebezpen ltky nebo smsi, ppadn i vetn stupn nebezpenosti

pokyny pro bezpen zachzen (P-vty) - vta popisujc jedno nebo vce doporuench opaten pro minimalizaci nebo prevenci nepznivch ink zpsobench expozic dan nebezpen ltce nebo smsi v dsledku jejho pouvn nebo odstraovn Fyzikln nebezpenost Holav plyny, kategorie 1 Holav aerosoly, kategorie 1, 2 Holav kapaliny, kategorie 1, 2, 3 Holav tuh ltky, kategorie 1, 2 Samovoln reagujc ltky a smsi, typy B, C, D, E, F Samozpaln kapaliny, kategorie 1 Samozpaln tuh ltky, kategorie 1 Samozahvajc se ltky a smsi, kategorie 1, 2 Ltky a smsi, kter pi styku s vodou uvoluj holav

plyny, kategorie 1, 2, 3 Organick peroxidy, typy B, C, D, E, F Nebezpenost pro zdrav Akutn toxicita (orln, dermln, inhalan), kategorie 4 Drdivost pro ki, kategorie 2 Podrdn o, kategorie 2 Senzibilizace ke, kategorie 1 Toxicita pro specifick clov orgny jednorzov expozice, kategorie 3 Podrdn dchacch cest Narkotick inky Nebezpenost pro ivotn prosted

Nebezpen pro vodn prosted - akutn, kategorie 1 - chronicky, kategorie 1, 2 Ostatn symboly vbuniny raviny oxidujc ltky jedovat ltky stlaen plyny drdiv ltky ltky s neznmmi

vlastnostmi Mon nebezpe v laboratoi Nebezpe vbuchu - ist a such ndoby - monost odstupu od aparatury - ochrann pomcky Nebezpe prudk oxidace - ist chemiklie - such a ist ndoby - monost odstupu od aparatury - ochrann pomcky Nebezpe ohn - znalost pouit hascho pstroje - prce s menmi objemy holavin - mimo ohe Mon nebezpe v laboratoi

Nebezpe otravy - dodrovn bezpenostnch pedpis a hygienickch zsad - jedy uzamen a nutn evidence spoteby Nebezpe poleptn - peliv istota a prce v rukavicch - edn vdy kyselina do vody, zahvn velmi opatrn Nebezpe porann sklem - pozor! Hork sklo vypad stejn jako studen! - ochrana rukou tkaninou, rukavicemi, obliej ttem i brlemi Nebezpe pi pouvn ostatnch pomcek a pstroj - kahan nebezpe poplen i zaplen Nutn znalost nebezpenosti ltek pi nhodnm styku!!! Likvidace odpad

istika odpadnch vod - kanystr na halogenovan rozpoutdla - kanystr na nehalogenovan rozpoutdla - do vlevky vylvat mnostv dle nazen OV Prvn pomoc v chemick laboratoi Poleptn oka - dlouh vplach oka - zavoln odborn pomoci - nedoporuuje se pouit neutralizanch roztok Poleptn tla - odstrann potstnnho odvu - omvn proudem vody a nsledn pouit neutralizanch roztok - poleptan msto pekrt sterilnm obvazem a doprava k lkai Poplen - uhaen plamene a odstrann holavin - poplen msto chladme vodou/cel ponome pod vodu - odv se nestrhv!!!

- pekryt poplenin sterilnm obvazem - nepodvme tekutiny Oteven porann - zastavit krvcen a zabrnit infekci rny - men rny omyjeme vodou a steriln oetme - vt rny neomvme, krvcen zastavme tlakovm obvazem i krtidlem a lka Pi nadchn kodlivch ltek - postien na erstv vzduch a uvolnme odv - uml dchn a lka Nutn zznam o razu v chemick laboratoi!!!

Recently Viewed Presentations

 • Parent Portal Access - nbed.nb.ca

  Parent Portal Access - nbed.nb.ca

  Director of Curriculum and Instruction Dianne Kay would want a DEDICATED resource to review each teacher's Gradebook prior to opening the Parent Portal in OHS. Determine Roles: Marc Michaud / Jeff Holder. ... Teacher/Parent email impact?
 • Initial Steps Toward Computational Discovery of Genetic ...

  Initial Steps Toward Computational Discovery of Genetic ...

  Initial Steps Toward Computational Discovery of Genetic Regulatory Networks in Pancreatic Islet Development. Georg Gerber, PhD. Gifford Laboratory, MIT CSAIL. April 9, 2009. Outline. Goals. Expression data overview. TF-TF interaction networks. pair-wise mutual information ... Initial Steps ...
 • Latitude and Polaris

  Latitude and Polaris

  1) Yellowstone Hot spot (in North America) 2) Bouvet Hot spot (South of Africa) 3) Tasman Hot spot (Off east coast of Australia) I. Polaris: The North Star Brightest star in the sky. Always in the northern sky. It is...
 • Hair, Fibers and Paint - Mrs. Klatt's Science Page

  Hair, Fibers and Paint - Mrs. Klatt's Science Page

  These two people started off with hair of the same length and went without a haircut for 18 months: the man's hair grows only to his collar before it falls out naturally, but the woman's anagen period is clearly much...
 • certifications - medcom.uiowa.edu

  certifications - medcom.uiowa.edu

  Manleena Ahluwalia Peggy Ballinger Jennifer Black Debra Brokaw Colleen Charkowski Beth Hackfort Amy Hogrefe Sun Hwa Kwak Sandra Lilienthal Donna Nevins Joy Pearson Janet Pittman-F
 • He - Welcome to Wintec Research Archive - Wintec Research Archive

  He - Welcome to Wintec Research Archive - Wintec Research Archive

  Spoke Maori but was caned and punished in school. Fought in World War Two. ... Brought up by the state from five years old. Decided to change the cycle. ... Tinana. Physical. Whanau. Environment. Feel ugly. Feel violated. Feel dirty....
 • Lanterman-Petri-Short Act (LPS)

  Lanterman-Petri-Short Act (LPS)

  to any public or private agency or practitioner for mental health services, either by direct application in person, or by referral from any other public or private agency or practitioner. ... LPS T-Con 30 days- GD. 5350 "Permanent" LPS Conservatorship(1...
 • Presentazione di PowerPoint

  Presentazione di PowerPoint

  CUORE (Cryogenic Underground Osservatory for Rare Events) and CUORICINO E.Fiorini, Neutrino 2004 Paris , June 17, 2004 For searches on neutrinoless bb decay , WIMPs and axions interactions and on rare nuclear events