Transcription

id.a I ( 12)HOGSTA DOMSTOLENSBESLUTM lnfmeOd :lat i StOCkholm drn 1 jul; 201 10 170-10KLAG ANDERyska kdcralioneoRyska federalionens amba,sadGjOrweli sgatan 11112 60 StockholmOmbud: Ad"'''''l ThOTtlM T. dorfA I Ad,·"".ler KURidd'r8"tan B A114S1 SiockholmMOTPAMTFflIlIZ I. Sedelma)'efW.ndclltein,lrasse 2D&&2049 Pull.eh im l artolTyskl.ndOmt ud: Advok" Jon . l. illigerEvershcd. Advok.lbyr! ARNorrlandsgalan 16I! I 43 Stockholm.,-r"" 011. 5 1 1 666 (1(1li6GSTA IJOMSTOLENTExpcdioo.id -",.T I fo o'-'6 1 . 1(;OU!.-IlmE.".".:'nHl- "."""tL W O"'O' Iooc .

ItOOSTA DOMSTOLENo 171).1{)Sida2Omboo: Advolal (lag WersenAdvokodirman Wersen AllG,oY Tt1I'CgalaJl 13 B11 446 SloekholmSA KE NVer' llillighct aY ulmllIlingOVERKLAGADF. AVGORA NDETSve. I ovttll. bc.luI2009·12-17 i mAl 0'\ 4239·0 8Hoy'!" "" bcslulHOGSTA DOM STO LENS AVaORANDEHOgSla domSlokn IlImn . /lycrld'gamk1 ulan bifalLVad HllgSlO domstokn lidigue rnrordn.1 001 inhibilion ill inle Illngre glIl .Ry,ka fe leral ionen ffirplik!a, aU emU. Fran . I, hna}' crrn.- rtu.glngs-kO load i H \a dom !"len med 2S3 300 kr, v . v 252 600 kr avsnomhudUlYode, jim,. ,Inl' ooligl 6 § ,lnl.las"" fr!n dog"" rur HilgstadomSlolens I o.IUllill. hetatning ,ker.

CJ 170).10IIOGSTA DOMSTOLENSku)YRKANDEN IIiOOSTA DOMSTOLEN M.M.Ry k. fo:d ration. har yrka! an 116S'1a doms\()len mo:d 5ndring av b"vnU'en.be.lul fa.lsllUer lingsrilttens 1 o;,lu,. R), lk. federationen har vid"", r,kol anIl!lgsla dom'tol . l1!.plikl8J Franz J. Sedelma}'. an mg.lUlning Rlr RY1"fede li"" . nlnel\Anl/.Sk"'lnad . vid tinll.Sl' lt.n c ch i h"''11IU.Franz 1. Sedelmayer har l o;"ri11 !ndrins·Panem. ha. y,ht uning flIr rlIu glngsko,,,,.der; lIijpla dom"olen,11011'" dO","I1olrn har dc7J g m. 20 10 1 o;,lul.1 an yncrligare i'g!nl Rlr ool!llighetav S"ea hovr1Uts beslul den 17 december 2009 i milOA 4239·08 till. vidar\: inle "'"' vidla SKALl. Sedan Frond. So:ddm.ycr paL. II" okiljdllrf.rande mod ,,,ledning .v enIvisl sorn uPJ'l nmmil mellan honom c ch R},.ka f.deratiOJlcn c ch Ikiljedom Or199K med lelalS.v kteRy.b fede-ral;ooen kl.ndenal.n vid Stc ckholmslingsrSu avscende sk.ilj.dorn . giltigh.l. TingSrliuen llImn""" 2002 R}'sk.fedcr'I;OII '"lalon ula" bif.U c ch flIrpl ikta le Rysh federalionen aU r lllaFranz l. Sedelmayers r U.g!"pk »tni!d. Franz 1. Sedelmay ansl}kle omve.kstllUighet av lings,411.01 10m hos kronofogdernyndighCI.n2.Kronofogdern}'ndig .nrneJgav i beslul den 12 Cplomber 2003crkstllJlig/ et av Stc ckholm. lingmt!!, dorn, Av krOl Ofogdemyndigheien.uno:dning i vcrbUllighet.lren k1 framl"'m bl., att HY ka fedel'li""",,,haIldel'rcpttSCnLolion i S(c ckholm var logfaren 19ar av f3Stigll . n Liding6

