Transcription

החוקה של אוניברסיטת תל אביב עמוד פרק כללי 2 חבר הנאמנים 3 הסנא ט 12 הוועדה המרכזת 21 הוועד המנהל 22 ההנהלה 29 הנשיא 30 הרקטור 33 הדקאנים 36 ראשי יחידות אקדמיות 38 בעלי תפקידים נוספים 43 הוראות כלליות 46 הוראות מעבר 49 הנוסח העדכני של החוקה אושר על ידי חבר הנאמנים של אוניברסיטת תל אביב , בישיבתו מיום .25.5.2005 בסעיפים אשר תוקנו לאחר ,25.5.2005 מופיע מועד התיקון לצד הסעיף המתוקן .

2 החוקה של אוניברסיטת תל אביב פרק כללי .1 אוניברסיטת תל אביב (להלן " : האוניברסיטה") היא מוסד להשכלה גבוהה שהוכר כדין , ומטרתה לקיים ולפתח חינוך , הוראה ומחקר בכל שטחי המדע והתרבות . .2 -- 2.1 האוניברסיטה שואפת ליצירת תרבות של שיוויון וסביבת הוראה , לימוד ומחקר , חופשית מדעות קדומות ומאפליה , ללא הבדל דת , גזע ומין . 2.2 האוניברסיטה מבוססת על עקרון החופש האקדמי . .3 האוניברסיטה היא תאגיד על - פי חוק המועצה להשכלה גבוהה , תשי"ח ,1958- והיא תהיה כשרה לתבוע ולהיתבע , לרכוש ולהחזיק נכסים ולהוציאם מרשותה , להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל משא ומתן משפטי או אחר . .4 האוניברסיטה תהיה מוסמכת לעסוק בהוראה , במחקר ובכל מעשה לשם קידום המדע והתרבות והפצתם , ובמיוחד - 4.1 להקים , לקיים ולנהל יחידות לימוד ומחקר , מכונים , מעבדות , בתי - חולים , בתי הוצאה לאור , ספריות , אוספים ומוזיאונים , גנים בוטאניים וזואולוגיים ומתקני ספורט , ולבצע כל פעולה מדעית , חינוכית , משקית או מנהלית הדרושה לכך . 4.2 לקבוע תכניות הוראה ומחקר , שיטות הוראה ולימוד וכללים לקבלת תלמידים . 4.3 להעסיק סגל עובדים , אקדמי ומנהלי , קבוע וזמני , למנות מורים , חוקרים ואנשי מנהל ולקבוע את דרגותיהם . 4.4 להעניק דרגות אקדמיות , תארים אקדמיים , תעודות , דיפלומות ואישורים . 4.5 להעניק תוארי כבוד וכיבודים אחרים במקרים מיוחדים . 4.6 להעניק מלגות , מענקים ופרסים . 4.7 לשתף פעולה עם מוסדות אחרים להוראה ולמחקר , להתקשר עמם או לצרפם . 4.8 לפרסם ולנצל תוצאות מחקר בכל דרך שהיא . 4.9 לעודד ולארגן פעולות לשם הפצת השכלה ברבים . 4.10 לקבוע סדרי נוהג ונוהל בכל יחידותיה ומוסדותיה ולפקח על המשמעת של עובדיה ותלמידיה .

3 .5 4.11 לעודד פעולות ספורט ונופש וכל פעולות אחרות לשם קידום בריאותם , רווחתם ושלומם של עובדיה ותלמידיה . 4.12 להקים אגודות וחברות , נאמנויות וקרנות ולהשתתף בהן . 4.13 לקבל הקצבות , מענקים , מתנות , תרומות , עזבונות והלוואות . 4.14 לגבות דמי לימוד ותשלומים אחרים עבור שירותי מחקר והוראה או כל שירות אחר . האוניברסיטה תהיה מורכבת מיחידות לימוד ומחקר ראשיות ומשניות - לרבות פקולטות , בתי - ספר , מחלקות , חוגים ומכונים - וכן ממוסדות אחרים כמפורט בסעיף .4.1 חבר הנאמנים .6 -- 6.1 ( )9.5.2010 חבר הנאמנים הוא הגוף העליון של האוניברסיטה . 6.2 ( )9.5.2010 חבר הנאמנים הוא גוף בלתי תלוי , ויפעל במסגרת הסמכויות שהוענקו לו על - פי חוקה זו . 6.3 הרכב חבר הנאמנים : חבר הנאמנים יהיה מורכב מחברים שהם תושבי ישראל (להלן " : חברים ישראליים") ומחברים מחו"ל . תקופת כהונה של כל חבר בחבר הנאמנים תהא שנתיים . .7 6.4 ( )9.5.2010 ( )19.5.2016 חבר הנאמנים רשאי לקבוע מזמן לזמן את מספר חבריו . 6.5 ( )9.5.2010 חבר הנאמנים יקבע מזמן לזמן את הקריטריונים הנדרשים לכהונה של חבריו בחבר הנאמנים . -- 7.1 ( )19.5.2009 ( )18.5.2014 ( )19.5.2016 מספר החברים הישראליים בחבר הנאמנים לא יעלה על חמישים אחוזים ( )50% מסך כל חברי חבר הנאמנים .

