2. Achub Fi PPT

2. Achub Fi PPT

Achub Fi Brwydr dros gyfiawnder: Stori Stephen Lawrence Maer cyfan yn dechrau ar noson o wanwyn ym 1993. Yn hwyr ar 22 Ebrill roedd myfyriwr Lefel A 18 oed or enw Stephen Lawrence ai ffrind Duwayne Brooks ar eu ffordd adref ar l treulior diwrnod gydai gilydd.. Roedd y bechgyn yn rhuthro i ddal bws yn ardal Eltham yn ne ddwyrain Llundain roedd Stephen eisoes yn hwyr pan ddaeth criw o bobl ifanc gwyn iw cyfarfod.

Ymosododd y criw arStephen. Gwyliodd Duwayne wedi rhewi ac mewn synod am funud cyn i un or criw ifanc gwyn redeg ar ei l. Yn llawn ofn ac adrenalin llwyddodd Stephen, gael ei hun yn rhydd wrth i Duwayne ei annog i redeg i ffwrdd. Ond roedd wedi ei guron wael ac yn gwaedun drwm. Ar l 200 llath disgynodd mewn pwll o waed ac yno bu farw. Cafwyd ymchwiliad gan y llywodraeth ac yna adroddiad or enw Adroddiad Macpherson. Dilynodd Deddf Cysyltiadau Hiliol (Diwygio) 2000 o ganlyniad i hyn. 2

Pam ydych chin meddwl y digwyddodd y llofruddiaeth yma? Rydw i am wybod Gydach partner awgrymwch 2 gwestiwn yr ydych chi am ei

ofyn am yr erthygl Trafodwch Mewn parau: Beth syn gwneud pob un ohonoch yn unigryw yn amgylchedd eich dosbarth? Beth syn debyg

rhyngoch chi a phobl eraill yn y dosbarth? ADBORTH 4 Beth yw Rhagfarn? Rhagfarn yw barn afresymol am berson neu grwp o bersonnau sydd wedii ffurfio ymlaen llaw heb

unrhyw wybodaeth wirioneddol or unigolyn neur grp. 5 Trafodwch A wnaethoch sn am unrhyw bwyntiau a allai arwain at wahaniaethu?

6 Gwahaniaethu yw . trin pobl yn wahanol ar sail eu haelodaeth gwirioneddol neu ganfyddedig o grp. Achosion gwahaniaethu???? Ffactorau Dylanwad

1 Dillad 2 Rhyw 3 Lliw gwallt

4 Cyfeiriadedd rhywiol 5 Diwylliant 6

Taldra/pwysau 7 Trawsrywiol 8 Anabledd/Teulu 9

Crefydd Annhe Eithaf Tebyg bygol Tebyd ol o Iawn 10 Lliw croen 11 Gweithion galed yn yr ysgol 12 Gwisgo sbectol

8 Gweithgaredd Cardiau Senario Gwahaniaethu Mewn parau/grwpiau darllenwch y cardiau senario. Trafodwch yn eich parau/grwpiau. Beth ddigwyddodd yn y senario? Pa fath o ragfarn sydd wedi digwydd? Sut ydych chin meddwl bod y cymeriad/au yn teimlo?

Beth fyddech chin cynghorir cymeriad/au i wneud? Beth fyddech chin cynghorir cymeriad/au i bedio gwneud? 9 1 Stori Anya and Joe 10 2 Stori Stacey

11 3 Stori Seren 12 4 Stori Jamie 13

5 Stori Kieran 14 6 Stori Tanya 15 7 Stori Margo 16

8 Stori Gareth 17 9 Story Ravi 18 10 Stori Kayleigh

19 Nawr ystyriwch y wybodaeth ganlynol: Dangosodd arolwg o bobl ifanc hoyw, lesbiaidd neu deurywiol a gynhaliwyd ym 1996 bod: 48% wedi profi trais treisgar 61% wedi dioddef aflonyddu 90% wedi cael eu galwn enwau oherwydd

eu rhywioldeb 50% o ymosodiadau treisgar yn ymwneud chyd fyfyrwyr 40% o ymosodiadau wedi digywdd yn yr ysgol Canfuwyd bod 60% o hunanladdiadau disgyblion yn y DU wedi eu cysylltun uniongyrchol i fwlio homoffobig. 21 A gawsoch chi eich synnu

gan y manylion hyn? Pleidlais ddosbarth Mewn parau trafodwch pam fod y grwpiau hyn yn debygol o ddioddef bwlio a thrais. Trafodwch unrhyw grwpiau eraill a all ddioddef bwlio. 22 Brwydro yn erbyn Hilaeth