HDGSTA OO lSTOLE:o.'Sids 40110-10K.,.tom 5, """ var en flerfamiljfastigh ct En KX(i lai rcr ner vorfolkbokfllrd.rA fasligh tcn och tvi ffir :tag,F.tighctsmlklare DicklindstrlSm AB och NBN Netwo,b AB (v . ,·ert 8mhrllll1givilO van. ott.notd"" tu,iSlre OT mdlMl Ry"land ""h Svcrige m.m.I, hade sinvedJ;amhelsMress Mlgi"en lill fasligheten. Friga uppkom om fastighc!en c.:hde hyro, som Ry,ko fedentlioncn "wbar f,.inn}1 areav fasligh len k Wlde"tmAlM.3I be.lut den 9 maj 2005 fon" kronofogdemyndighclen an delhinde, fllrel gden bega,d. ulmAlDingen, [)elta be,lul fastslliidc. den 25 .pril2008 .v Na b tingsr1lt Eller det att Pro", l . Se le\mayer 6"er\"agallings!'!t'.n. lleslul har S,. , hovr1n fllrldarat .n let inte flIreligger hi mlet motLiding utmlilning av fUlighclcnP"f'SOna . om Ir folkbokfllrdap Ko !crn 5 ""h den h}Ta ",m e, llgs' av def'stighetcn och del flIretag Omhar .in"erksam/,et dir.4. Rysla fedenllionen bar &ion glilande del. all Ry,ka federali"" . 'lDjUtcrimmunile1 motmotdom,, nverbt l!igheti,,,'k l lIighel 1rendet,dd. an let flIrelisger hinderav Stockholm'ling,dlU dom i den nu aktutllaeg ndomenRy'ka federatio".n har " vin avser frip" om vnk.llllighel &ion glilonde ,11f",tigbet." ar,.!!nds fllr Rysl a fedcruli"" "IU offieid l. andsmti.5 Huvudfnlgan i mAI. , romdet po gund.v stauimmunitet fllr ul l!nd,kow, egendom Rlreligger hinder mot ulm1lning avfa"i clcnLiding" KOSlcmS cit hY'" """ Ry.ka feder.ti""en uppb', ,,'secnde loh l ""h 00.11100 ifaslig/tele11 .6. F, igan 0ItI . tatsimrnunitOi mot l m.rttt.k.inte pr6vas 'lnkilt i 01\mnde om , ·crulllligbel i den framm.nde slaleru egendom

() 17(1.10IlOOSTA DOMSTOLENSidaSil7lmunilelltIQl "",ialdlligM t i friimmarrd .lalJ egflrrdl m7.SUIlS;mm"ni", bc:traktal Om en n urlig IlSUd av prindp 1t an ""',ma r.uv lna och i,,! )rd., jlm" llda och diirfljrin" u'6,'aj"risd i .ionI:an6\''''vll1.ndr . G n rdl. kan sligu atl principen om stalSimmunilel hat ".vedd."ft.in .tl lidiga'" ;"""fatll en .b olut rIIt! fljr slOler lill immun i'e1 ,iii en olkad",,,,illivi !.8.Om Okadc ",.lrik'i,-ile1C11 i (rllga om immunilc1mol dom.rlin har kit lillaU den "um . onsos enban omf"1ta immunitc. flI' "atligtlt6ghe"h.ndl.nde.d.v 1. " . kte i eg nllig mening. En """ kommenieli. elb dje"priv.tr 11Sligahandl.nde undallw enlig. den ",s"ik.i'"a imnlunitets'OOfin /hi",ruten ,ill immunitc1 inllir.n annan ,Ial dom"olar.9.Immunilel mol verl:s1llligh l i .1Ill egendom ar en IOljd av .yru!'ttt.u,Ia'er r jJm'UUld . Oe. ha, InsetlS .om eU .16tTe ingrepp i en slats ,uverlnilelaU vidla .v!ng !lgM l . mol en Sill" egendom an;ttl medg. don"Tttt molstal." . I gemen . m """pclxis ha, mon .idiga", ,vi. flmik.ig med.11 inlelille.-td!nn. en frlimmande ,tat immunitel mot v.rk. t.illighe1s!tgilrJ . EnmOlSvarOl1de ulVeckling om ,keu; slatspraxi. if om immunile! motdomsTiIl .yne. i"te ha 19. rum; frllga om Immuni mot , ·tfbtillighet. Delsaknas ocksA en gemeruam "'''praxis i Hga om b :grlIn n;ngar avimm""i.e.en mOl "er\csUlhglle!. 1 propositionen Immu"ile! fljr """.r och d.,cgendom IlJlIOn 011 i landcmo i v!"'· ,ld . v.npc;ncipen om immunile! molv.rk. tlillighc1 hat u"'ccklaLo; statspraxi. mot en restrik.iv .oon. enligl vilk.immunitet m l ,· . k" lIighel rlilkr sAvill aV ' . tatseg.ndom Omanvind, lOr"""iga lirtdamal. mcdan verksUillighel It ,;nA.en j esendo", 'Om IIJIv1nds ell., ravsedd .1I000vlindas lOr komm . ,ien. lndam!1 h." U111J1 ott ,tal." "'stAnfran immuni'" (prop- 200SJ09:204 s. 45 och S6;jfr I.ex . Hazel Fox. The uw