4 ¼ (רבע) מתוך החברים הישראלים , לכל היותר , יהיו חברי הסגל האקדמי של האוניברסיטה (להלן " : חברים אקדמיים") , שייבחרו על ידי הסנאט . 7.2 החברים הישראליים הנבחרים של חבר הנאמנים שפג תוקף תפקידם , יוכלו להיבחר מחדש לתקופת כהונה נוספת , וכן הלאה ללא הגבלה . 7.3 ( )18.5.2014 ( )19.5.2016 בכל מושב קבוע של חבר הנאמנים , יגיש יו"ר חבר הנאמנים את המלצת ועדת המינויים בנוגע למועמדים הישראליים שאינם חברים אקדמיים , המוצעים כחברים . בכל מושב קבוע של חבר הנאמנים יגיש הסנאט את רשימת חברי הסגל האקדמי שנבחרו כחברים בחבר הנאמנים . החברים הישראלי ם בחבר הנאמנים , שאינם חברים אקדמיים , ייבחרו בבחירות גלויות (בהרמת יד) . המועמדים שיקבלו את מספר הקולות הגבוה ביותר בבחירות הם שיהיו חברי חבר הנאמנים . יו"ר חבר הנאמנים יהא רשאי להורות על קיומן של בחירות חשאיות . 7.4 -- )19.5.2016( 7.4.1 לא אוייש או התפנה לפני הזמן מקומו של חבר ישראלי , שאינו חבר אקדמי , עקב פטירה או התפטרות או מסיבה אחרת , רשאי הוועד המנהל , על - פי המלצת יו"ר חבר הנאמנים או הנשיא , לבחור חבר חדש למלא מקום כאמור עד המושב הקבוע הראשון לאחר הבחירה כאמור . לא אוייש או התפנה מקומו של חבר ישראלי אקדמי , יבחר הסנאט חבר חדש למלא מקום כאמור . לעניין סעיף זה , מקום בחבר הנאמנים יהיה פנוי אם זה מקומו של חבר הסגל האקדמי שחדל להימנות עם סגל זה . 7.4.2 בכל מושב קבוע יחליט חבר הנאמנים אם לאשרר את בחירת החברים הישראלים החדשים שאינם חברים אקדמיים , שנבחרו על ידי הוועד המנהל מאז המושב האחרון של חבר הנאמנים . )19.5.2016( 7.4.3 החברים הישראלים שאינם חברים אקדמיים , שנבחרו על ידי הוועד המנהל ואושררו כאמור בסעיף 7.4.2 לעיל , יכהנו בתפקידם מיום בחירתם ועד לתום שנתיים מיום אישרור בחירתם על ידי חבר הנאמנים . 7.4.4 החברים ה אקדמיים , שייבחרו על ידי הסנאט יכהנו בתפקידם מיום בחירתם ועד לתום שנתיים ממושב חבר הנאמנים בו נמסרה ההודעה על בחירתם .