Mewn parau awgrymwch 2 adeg posibl lle gall hiliaeth ddigwydd. Adroddwch yn l ir dosbarth. 23 Lenny Henry a

Hiliaeth Beth sydd angen i chi ei wneud yngln hiliaeth yw ei wrthod. Mae rhai pobl yn dweud Fydda i ddim yn gadael iddo effeithio arna i'. Ond maen rhaid i chi ddwued rhywbeth pan fyddwch yn meddwl fod rhywun yn bod yn fwriadol atgas. Mae grwpiau cyfoedion yn wahanol iawn wedir cyfan, mae nhwn ffrinidiau i chi! Felly, beth syn rhaid i chi ei

ddweud yw Rydw in anghyfforddus iawn gydar hiwmor yna ac yn ei weld yn atgas. Allwch chi roir gorau iddi?' Ac weithiau bydd coegni, fel Ydw, rydw in cario gwaywffyn gan fy mod yn dod o Dudley, ac fe fyddwn ni bob amser yn cerdded i lawr y stryd gyda gwaywffyn yn gweithio. Yn y byd go iawn gallwch gael eich brifo. Rhaid i chi weithredu cerdded allan, gwneud rhywbeth. Does dim rhaid i chi ddioddef. 24

Mewn parau trafodwch ac atebwch y cwestiynau canlynol: Yn y senario, ym mha ffordd profodd y cymeriad hiliaeth? Sut maer cymeriad yn teimlo? Beth ddylair cymeriad wneud? Beth all yr ysgol wneud i helpur cymeriad? Mae Ibraim yn fachgen du 13 oed sydd

wedi symud o Tunisia gydai rieni i ysgol yng Nghymru. Mae Saesneg gyn ail iaith iddo ac felly maen rhaid iddo gael cymorth ychwanegol gan adran anghenion dysgu ychwanegol yr ysgol. Mae wedi ei chael hin anodd gwneud ffrindiau oherwydd dy broblem iaith ac mae wedi cael ei alwn enwau gan ddisgyblon eraill. Maen fachgen mawr am ei oed ac yn amlwg ymhlith ei gyfoedion, a bydd yn mynd yn rhwystredig oherwydd y problemau cyfathrebu. Gall y

rhwystredigaeth yma olygu ei fod yn colli ei dymer, syn golygu ei fod yn mynd i drafferth yn yr ysgol. Maen teimlon ofnus ac yn unig ar adegau a chaiff ei adael allan fwyfwy gan ei gyfoedion. Maen teimlo nad ywn ffitio yn yr ysgol gan nad oes llawer o ddisgyblion yno sydd naill ain ddu neu ddim wedi eu geni yng Nghymru. Clywodd grp o fechgyn yn gwneud hwyl am ben ei acen yn yr ystafelloedd newid ac yn chwerthin am ben ei daldra, dywedodd un bachgen ei fod

yn drewi. Maen teimlo fel rhedeg i ffwrdd. Mae Svetlana yn ferch 15 oed o Rwmania a symudodd i fyw yng Nghymru yn ddiweddar gydai theulu. Mae ei thad yn feddyg ac mae ganddo ddisgwyliadau mawr gan ei ferch. Roedd hin nerfus iawn yngln dechrau yn ei hysgol newydd gan fod y pennaeth wedi dweud mai hi oedd y disgybl cyntaf iddynt ei gael o

Ddwyrain Ewrop. Gwnaeth ei nerfusrwydd iddi ymddangos fel na bai am fod gydar disgyblion eraill. Dechreuodd un ferch si ei bod yn Sipsi, ai bod yn byw mewn carafan ar dir gwastraff wrth y gamlas lleol. Wedi 5 wythnos nid oes neb yn siarad a hi oni bai i wneud rhyw sylw cas am ei

chefndir diwylliannol (yn l pob sn). Mae hin pryderun fawr am yr ysgol ac mae hyn yn cael effaith ar ei marciau. Mae Calvin yn fachgen 14 oed sydd wedi symud ysgol o fewn Abertawe, lle maen byw. Mae ei fam yn wyn ai dad o darddiad Asiaidd. Yn ddiweddar mae wedi clywed sylwadau amhleserus yn cael eu gwneud am ei dad gan rai or bechgyn hn yn dilyn noson rieni ddiweddar. Roedd y sylwadau hiliol wedi ei frifo. Ers y noson rieni mae wedi profi sylwadau hiliol amdano, rhain ei alwn derfysgwr. Maent yn gwneud hwyl am ei ben gyda disgyblion eraill sydd, er fod Calvin yn teimlo eu bod yn anghyfforddus gyda hyn, ddim yn ei