617().1OIIOGST A DOMSTOLITh'Sida6"fStale Immunity. 2 uppl. 2008, s. S99 fl. och August Rcini.:h, EuropeanCOO" Pra lic . Concerning Siale ImmunilY from Enfc.rcement Me . , iEuropean Journal of International Law, Vol, 17 (2006). . 803 fT,),10. 110gs!. d01mlolon hor i \1Sfanon NJI\ 1999 s , 821 och NIA 2009 s. 90Slillampal den re IJil1in immunileL le«in i frAga om taL inununilot mol loln,tl[n. I I senare ovgOrandel ansAg. en fr!rnmande ,Ial inte kwtnaAbcrop. imm unitet §omr lIeg!ngshindermOl en talan grundad pl."",1 mh)'raov 1"""1 fi:Ir ,"'len, ambas,ad i S"erige,II. I r!nsf.llen NJA 1942 s. 65 och', 342 om de .k. kV.,.I.d,Mlamautt.lade HOgsta k m,I len.lI immunit :1Sprincipen vid den tiden med ,ar.kildsl)'rka uppr§lIMlI, i fnlS" "'" exekutiva Mgfirdrr, NAgra avg&anden f!\ln",nare lidd rHO"I' dom'lolen h.ft an la tallning lill fnlgan om immunilelm t ,·e,btalli gi-.I Ii""" inle. I '!I1.!falkl NJA 2009 . 90S ko,matcrade HOVUdontSlOlen dock.n r:n fullgllrelsedorn avseende betalni"g i allmlnllet Iv,-,"n!r den .ikt'" 'ig mol en stal, f1r betraktas ",m "e.It. 1aJlbar. IIOpta dorrulOlenuttarad. vidare all. fiven om lib """'" '}'n,ltt nlil del g§lIcr "lOjligi-.lon 8nAberopa immunilel starkl ,'anor ., dot f1r anoe v. a allrniinlcrk 1att de!linn, m{ljlighet .n v.rhUlla bel.l"ingsdomar illninstone; "iss sl.len tillhllrigegend m. [dd okl . lla .mId saknadC dock anl dning H lSS'" dorn'lolenat! '" '1 II"ing lill nigon fliga m wrksllllighe1.12. FOrenla ""Iiooemas ge".",lflksamling har den 2 december 2004 '""'sit enkonventioo om ;mmun;le! fllr ,Ialer och de.u egcnd m (Uniled Nali01lsCoovenlion on Juri,d; lional lmmunitie. of Swe. and Their Property).Kon''rntionen 1ir i "ora men iote .11. dela. en lodiliering av gIlUMde,edvanor l1 .r flora .",«nden ulgOt den en kompTOrni. mdlan olin ",,1.-.uppfallningar. Riks,bgen har 6r 2009 bifallil regeringens flIrslag i den i punk!"ova" nlmnd. JII'OI'O,ilionen 200SI()9:204 all Sverige sl a ratineer.konventioncn o h ott den 'ka infllrlivas med .vens/ tIll genom inkorp rcring