5 .8 -- 8.1 חבר הנאמנים יבחר , על - פי המלצות ועדת המינויים , חברים חדשים מחו"ל לתקופת כהונה ויהיה רשאי לשוב ולבחור חברים מחו"ל , שתקופת כהונתם תמה , לתקופות כהונה נוספות ללא הגבלה . 8.2 ( )19.5.2016 מבלי לגרוע מהוראות סעיף 8.1 דלעיל , חברים חדשים מחו"ל יוכלו להיבחר לחבר הנאמנים על - פי החלטת הוועד המנהל בהתאם להמלצת יו"ר חבר הנאמנים או הנשיא . בכל מושב קבוע , יחליט חבר הנאמנים אם לאשרר את בחירת החברים החדשים מחו"ל שנבחרו מאז המושב האחרון של חבר הנאמנים . החברים מחו"ל שנבחרו על - פי החלטת הוועד המנהל ואושררו כאמור , יכהנו בתפקידם מיום בחירתם ועד לתום שנתיים מיום אישרור בחירתם על ידי חבר הנאמנים . .9 -- 9.1 ( )9.5.2010 ( )18.5.2014 יו"ר חבר הנאמנים , הנשיא , יו"ר הוועד המנהל , הרקטור והפרו - רקטור יכהנו , מכח תפקידם , בחבר הנאמנים ובכל אחת מועדות חבר הנאמנים , למעט בוועדת הקבע שתוקם באופן האמור בסעיף 13.5 בחוקה זו . 9.2 דקאני הפקולטות יכהנו , מכח תפקידם , כחברים בחבר הנאמנים . 9.3 ( )19.5.2016 חברים המכהנים בחבר הנאמנים מכח תפקידם , בהתאם לסעיף זה , לא ייכללו במניין החברים הישראליים והחברים מחו"ל על - פי סעיף .7 9.4 ( )19.5.2009 ( )19.5.2016 לא יכהנו בחבר הנאמנים חברי סגל אקדמי של האוניברסיטה מעבר למספר חברי הסגל האקדמי האמורים בסעיף 7.1 לחוקה , ומעבר למספר נושאי התפקידים האמורים בסעיף 9 לחוקה . מספרם של עובדי אוניברסיטה נוספים שאינם מקרב חברי הסגל האקדמי של האוניברסיטה , לא יעלה על חמישה אחוזים ( )5% מחברי חבר הנאמנים . 9.5 ( )19.5.2009 ( )19.5.2016 לא יכהנו כחברים בחבר הנאמנים חברים בוועדים / בארגונים השונים באוניברסיטה (כמו ועד העובדים המנהלי , ארגון הסגל האקדמי הבכיר וארגון הסגל האקדמי הזוטר) .

6 .10 יו"ר חבר הנאמנים , המשנים לו וסגניו : 10.1 ( )19.5.2016 ( )18.5.2017 יו"ר חבר הנאמנים ימונה לתקופת כהונה של ארבע ( )4 שנים; עם תום תקופת כהונתו יוכל יו"ר חבר הנאמנים לשוב ולהתמנות לתקופת כהונה נוספת אחת של ארבע ( )4 שנים . במקרה כאמור , תוקם ועדת חיפוש שהמלצתה תובא לאישור חבר הנאמנים , כאמור בסעיף .10.4 במקרים חריגים בהם יידרש מינוי יו"ר חבר הנאמנים שלא במהלך המושב הקבוע של חבר הנאמנים , תסתיים כהונתו במועד מושב חבר הנאמנים הקבוע הסמוך ביותר לתום כהונתו . 10.2 המשנים והסגנים ליו"ר חבר הנאמנים ייבחרו לתקופת כהונה של שנתיים , ועם תום תקופת כהונתם , יוכלו להיבחר מחדש וכן הלאה , בכפוף לאמור בסעיף 10.3 להלן . 10.3 ( )18.5.2014 יו"ר חבר הנאמנים , המשנים והסגנים ליו"ר חבר הנאמנים , לא יוכלו לכהן בתפקידם יותר מאשר שמונה ( )8 שנים רצופות . 10.4 יו"ר חבר הנאמנים : 10.4.1 מינוי יו"ר חבר הנאמנים : ( )19.5.2009 ( )19.5.2016 יו"ר חבר הנאמנים יהיה איש ציבור . לצורך מינויו של יו"ר חבר הנאמנים תוקם ועדת חיפוש של חמישה ( )5 חברים , שהרכבה יהיה כדלהלן : - איש ציבור מהארץ או מהעולם , שיכהן כיו"ר ועדת החיפוש . יו"ר ועדת החיפוש יוצע על ידי הנשיא ויו"ר הוועד המנהל ויאושר על ידי חבר הנאמנים באמצעות הוועדה המתמדת . - ארבעה ( )4 חברים , חברי חבר הנאמנים , מהם שני חברים אקדמיים שיוצעו על ידי חבר הנאמנים באמצעות ועדת המינויים של חבר הנאמנים , ויאושרו על ידי חבר הנאמנים באמצעות הוועדה המתמדת . 10.4.2 הצעת ועדת החיפוש למינוי יו"ר חבר הנאמנים , תתקבל ברוב של חברי ועדת החיפוש . הצעת ועדת החיפוש שתתקבל באופן האמור בסעיף זה תובא לאישור חבר הנאמנים . אושרה הצעת ועדת החיפוש על ידי חבר הנאמנים , ימנה חבר הנאמנים את יושב הראש . )19.5.2016( 10.4.3 סעיף זה הועבר לפרק שעניינו "הוראות מעבר" וממוספר שם כסעיף 81 א . 10.4.4 העברת יו"ר חבר הנאמנים מתפקידו :