gefnogi. Mae ei ffrindiau wedi dweud wrtho am eu hanwybyddu. Yn ddiweddar cafodd ei ddilyn adref or ysgol gan griw o fechgyn, buont yn aros tu allan iw d yn gwneud hwyl am ei ben ac am ben ei deulu. Pan ddaeth ei dad allan dywedodd y bechgyn bethau atgas wrtho a rhedeg i ffwrdd. Mae Calvin yn teimlon ffwyfwy anhapus ac anniogel yn yr ysgol ac yn ei gymuned. Yn ddiweddar mae wedi derbyn negesuon testun cs ac mae sylwadau anfoesgar wedi cael eu postio ar ei dudalen Facebook. Roedd rhai or negeseuon yn fygythiol eu natur. Bellach mae Calvin wedi bod yn teimlon anhapus ac anniogel tra yn yr ysgol ac yn ei gymuned.

Beth all ysgolion eu gwneud i leihau achosion o hiliaeth? Datrysiad Ch Mewn grwpiau mapiwch eich syniadau Am fwy o wybodaeth ewch i www.schoolbeat.org

Recently Viewed Presentations

 • P10505 Cold Pressure Fusing II Final Design Review

  P10505 Cold Pressure Fusing II Final Design Review

  Low tech option of a large caliper for quick measurement. Update on Deformation. Main Roller. Deflection. 0° 90° 180° 270° < 0.5 thou < 0.5 thou < 0.5 thou <0.5 thou.
 • Plant Pigment Chromatography and Photosynthesis

  Plant Pigment Chromatography and Photosynthesis

  Palisade Mesophyll: elongated parenchyma cells, upper part of leaf. Spongy Mesophyll: loosely arranged parenchyma cells, contains air spaces for Co2 and oxygen to flow through, larger spaces around stomata. Lower Epidermis: similar structure to the upper epidermis
 • Spiritual Gifts

  Spiritual Gifts

  Matt Carroll Candy Riedlinger Kastiney Smith. Olibia Bardwell Josh Ward Sheri Overman. Tracy Domit Karl Wrisley Tracy Domit Lex Areta Meaghan Ward Rachel Miller Sally Sullivan Shelly Williams Stephanie Payne Healing. Miracles. Tongues. Bill Riedlinger Rick Bardwell Interpretation of Tongues....
 • Spec-C, Handel-C, SystemC: A Comparative Study

  Spec-C, Handel-C, SystemC: A Comparative Study

  Spec-C, Handel-C, SystemC : A Comparative Study By: Nikola Rank 13 March 2006 What is a Hardware Description Language(HDL)? A textual approach to describing electrical circuits.
 • Nutrition as a Determinant of Successful Aging: The

  Nutrition as a Determinant of Successful Aging: The

  H Payette3, A Khalil3, B Shatenstein1, I Dionne3, M Brochu3, J Morais2, G Ferland1, T Fulop3, K Gray-Donald2, D Jacques3, MJ Kergoat1, D Tessier3, R Wagner3. Nutrition and Successful Aging Research Section, Quebec Network for Research on Aging and 1University...
 • The Role of Financial Markets in the Economy

  The Role of Financial Markets in the Economy

  Financial Markets and Economic Activity A. Broad Asset Categories B. Rates of Return and Asset Pricing C. Asset Demands D. Asset Supplies III.A. Broad Asset Categories Money Bonds Equity Money Medium of Exchange Store of Value Unit of Account Bonds...
 • Urgent & Emergency Mental Health Care in the

  Urgent & Emergency Mental Health Care in the

  CYP. Recommendation . 18: By 2020/21, no acute hospital is without all-age . mental health liaison . services in emergency departments and inpatient wards. At least . 50 per cent of acute hospitals . are meeting the 'core 24' service...
 • DSP the Brave New World Acknowledgements Country [Auntie

  DSP the Brave New World Acknowledgements Country [Auntie

  Social Security Rights Victoria Inc. Previously The Welfare Rights Unit . Inc. Founded in 1987 (Changed name 2009) Specialist CLC . ... CFS. Morbidity . DSP 2012 Changes - Practical . Much. harder tables - effectively if you qualified under...