0170-10IIOGSTA DOMSTOLENSKLo7Koovenli"lIen, lik om lasrn (2009, 1514) om immunilel filr .lal T och derucgrndom, har Innu imeIr 1t13. 1 k"",'enlionen regler.,;i kraft.f' go om immunitet mot lVMgoAlgllrder isamband mM dom'lOlsflffann kn ; artiklaml 18--21, I aniklama 18 och 19.sam "'gkrar .lalSimmun;I'" mOll"'ngsAlg ' k'ang rom Iru,,,drcgel aU ingaIv!ngsilg rd.-/l)rerespeklivc die, d"""mot en MalS egendom tlr "idla,""""I lin i den U1Strlckning sam ange. i bestlmmebema, r vi, . rail hntv!ngsAIgllrdc, 11« dom , ke vcnom , talen inle Ilimn.1 medgivandeh nill.Tv!ngsAlganJens liIIAlligi e1" d!, "vin nn II' av inl"",., avhlingig avlIodamAkl med i"nch"',,, IV den egendom Aiglirdrn glllIer. Den egendom om,dvin nu !ir IV inuesse, kan bli f1XemM rur tvAngsAtglirdc' .fteT d"", beskriv, ilx:'tlImmdscn i .nikel \9 (0) ide . engel,ka leXI som "propcny [, . 1'pc :ifically in use or imended for use by lhe SI.le for other Ihan g"vcmme",""",commercialpu ",NAgon ,vm,k originallex. finn. inle. En6vers.llt!ning finn, i den linnu ime glU nde lagen .14, 2004 . koownlion Ill' an ., ge unryck filrMn numera av mAnga "al",crtlnda principen an"rn"' lIigh l bn' kc Alminsl""e i vi .1.len tilllt6rigescudom, "Imlige" i egclldom Wm ."v!rlds i Innal In stolliga (ekekommeNieila iInd.mM ( . anikd 19 ( )), ])cl.yne" em llcnid finnas skif\andcuppfaltningar - bAde j sak och O\'ct lid - om "ad""" ski an e ulgoo en gcndom.illllchavrn. en ".lligl icke-kommersiellllndam!I, InnebOrden ov"tlrydct mAsle dllrl& predsera . r .ornmanhang av nu okluell lag borumyckel; ,egel .n,.,. inneblr. at! immnnilel. mot vctK,tlUighelsAIg!irder k n. cr"J O'; . roll ! ct.If.""" !cr d ;.m ""'''' n'-''''''rn. en , 1M officiell.fUnkli"""" Ultryckel bor dllrcmOi inle arue. medl1lra In ;mmunilCt fllrtliggermotlVAngsAIgllrdc.r ,edan ov del sUI :1 an egendomcn i fr!gllg I V en Matocb .nvlndsav den 1& :11 icke-kommersielll lIndor.!I, Hinde, pt grund a,'.tolSimmunit'" mot ,'ni stlilligh", i ege"dom """ Ag. av en uilllnd5k .tol boren«lI 1tid anscs f1Xeligga om lind.mllel med innchavd IV cgcndomcnlr IV