7 חבר הנאמנים , על - פי החלטת שני שלישים (⅔) מהמשתתפים בהצבעה , יהיה רשאי להעביר את יושב ראש חבר הנאמנים מתפקידו , לפני תום תקופת כהונתו , ובלבד שהקוורום שיידרש לקבלת החלטה זו יהיה 100 מחברי חבר הנאמנים , לפחות . 10.5 בחירות למשנים ולסגני יו"ר חבר הנאמנים : 10.5.1 ליו"ר חבר נאמנים , יהיו עד שני משנים ועד שבעה סגנים . 10.5.2 ועדת המינויים תגיש לחבר הנאמנים , בראשיתו של מושב קבוע , את הצעותיה לאיוש הכהונות של משנים וסגנים ליו"ר חבר הנאמנים . 10.5.3 כל חבר מקרב חברי חבר הנאמנים , יוכל להציע לוועדת המינויים מועמד או מועמדים לאיוש הכהונות של משנים וסגנים ליו"ר חבר הנאמנים שלגביהן יתקיימו בחירות באותו מושב . 10.5.4 לא קיבלה ועדת המינויים מועמדות שהוגשה בהתאם לסעיף 10.5.3 לעיל , רשאים כל עשרים וארבעה ( )24 חברים להציע בצוותא מועמד לבחירה על ידי חבר הנאמנים . 10.5.5 הצעת מועמדים לתפקידים האמורים לעיל , תעשה בהסכמת יו"ר חבר הנאמנים . )19.5.2016( 10.5.6 אם יהיה יותר ממועמד אחד למי מכהונות של משנים וסגנים ליו"ר חבר הנאמנים , ייערכו הבחירות בהצבעה חשאית , במושב הקבוע של חבר הנאמנים . במקרה בו יהיה מועמד אחד לכהונה כאמור , תיערך הצבעה גלויה (בהרמת יד) , אלא אם כן הורה יו"ר חבר הנאמנים על קיומה של הצבעה חשאית . .11 סמכויות חבר הנאמנים : ( )18.5.2014 סמכויותיו של חבר הנאמנים הינן : ( )19.5.2016 11.1 לאשר תיקונה ו / או שינויה של חוקה זו , על - פי המלצות הוועד המנהל כאמור בסעיף 33.5 שלהלן , ובלבד ש : 11.1.1 הקוורום הנדרש לאישור תיקון ו / או שינוי החוקה יכלול לפחות רבע (¼) מהחברים הישראלים בחבר הנאמנים . אם בתום חצי שעה ממועד תחילת הישיבה לא יהיה קוורום , ניתן יהיה להורות על העברת הנושא להצבעה אלקטרונית , כאמור בסעיף 14.11 לחוקה זו . 11.1.2 יצביעו בעד אישור תיקון ו / או שינוי החוקה לפחות שני שלישים (⅔) מהמשתתפים בהצבעה (למעט נמנעים) . 11.1.3 ככל שנדרש קוורום או רוב גבוה יותר לאישור נושא כלשהו על ידי חבר הנאמנים בחוקה זו , יידרש קוורום או רוב גבוה יותר כאמור , גם לתיקון או שינוי של הסעיף הרלוונטי בחוקה זו .