() 111).10Il00STA OOMSTOLENSidaSen kv.lif, Ota( ,I'g, wom n:if ogendomrn ""va., fOr Slaleno u,(hand v , illMgbcuhandl""Je o h dllrmed lik.tUde uppgifi . a" officiell karaktllr ell . dieSrndometl:if IV sAdanl , a rskilt ,Iagsom ange. i .nikd 21 i 2004 irs FN,kOlwenlion,1S, En och . mm. /'uligh l kan tank.u anvllnd" Ibr nera IiIld.mAl av"hk.'lag. Genom de folkt1mliga "'Sloml om diplomali.k immunil l iWknkonvenlioorn !Ir den I'ysi.kl int grite'en Ibr bLo. bediekn;ngsloklLdiplomats (och vi,sa .ndr. bef.nning,havare.) privatbo'tad, beskkknins.fordon ""h ,,",iv , k)'ddad ( rtikl.m. n , 24,)0 och 37 i Wienkoovm,ioncndert 18 april 1961 OIn diplom.tisk. filrbindelser, W 1967, I ; lag, 1976:661,om immuni'ot och privikgier i vi . fall).Grln afilr . ta.,immuni' IochpMserna Ibr diplomaTi.k immunitet fOlje, inte varandra, NAgon o,nedelbar. lu., lon dAtfur inlo "id bedoomingat Iv ,tatSimmuni ."", omfallning dr. !8Vvad som gilier flSr diplon,alisk inununil"'. EmelieMid st'r det klan an en.ta" f.,igh" ,om li ll en OOldande del ",cn intc n6t)vandiglvi, denOvervlgande deleR - IIlvinds som tjanstelobl Ibr .!alens bcskickning (eU. en'ill bcskidningen pA grund .v ",ellan,ta,hgt .".1 anlrnul n vrn.amhet avanna' officielll ,lag) bOr '!nj Uta immuni'eI mOl al1 den tas i .n'prik vi.IvA" Ig!r kr,eft.-wm gendo",.n .m'and. f1lr ulfllnnd lav dediplomali,ka funklionem .v;sse-rHgen i nJgon mAn an\' nd!,k. an."r.lighctentor officiella ill'ldarnJI ell", f& bldamAl Om16. Del AT d1r-cmOl in'. giv . vod Omgllla omnllra . mmanhllnger mcd don offieidla vork . mholcn (shom I.ex , aU bereda 1in'lebo l derlill penonal 50m mnfatlllS'v diplom.li"" immunilell, mon""",'ill ",·",,·!gande dd "",',\rids 1& a nd . ,\rIdam!1 som fll otrllds av denutlandska sialen, 1& andamAI :10m Ilr on flIrulS!ltning f& ell.- cn ljd.v,talligl bcdri,'CTI vcrk . mh :t ov kommcrsioll ell . elje'" printrHtlSlig nalllt,ollor Q'or Mdadera, I stdana , il"'lionet' ftr en bed6nming gil., . om de o\ik.anlhunAlen mcdonv ndningo"sammontasna Ilr av s1 kvalificorad natur III

0170-10uOGSTA DOJ.1STI)LENSida9r.'igheton t rn- ,'an fredad moI1VAng' 18I1rder. Vid en ddan prlWnins kankravet pi re. pekt fll.r st.tsimmunile\ u"""rKk egendorn 001 anvlnd. fflf enst,,, hOghetshandl!lflde och t1Io-.11 en ullllnd k .,., inle kan h'ingas al1llmnauppgifle, den iole On,korI mn'ut Icda till .n gling5C regl.,. ornbellisskyldightt i en Ulmltoings!iremle into till fullo kon upprallhll1 .,17, A" 1927 . O.,en,kornmelse mdl.n de Socialisti,kaR4d!; ublikem""Un;"" och S"erise ( 001 "'''''. har bckrlilhl glIlia mellan Sverige och Ryskaredenti"",,")OJ\g en leden TY,ka1tanddsdelegalioncn, i StockholmrlIttiglteler och ,kyldishcier (SO 1928:8) ftamglr an handelsdelegatiOf'l :n IIran.IUlen ,ill Uni",,"". be'kickning i Svc rige och ott le" 'ka amj"toeXlcrrilorialitetsrlil1 t1Io- ,inoljlinstel kal.,,- i Stockholm. knom enfrin""ndc I Srcp nl.li"",," SQ/TIsm,.1,eink"", till Utrikeod :panementet den 26 maj1916 mcddelade handelsrepresen','ionen atl den skulle flyn. fnln den gamlabyggnadcn pA foslighcten LidingO Ko.lem 5 till en ny byggnad med &dressRingvtgen I. Uding6. F.tigltelen KOSlem 5 kan d!nned inle llingre broak""so'"anm ld om ljAn,leI"",1 fll.r h.ndelsdeleg.tionen i enligbct med 1921 U.o "ercn,kornmel,e, Ry,h federal;"""" har emellenid.SQ/TIm'an nllmnl . lOonglIlI!U'Ide an fM,ighc1C11 ule.lutande """And fll.r Ry,h federatiOf'l :ns offlci.llalndam:ll oo;h aur u(ill immunilet mOl wrtlllllligltelSl\(g r""" dAmtedfll.rcligga.18,