8 11.2 עשרים ( )20 מחברי חבר הנאמנים יהיו רשאים להציע הצעות בדבר שינוי החוקה . במקרה כזה , יתקיים הליך השינוי בהתאם להוראות סעיף 33.5 להלן וסעיף 11.1 לעיל . 11.3 לדאוג ולסייע למימון תקציבי האוניברסיטה . 11.4 לתאם פעולות של אגודות ידידי האוניברסיטה בארץ ובחו"ל ולהמליץ על הקמת אגודות ידידים חדשות . 11.5 לאשר את המלצת ועדת החיפוש למינוי יו"ר חבר הנאמנים ולמנותו , כאמור בסעיף .10.4.1 11.6 להעביר את יו"ר חבר הנאמנים מתפקידו , כאמור בסעיף .10.4.4 11.7 לבחור משנים וסגנים ליו"ר חבר הנאמנים , כאמור בסעיף .10.5.1 11.8 לאשרר את בחירת הנשיא . 11.9 ( )19.5.2016 סעיף זה הועבר לפרק שעניינו "הוראות מעבר" וממוספר שם כסעיף 81 ב . 11.10 לאשר הענקת תארי כבוד . 11.11 למנות אישים , שעשו שירות נעלה לאוניברסיטה , כנאמני כבוד בעלי הזכות , בין היתר , להיות מוזמנים לכל מושב ממושבי חבר הנאמנים , אך ללא זכות הצבעה בהם . אחת לשנה , תבחן ועדת המינויים את רשימת נאמני הכבוד , ועל - פי המלצותיה יהיה חבר הנאמנים רשאי להוסיף , מזמן לזמן , לרשימה זו או לגרוע ממנה . .12 דיווחים לחבר הנאמנים : חבר הנאמנים : 12.1 יקבל דיווחים שנתיים בדבר אופן הנהלת ענייניה של האוניברסיטה , עסקיה ונכסיה , וידון בהם . 12.2 יקבל דיווחים שנתיים בדבר התוכניות והתקציבים הרב שנתיים לפיתוח האוניברסיטה , וידון בהם . 12.3 יקבל דיווחים שנתיים בדבר התוכניות השנתיות ובדבר התקציבים השנתיים הרגילים לפיתוח האוניברסיטה , וידון בהם . 12.4 יקבל דיווחים שנתיים בנוגע להקמת גופים אקדמיים חדשים , לרבות יחידות לימוד ומחקר , קתדרות ומינוי המופקדים עליהם , וכן יקבל דיווחים בנוגע לשינוי מבנה גופים אקדמיים קיימים , אם יש בשינוי מבנה גופים אלה השלכות כספיות , וידון בהם . 12.5 יקבל דו"ח שנתי בדבר הפעולות האקדמיות של האוניברסיטה , ובדבר הסדרים מהותיים בין האוניברסיטה לבין גופים אחרים , וידון בהם .

9 .13 ועדות חבר הנאמנים : 13.1 ( )9.5.2010 אלה ועדות חבר הנאמנים : ועדה מתמדת ועדה לעניינים אקדמיים ולענייני מחקר ופיתוח ועדה משפטית ועדת כספים ועדה לענייני סטודנטים ועדה לפיתוח האוניברסיטה ועדת קרנות ונאמנויות ועדת מינויים - ועדת קבע 13.2 המושב הקבוע של חבר הנאמנים יהיה רשאי להקים ועדות נוספות וועדות אד - הוק ) (AD-HOC לטיפול בנושאים שייקבעו על ידי המליאה . 13.3 ( )18.5.2014 ועדת המינויים תהיה של אחד - עשר ( )11 חברים , מהם יו"ר חבר הנאמנים , הנשיא , יו"ר הוועד המנהל והרקטור בתוקף תפקידם , ושבעה ( )7 חברים , ששניים ( )2 מהם יימנו עם חברי הסגל האקדמי של האוניברסיטה , שייבחרו על ידי חבר הנאמנים ממושב קבוע אחד למושב הקבוע הבא , בהתאם להצעת הוועדה המתמדת . 13.4 יושבי הראש של הוועדות יהוו ועדה מתמדת של המושב הקבוע של חבר הנאמנים . הוועדה המתמדת תחליט על חלוקת הנושאים העומדים על סדר היום של חבר הנאמנים בין הוועדות השונות . כמו כן , תהיה הוועדה המתמדת רשאית להביא בפני המליאה הצעות החלטה על נושאים שלא הגיעו לדיון בוועדות . יו"ר חבר הנאמנים יהיה יו"ר הוועדה המתמדת . 13.5 ( )9.5.2010 13.5.1 ועדת הקבע תימנה חמישה ( )5 חברים , אשר יבואו מקרב חברי חבר הנאמנים , ובלבד ש : חבר אחד יבוא מקרב החברים האקדמאים של חבר הנאמנים . חברי הוועד המנהל , חברי ועדת המינויים וחברי הוועדה המתמדת של חבר הנאמנים , לא יוכלו לכהן כחברים בוועדת הקבע . 13.5.2 חברי ועדת הקבע ימונו ברוב רגיל על ידי ועדה , שהרכבה יהיה כדלהלן : יו"ר חבר הנאמנים כל המשנים ליו"ר חבר הנאמנים - כל הסגנים של יו"ר חבר הנאמנים

10 )19.5.2016( 13.5.3 חברי ועדת הקבע ימונו במהלך התקופה בה מתכנס המושב הקבוע של חבר הנאמנים (ללא צורך באשרור המושב הקבוע) , והם יכהנו בתפקידם זה עד למושבו הבא של חבר הנאמנים . 13.5.4 התפנה מקומו של מי מחברי ועדת הקבע , לפני תום תקופת כהונתו , ומכל סיבה שהיא , תמנה הוועדה האמורה בסעיף ,13.5.2 חבר ח